NAFİYE FULYA İLHAN
(Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İmmünoloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye)
Başak Kandi COŞKUN
(Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye)
Yıl: 2006Cilt: 11Sayı: 1ISSN: 1300-9818 / 2147-124XSayfa Aralığı: 30 - 32Türkçe

240 1
Behçet hastalarında otoantikorların araştırılması
Amaç: Behçet hastalığı kronik, rekürrent, inflamatuvar bir hastalıktır. Hastalığın etiyolojisi tam olarak bilinmemekle birlikte immün sistem homeostazisinde oluşan birtakım değişikliklerin rol oynayabileceği düşünülmektedir. Bu düşünceden yola çıkılarak bu çalışma kapsamında aktif ve inaktif dönem Behçet hastalarında otoantikorların araştırılması amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Toplam 20 Behçet hastasının yarısı aktif yarısı ise inaktif dönemde olup 13'ü kadın, 7'si erkek idi. 20 kişilik sağlıklı kontrol grubunu ise 12 kadın, 8 erkek oluşturdu. Her iki grubun periferik kanlarında nefelometrik yöntemle ASO ve CRP değerleri incelendi. Ayrıca kanlardan serumlar ayrılarak incelenilinceye kadar -200º C'de saklandı ve çalışma grubunda otoantikorlar araştırıldı. Bunun için; sitoplazmik (c- ANCA) ve periferik antinötrofil sitoplazmik antikor (p-ANCA) varlığı ELİSA yöntemiyle, ANA (Antinükleer Antikor), Antimitokondriyal antikor (AMA) Liver-Kidney-Mikrozomal Antikor-1 (LKM-1) ASMA (Anti-Smooth Muscle antikor) varlığı The Binding Site Birmingham UK) markalı kitler kullanılarak indirekt immün floresans (IFA) yöntemiyle araştırıldı. Bulgular ve Sonuç: Hasta ve kontrol grubunda ANA, AMA, LKM, c-ANCA ve p-ANCA açısından pozitiflik saptanmadı. İki hastada ise ASMA pozitifliği izlendi. Hastaların ASO değerlerinde kontrollere göre belirgin yükseklik gözlenmesine rağmen hasta ve kontrol ASO değerleri normal sınırlar içerisindeydi (p<0.001). CRP düzeyleri arasında herhangi bir farklılık izlenmedi (p>0.05).
Fen > Tıp > Genel ve Dahili Tıp
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1) Gross WF, Schmitt WH, Csernok E. ANCA and associated diseases: Immunodiagnostic and pathogenetic aspects. Clin Exp Immunol 1993; 91: 1-12.
 • 2) Radice A, Sinico RA. Antineutrophil Cytoplasmic Antibodies (ANCA). Autoimmunity. 2005; 38: 93-103
 • 3) Moises J, Torregrosa JV, Ybarra J, Oppenheimer F. Renal transplantation in a c-ANCA(+) patient with Behcet disease and rapidly progressive glomerulonephritis. Clin Nephrol. 2004 ; 61: 357-359
 • 4) Ben Himida M, Hachicha J, Kaddour N, Makni H, Aydel FZ, Chakroun N, Bahloul Z, Ayadi H, Noel LH, Jarraya A. ANCA in Behcet's disease. Nephrol Dial Transplant. 1997; 12: 2465-6.
 • 5) Taylor PV, Chamberlain MA, Scott JS. Autoreactivity in patients with Behcet's disease. Br J Rheumatol. 1993; 32: 908-910.
 • 6) Graham E, Spalton DJ, Sanders MD. Immunological investigations in retinal vasculitis.Trans Ophthalmol Soc UK 1981; 101: 12-16.
 • 7) International study group of Behçet's disease. Criteria for diagnosis of Behçet's disease. Lancet 1990; 335: 1078-1080
 • 8) Suzuki Kurokawa M, Suzuki N Behcet's disease. Clin Exp Med. 2004; 4: 10-20
 • 9) Olafsson S, Gudjonsson H, Selmi C, Amano K, Invernizzi P, Podda M, Gershwin ME. Antimitochondrial antibodies and reactivity to N. aromaticivorans proteins in Icelandic patients with primary biliary cirrhosis and their relatives. Am J Gastroenterol. 2004; 99: 2143-2146.
 • 10) Konca K., Erken E. , Özbek S. , Güneşaçar R. Behçet hastalığında anti-nötrofil sitoplazmik antikor (ANCA) negatifliği. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1996; 21: 109-112
 • 11) Charles LA, Caldas ML, Falk RJ, Terrell RS, Jennette JC. Antibodies against granule proteins activate neutrophils in vitro. J Leukoc Biol. 1991; 50: 539-546.
 • 12) Lim LCL, Taylor GJ, Schitz LJ, et al. Diagnostic usefulness of antineutrophil cytoplasmic autoantibody serology. Comparative evaluation of commercial indirect fluorescent antibody kits and enzyme immunoassay kits. Am J Clin Pathol 1999; 111: 363-366
 • 13) Terjung B, Spengler U. Role of auto-antibodies for the diagnosis of chronic cholestatic liver diseases. Clin Rev Allergy Immunol.2005; 28: 115-134.
 • 14) Benson GD, Kikuchi K, Miyakawa H, Tanaka A, Watnik MR, Gershwin ME. Serial analysis of antimitochondrial antibody in patients with primary biliary cirrhosis. Clin Dev Immunol.2004; 11: 129-133.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.