HÜSEYİN YILMAZ
(Dumlupınar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kütahya, Türkiye)
Yıl: 2007Cilt: 0Sayı: 33ISSN: 1304-0391Sayfa Aralığı: 162 - 170Türkçe

177 0
Turizm Sektörü Kobilerinin Finansman Sorunlarının Diğer Sektörlerle Karşılaştırmalı Analizi:Bodrum Örneği
Tüm KOBİ lerde olduğu gibi Turizm sektöründe faaliyet gösteren KOBİlerin de önemli derecede finansman sorunları vardır. Menkul Kıymet Borsalarından yararlanamama, uygun koşullarda banka kredisi temin edememe, yeni finansman yöntemlerinin bilinerek uygulanamaması gibi finansman sorunları turizm alanında faaliyet gösteren işletmeler için de önemli problemlerdir. Tüm dünyada ve Türkiyede turizm işletmelerin finansman problemleri ilgili sektördeki işletmelerin ve dolayısıyla sektörün başarısını olumsuz olarak etkilemektedir. Bodrum destinasyonundaki konaklama alanında seçilen turizm işletmelerinin finansman sorunları spesifik olarak bu çalışmada irdelenmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda kuruluş sermayesinin temini, banka kredilerinden yararlanma düzeyleri, teşviklerden yararlanma, diğer borçlanma olanakları, sermaye artırımı, kredi garanti fonu, risk sermayesi, leasing ve faktoring gibi finansman olanaklarından yararlanma düzeyleri araştırılmıştır.
Sosyal > İşletme Finans
Sosyal > Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Sosyal > İşletme
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
  • Akgüç, Öztin, Finansal Yönetim, Muha-sebe Enstitüsü Yay. No: 65, 7. Baskı, İstanbul, 1998.
  • AlbertaTourismSurvey2004”, http:www. pwcglobal.com/extweb/pwcpublications.nsf/ (27.12.2005)
  • American Chamber of Commerce in Egypt, “The Tourism Sector in Egypt-August 2000”, http://www.amcham.org.eg/BSAC/Studies Series/ report40.asp (27.12.2005)
  • Arslan Özgür, “Küçük ve Orta Ölçekli İşlet- melerde Çalışma Sermayesi ve Bazı Fiannsal Yö- netim Uygulamaları”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.4, Sayı: 1, 2003, sf.121-134.
  • Başbakanlık, “Küçük ve Orta Ölçekli İşletme- lerin Yatırımlarında Devlet Yardımları Hakkında Karar”, Resmi Gazete, 18.1.2001 tarih ve 24291 sayı.
  • Ceylan Ali, İşletmelerde Finansal Yöne-tim, Ekin Kitabevi Yayınları, 5. Baskı, Bursa, 1998.
  • Karamustafa O. ve A. Karakaya, “KOBİ- Banka İlişkileri Üzerine Ampirik Bir Çalışma- Araştırma”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı: 17 (Ocak 2003), s.85-93.
  • Peel Michael and Nicholas Winson, “Working Capital and Financial Management Practices in the Small Firm Sector”, International Small Business Journal, Vol. 14, No. 2. (1996), s.52-68.
  • Şamiloğlu Famil, “Küçük ve Orta Boy İşletmelerin Finansman Sorunları Üzerine Adana İlinde Yapılan Bir Araştırma”, Muhasebe ve Fi- nansman Dergisi, Sayı: 8 (Ekim, 2000), s.54-59.
  • Yücel, Tülay, “Küçük ve Orta Ölçekli İşlet- melerde Çalışma Sermayesi ve Finansal Yönetim Uygulamaları” KOBİlerin Finansman ve Pa- zarlama Sorunları, 1. Orta Anadolu Kongresi www.kobinet.org.tr/hizmetler/ bilgibankasi/ ekonomi/OAKDocs / OAK-T.pdf.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.