Fatma BÖLÜKBAŞ
(Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü, İzmir, Türkiye)
Yıl: 2006Cilt: 31Sayı: 333ISSN: 1300-249XSayfa Aralığı: 32 - 39Türkçe

241 0
Öğrencilerin Okuma ve Yazmaya Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi
Bu araştırmanın amacı, Türkçe Eğitimi Bölümü’nde okuyan öğrencilerin okuma ve yazmaya yönelik tutumlarını saptamak; başarı, cinsiyet ve ailelerinin eğitim düzeyinin öğrencilerin tutumlarına etkilerini incelemektir. Araştırma, 2005-2006 öğretim yılı güz yarıyılında Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü’ne devam eden 400 (227 kız, 173 erkek) öğrenci üzerinde yapılmıştır. Araştırmanın verileri Yazılı Anlatıma Yönelik Tutum Ölçeği ve Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği ile toplanmıştır. Elde edilen bulgular, öğrencilerin okuma ve yazmaya yönelik tutumları arasında anlamlı bir ilişki olduğunu; okuma ve yazma tutumunun kız öğrenciler lehine anlamlı düzeyde farklılaştığını; öğrencilerin annelerinin eğitim düzeyi arttıkça yazma tutum ortalamalarının yükseldiğini; öğrencilerin Yazılı Anlatım başarıları arttıkça okuma ve yazma tutum ortalamalarının da arttığını göstermektedir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Aydın, S. (2003). “Lise Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları Üzerine Bir Değerlendirme”. I. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi 15-17 Mayıs 2003, 390-396, Ankara: MEB Yayınları.
 • Balcı, A. (2001). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve İlkeler. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Balcı, V. (2003). “Ankara'daki Üniversite Öğrencilerinin Boş Zaman Etkinliklerine Katılımlarının Araştırılması” Milli Eğitim Dergisi. 158:103-107.
 • Beyreli, L., Çetindağ, Z., Celepoğlu, A. (2005). Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Bölükbaş, F. (2004). Yansıtıcı Öğretimin İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Türkçe Dersine Yönelik Tutum ve Başarıları Üzerindeki Etkililiği. (Yayımlanmamış Doktora Tezi), İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Cooper, H., Lindsay, J.J., Nye, B. (1998). “Relationships Among Attitudes About Homework, Amount of Homework Assigned and Completed, and Student Achievement” Journal of Educational Psychology, Vol. 90 (1): 70-83.
 • Cüceloğlu, D. (2002). İnsan ve Davranışı. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Demirel, Ö. (2000). Türkçe Öğretimi. Ankara: Pagem A Yayıncılık.
 • Demirel, Ö. (2001). Eğitim Sözlüğü. Ankara: Pagem A Yayıncılık.
 • Dökmen, Ü. (1994). Okuma Becerisi, İlgisi ve Alışkanlığı Üzerine Psiko-Sosyal Bir Araştırma. Ankara: MEB Yayınları.
 • Francis, L.J., Greer, J.E. (1999). “Attitude Toward Science Among Secondary Pupils in Northern Ireland: Relationship With Sex, Age and Religion” Research in Science & Technological Education, 17: 65-75.
 • Gömleksiz, M.N., Telo, A. (2003). “Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Kitap Okuma Alışkanlığı” I. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi 15-17 Mayıs 2003, 356-364, Ankara: MEB Yayınları.
 • İnal, S. (2005). Yabancı Dil Hedeflerinin Gerçekleştirilmesinde Kümeleme Yazma Öncesi Stratejisinin Öğrencinin Yazılı Anlatım Dersindeki Akademik Başarısı ve Tutumu Üzerindeki Etkililiği (Yayımlanmamış Doktora Tezi), İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Kâğıtçıbaşı, Ç. (1992). İnsan ve İnsanlar, İstanbul: Evrim Basım Yayın.
 • Kavcar, C., Oğuzkan, F., Sever, S. (1998). Türkçe Öğretimi. Ankara: Engin Yayınevi.
 • Özdemir, E. (1999). Yazınsal Türler. Ankara: Bilgi Yayınevi.
 • Özdemir, E. (2000), Eleştirel Okuma, Ankara: Bilgi Yayınevi.
 • Özdemir, E. (tarihsiz), Okuma Sanatı, İstanbul: İnkılap Kitabevi.
 • Saracaloğlu, A.S., Bozkurt, N., Serin, O. (2003). “Üniversite Öğrencilerinin Okuma İlgileri ve Okuma Alışkanlıklarını Etkileyen Faktörler” Eğitim Araştırmaları. 12: 148-157.
 • Sever,S.(2004).Türkçe Öğretimi ve Tam Öğrenme. Ankara: Engin Yayınevi.
 • She, H.C., Fisher, D. (2002). “Teacher Communication Behavior and Its Association With Students’ Cognitive and Attitudinal Outcomes in Science in Taiwan” Journal of Research in Science Teaching, 39 (1): 63-78.
 • Tavşancıl, E. (2002). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS İle Veri Analizi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Tucker, P. (1996). The Effects of Parent Involvement on Reading Achievement, Student Attitudes Toward Reading, and Parent Attitudes Toward the School: A Longitudinal Study. A Dissertation Presented for the Doctor of Education Degree. The University of Memphis.
 • Tüleylioğlu, O. (2000). Okumak mı O da Ne?. İstanbul: Cumhuriyet Kitap Kulübü.
 • Ülgen, G. (1994). Eğitim Psikolojisi: Kavramlar, İlkeler, Yöntemler, Kuramlar ve Uygulamalar. Ankara: Lazer Ofset Matbaa.
 • Westberry, J.S. (1996). The Effects of Parent Involvement on the Reading Attitude and Comprehension Scores of Sixth Grade Students. A Dissertation Presented for the Doctor of Education Degree. The University of Miami.
 • Yalçın, A. (2002). Türkçe Öğretim Yöntemleri: Yeni Yaklaşımlar. Ankara: Akçağ Yayınları

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.