Hatice KARER
(Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Amasya Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye)
Yıl: 2006Cilt: 31Sayı: 334ISSN: 1300-249XSayfa Aralığı: 35 - 40Türkçe

315 0
Bazı Kimya Kavramlarının Atasözleri ile Öğretimi
Kimya dersi, günümüzde günlük yaşamla ilişkilendirilerek anlatılmadığı veya anlatılamadığı için, soyut bir kavram olarak algılanmaktadır. Son yıllarda kimya öğretiminde farklı yöntem ve teknikler kullanılmaya başlanmıştır. Bunlardan birisi de analojileri kullanarak ders işlemedir. Analoji ile öğretim, soyut bilgileri somutlaştırılarak öğrencinin kavramları öğrenmesine ve kavramlar ara-sında anlamlı bağlar kurmasına yardımcı olmaktadır. Bir kavramı anlamanın en iyi yolu ise, o konu üzerinde mümkün olduğunca derinlemesine çalışmak ve diğer konu alanlarıyla bağlantılar kurmaktır. Bu çalışmanın temel amacı kimya kavramlarının atasözleri ile ilişkisini göstermek ve kimya öğretimine katkıda bulunmaktır.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Bilgin, İ & Geban, Ö. (2001). “Benzeşim (Analoji) Yöntemi Kullanarak Lise 2. Sınıf Öğrencilerinin Kimyasal Denge Konusundaki Kavram Yanılgılarının Giderilmesi”. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 20: 26–32.
 • Gülçiçek, Ç., Bağı, N & Moğol, S. (2003). ”Öğrencilerin Atom Yapısı-Güneş Sistemi Pedagojik Ben-zeştirme (Analoji) Modelini Analiz Yeterlilikleri.” Milli Eğitim Dergisi, 159: 74–84.
 • Karamustafaoğlu, S ve Ayas, A. (2004). “Analojilerle Bazı Kimya Kavramlarının Öğretiminin Bilişsel ve Duyuşsal Öğrenmelere Etkisi” VI. Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildiri özetleri 9–11 Eylül 2004. İstanbul: Marmara Ünv. Atatürk Eğitim Fak. Yayınları. 177-183.
 • Kaptan, F ve Arslan, B. (2002). “Fen Öğretiminde Soru - Cevap Tekniği İle Analoji Tekniğinin Karşılaştırılması” V.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildiriler 16–18 Eylül 2002. Ankara: ODTÜ yayınları. 203–207,
 • Küçükturan, G. (2003). “Okulöncesi Fen Öğretiminde Bir Teknik: Analoji.” Milli Eğitim Dergisi. 157: 9–16.
 • Mortimer, C.E. (1997). Modern Üniversite Kimyası. (Çev: T. Altınata ve ark). İstanbul: Çağlayan Basınevi.
 • Par, A. H (1996). Örnekli Açıklamalı Atasözleri. İstanbul: Serhat Yayınları
 • Skoog, D. A., West, D. M., Holler, F. J. (1996). Analitik Kimya Temelleri. (Çev: E. Kılıç ve F. Köseoğlu). Ankara: Bilim Yayıncılık.
 • Stavry, R. (1990). “Pupil’s Problems in Understanding Conservation of The Matter.” International Journal of Science Education. 12: 501–512.
 • Şahin, F Mertoğlu, H ve Çömek, A. (2001). “Öğrencilerin Oluşturdukları Analojilerin Öğrenmeye Etkisi.” Yeni Bin Yılın Başında Türkiye ‘de Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu 7-8 Eylül (2001). İstanbul: Maltepe Üniversitesi Yayınları.194-199.
 • Tunalı, N. K ve Aras, N. K. (1987). Kimya Temel Kavramlar ( 14. Baskı). Ankara: Başarı Yayınları.
 • Tunalı, N. K ve Özkâr, S. (1993 ). Anorganik Kimya. Ankara: G.Ü. İletişim Fakültesi Matbaası.
 • Turgut, İ.(1991). Eğitim Üzerine Felsefi Bir Deneme. İzmir: Bilgehan Matbaası.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.