Aynur BİLİR
(Muğla Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Muğla, Türkiye)
Yıl: 2005Cilt: 38Sayı: 1ISSN: 1301-3718 / 2458-8342Sayfa Aralığı: 87 - 100Türkçe

600 8
İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Özellikleri ve İlk Okuma Yazma Öğretimi
İlköğretim birinci sınıfa başlayan 6-7 yaş grubu çocuklar; yetenekleri, gelişme hızları, ilgileri, gereksinimleri ve okul olgunlukları bakımından büyük farklar gösterirler. Genel özellikleri bakımından bu çocuklar oyun çağında olup, ilgileri kısa, somut düşünme ve toptan algılama özelliğine sahiptirler. İlkokuma yazma öğretiminde bu özelliklere uygun düşen en iyi yöntem, cümle yöntemi’dir. Yeni İlköğretim Programı çalışmalarında Milli Eğitim Bakanlığının, ilkokuma yazma öğretiminde benimsediği “ses temelli cümle yöntemi” çocukların öğrenme özelliklerine uygun değildir. Bu yöntem daha çok, ayrıntıları görme ve aralarında mantıksal bağ kurma becerileri gelişmiş yetişkinler için uygun olabilir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Aydoğdu, M.K. ve Aköz, G. (1960). Normal Harflerle İlkokuma–Yazma Öğretimi, Ankara: Sevinç Matbaası.
 • Baymur, F. (1947). İlkokuma ve Yazma Öğretimi (ikinci basım) İstanbul: İnkılap Kitapevi.
 • Binbaşıoğlu, C. (2004). İlkokuma ve Yazma Öğretimi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
 • Bloom, S.B. (1995). İnsan Nitelikleri ve Okulda Öğrenme, (Çev. Durmuş Ali Özçelik) İstanbul: Milli Eğitim Basımevi
 • Cemaloğlu, N. (2000). İlkokuma Yazma Öğretimi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Ltd. Şti.
 • Çınar, İ. (2002). Kuram ve Uygulamalarıyla İlkokuma-Yazma Öğretimi Malatya: Öz Serhat Yayınları.
 • ____ (2004). Birleştirilmiş sınıflı İlköğretim Okullarında İlkokuma Yazma Öğretimine İlişkin Bir Araştırma. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 5. ( 7).ss.31-45.
 • Freire, P. & Macedo,D. (1998). Okuryazarlık: Sözcükleri ve Dünyayı Okuma. (Çev. Serap Ayhan) Ankara: İmge Kitapevi.
 • Göğüş, B. (1968). İlkokullarda Türkçe: Öğretmen Kılavuzu; İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • ____ (1982) Türkçe: Öğretmen Klavuzu; Temel Eğitim Okulları 1, 2, 3 Sınıflar. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • Güneş, F. (1997). Okuma Yazma Öğretimi ve Beyin Teknolojisi Ankara: Ocak Yayınları.
 • ____ (2000). Uygulamalı Okuma-Yazma Öğretimi, Ankara: Ocak Yayınları. Gray.W.S.(1975). Okuma Yazma Öğretimi, İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • Kavcar,C., Oğuzkan, F. ve Sever,S.(2004). Türkçe Öğretimi (7.Baskı).Ankara: Engin Yayınevi.
 • Köksal, K. (2001). Okuma Yazmanın Öğretimi (2. Baskı) Ankara: Pegem A Yayınevi.
 • MEB (1997). İlköğretim Okulu Türkçe Eğitimi Yazı Programı Tebliğler Dergisi, Kasım Sayı:2482
 • MEB (2004). İlköğretim 1,2,3,4,5 Türkçe Programı (Taslak) Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • MEB (1968). İlkokul Programı. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • Öz, F. (1998). Uygulamalı İlkokuma Yazma Öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.