Mehmet TAŞDEMİR
(Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Kırşehir, Türkiye)
Yıl: 2007Cilt: 36Sayı: 174ISSN: 1302-5600 / 2791-7657Sayfa Aralığı: 171 - 192Türkçe

236 0
Sınıf Öğretmenlerinin Okul, Meslektaşları ve Kendi Mesleki Yeterliklerini Algılamaları
Bu araştırmada sınıf öğretmenlerinin okul, meslektaş ve kendi mesleki yeterliklerini algılama düzeyleri araştırılmıştır. Araştırma örneklemi Milli Eği­tim Bakanlığına bağlı okullarda görevli random yolla seçilmiş 219 sınıf öğretme­ninden oluşmaktadır. Araştırma verileri "İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Ve Öğretmenlerin Öğ­retimi Programlama Sürecinin Değerlendirmesi Ölçeği" ile elde edilmiştir. Ölçe­ğin Cronbach Alpa iç tutarlık katsayısı 0,82 olarak hesaplanmıştır. Araştırma bulgularına göre, öğretmenlerin kendilerini geliştirmede bil­gisayar teknolojisi ve internetten yararlanma düzeyleri düşük, mesleki olarak ise kısmen eğitim ihtiyacı, içerisindedirler. Ayrıca mesleki yeterlik ve heyecan açısından, kendilerini yüksek düzeyde, meslektaşlarını ise kısmen yeterli dü­zeyde görmektedirler. Sınıf öğretmenleri sistem içerisinde kendisini geliştirmemiş ve gerekli performansı göstermeyen meslektaşlarına eğitimci olarak güvenmedikleri gibi öğretmen olarak kalmalarına da karşı görüştedirler. Okulda normal öğretim uygulaması yapılmasından yana olmalarına karşın, okul dışı zamanlarını akademik olmayan etkinliklerle geçirmektedirler Ayrıca, öğretmenlerin özlük "haklarının tespitinde performans değerlendirmesi yapılması gerektiği görüşündedirler. Sınıf öğretmenleri okulları, misyon ve vizyonu olan ve bulunduğu çev­renin çok yönlü gelişmesine hizmet eden kurumlar olarak algılamaktadırlar.
mesleki yeterlilik
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • ALKAN, Cevat (1998). "Öğretmenlik Mesleğinde İstihdam." Çağdaş Eğitim, S. 241, s. 12-18.
 • ALKAN, Cevat (2000). "Meslek ve Öğretmenlik Mesleği" Öğretmenlik mesleğine Giriş (Editör: Veysel sönmez), Anı yay, Ankara
 • BİLİR, Mehmet, (2004), "İlköğretim Öğretmenlerinin hizmet İçi Eğitimi", Çağdaş Eğitim, Yıl 29, sayı 308, s.27.
 • BÜYÜKKARAGÖZ, Savaş ve diğerleri (1998). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Konya,Mikro Ya­yınları.
 • CELEP, Cevat, Tuncer BÜLBÜL ve Binali TUNÇ (2000). "Aday Öğretmenlerin Adanma Odakla­rı." VIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bilimsel Çalışmaları. C.1, s. 569-575. Trabzon.
 • DAĞLI, Abidin, (1998). "İlköğretim Denetmenlerinin Algılarına Göre, İlköğretim Öğretmenleri­nin Yeterlikleri." Ankara: Eğitimde Yansımalar: IV Cumhuriyetin 75. Yılında İlköğretim I. Ulusal Sempozyumu, s. 109-120.
 • ERDEN, Münire, (1998). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Alkım Yay, İstanbul.
 • GÖKÇE. Erten (2003), "İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Yeterlikleri", Çağdaş Eğitim,Yıl. 28,S. 299, s.36
 • KOCABAŞ, İ., KARAKÖSE, T.(2005), Okul Müdürlerinin Tutum Ve Davranışlarının Öğretmen­lerin Motivasyonuna Etkisi, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Kış, C.3, S.I, S.79-93.
 • M.E.B. 1739 sayılı kanun
 • OĞUZKAN, Ferhan A. (1976).Öğretmenliğin Üç Yönü. Ankara: Tekışık Matbaası.
 • ONURAL, Hatun. (2006). "Öğretmen Adaylarının İdeal Öğretmen Niteliklerine İlişkin Görüşle­ri",. Çağdaş Eğitim, 327, Ocak. (s. 29-35),
 • ORAL, Behçet (2000). "Alan Dışından Mezun Olup Sınıf Öğretmenliğine Atanan Öğretmenle­rin Sınıf Öğretmenliğindeki Durumlarının Değerlendirilmesi." Milli Eğitim Dergisi, sa­yı: 148, s. 37-41.
 • ORAL, Behçet ve Hasan Şentürk (1998). "Farklı Branşlardan Mezun Olup Sınıf Öğretmeni Ola­rak Atanan Öğretmenlerin Mesleki Yeterliklerine İlişkin Müfettiş ve Öğretmenlerin Al­gıları." Ankara: Eğitimde Yansımalar: IV Cumhuriyetin 75. Yılında İlköğretim I. Ulusal Sempozyumu, s.95-108.
 • ÖZYÜREK, Leylâ. (1981).Öğretmenlere Yönelik Hizmet-İçi Eğitim Programlarının Etkinliği. An­kara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları. No. 102.
 • SENEMOĞLU, Nuray. (1992). "Türkiye ve İngiltere'de İlköğretime Öğretmen Yetiştirme ve Tür­kiye'deki Sistemin Geliştirilmesi için Öneriler".H.Ü.Eğitim Fakültesi Dergisi: Türki­ye'de İlköğretim sempozyumu Dergisi Sayı: 8, s. 143-156.
 • SÖNMEZ,Veysel, (2000). "Eğitimin tarihsel Temelleri" Öğretmenlik Mesleğine Giriş(Editör:Vey-. sel Sönmez),Anı yay, Ankara
 • TAŞDEMİR, Mehmet (İ995), İlkokul Öğretmeni yetiştirme Programının Öğretim Elemanı,Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bi­limler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • TAŞDEMİR, Mehmet (2003) Eğitimde Planlama ve Değerlehdirme(2.basım), Ocak yayınları, An­kara.
 • TAŞDEMİR, Mehmet (2005), Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim(5.basım), Ocak yayınları, Ankara.
 • TEKIŞIK,H.Hüsnü,(2002), "Öğretmenlerin Meslekte Kendilerini Yetiştirmeleri", Çağdaş Eğitim ,yıl 27, Haziran, sayı 288,
 • TEKİN, Halil (1987), Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme(5.basım), MESO yayınevi, Ankara.
 • TURHAN, Mümtaz,(1964), Marifimizin Ana Davaları ve Bazı Hal Çareleri, İstanbul
 • TUZCU, Süleyman, (2002), "Türkiye'de Sınıf Öğretmenlerinin Yetiştirilme Sistemi" Çağdaş Eği­tim, yıl 27, Eylül, sayı 290,
 • TÜRKOĞLU, Adil (1988), "İyi Öğretmen Kimdir", Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, S.12.
 • YILDIRIM, İbrahim (2001). "Kaliteli Öğretmen Yetiştirme ve Hizmetiçi Eğitimin Yeri" Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimde Kalite Paneli. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • YİĞİT, Nevzat, (2003), "Program Geliştirmede Öğretmenin Rolü", Çağdaş Eğitim, yıl 28, sayı 296, Mart, s.27.
 • YÖK/Dünya Bankası (1999). "Türkiye'de Öğretmen Eğitiminde Standartlar ve Akreditasyon." Ankara: Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi.
 • e.kaynaklar Elbim com.tr/html/ders
 • http://www.dicle.edu.tr/dusoter/sayil /behçeto.html
 • http://education.ankara.edu.tr/buyukoz/ioay.htm
 • http://www.epo.hacettepe.edu.tr/eleman/nuray-hoca/makaleler/ogretmen -yeterli htm

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.