Azmi YALÇIN
(Çukurova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Adana, Türkiye)
Nur Fatma İPLİK
(Çukurova Üniversitesi, Karataş Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu, Adana, Türkiye)
Yıl: 2007Cilt: 0Sayı: 18ISSN: 1302-1796 / 2667-4750Sayfa Aralığı: 483 - 500Türkçe

122 0
A grubu seyahat acentalarında çalışanların örgütsel bağlılıklarını etkileyen faktörlerin belirlenmesine yönelik bir araştırma: Adana ili örneği
İnsan kaynaklarının önemini kavrayan işletmeler, amaçlarını etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirebilmek ve artan rekabet koşullarıyla başa çıkabilmek için mevcut çalışanlarını örgüte bağlamak istemektedirler. Bu araştırmanın amacı; A grubu seyahat acentalarındaki çalışanların demografik özellikleri ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda Adana ilinde faaliyet gösteren A grubu seyahat acentalarında çalışanlara üç boyutlu örgütsel bağlılık ölçeği uygulanmıştır. A grubu seyahat acentalarındaki çalışanlar ile yüz yüze görüşme yoluyla gerçekleştirilen anket çalışması sonucunda, örneklem kapsamındaki acenta çalışanlarının duygusal ve normatif bağlılıklarının, yaş, medeni durum, gelir düzeyi, bulundukları acentadaki ve pozisyondaki toplam çalışma sürelerine göre farklılık göstermediği ortaya çıkmıştır. Ancak çalışanların, duygusal bağlılıklarının cinsiyet ve eğitim düzeylerine, devam bağlılıklarının ise cinsiyet hariç diğer tüm değişkenlere göre anlamlı bir farklılık gösterdiği belirlenmiştir.
Adana
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Al-Fadlı, F. (1997). The Relationship Between Organizational Commitment, Leadership Subordinates Work’s Relationships and Demographic Variables. Public Administration. 37 (1): 75–120.
 • Angle, H. & Perry, J. (1981). An Empirical Assessment of Organizational Commitment and Organizational Effectiveness. Administrative Science Quarterly. 26: 1–14.
 • Aven, F.F., Parker, B. & McEnvoy, G.M. (1993). Gender and Attitudinal Commitment to Organizations: A Meta Analysis. Journal of Applied Psychology. 72: 642–648.
 • Balay, R. (2000). Yönetici ve Öğretmenlerde Örgütsel Bağlılık. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Brown, B.B. (2003). Employees’ Organizational Commitment and Their Perception of Supervisors’ Relations-Oriented and Task-Oriented Leadership Behaviors (Unpublished Dissertation). Falls Church, Virginia.
 • Camp, S.D. (1992). Assessing the Effects of Organizational Commitment and Job Satisfaction on Turnover. An Event History Approach. The Prison Journal. 74: 279–305.
 • Coher, B.T. ve Diğerleri (1985). A Meta Analysis of the Relation of Job Characteristics to Job Satisfaction. Journal of Applied Psychology. 70 (2): 280–289.
 • Cohen, A. (1993). Age and Tenure in Relation to Organizational Commitment: A Meta-Analysis. Basic and Applied Social Psychology. 14 (2): 143–159.
 • DeCotiis, T. & Summers, T. (1987). A Path Analysis of a Model of the Antecedents and Consequences of Organizational Commitment. Human Relations. 40: 445–470.
 • Durna, U. & Eren, V. (2005). Üç Bağlılık Unsuru Ekseninde Örgütsel Bağlılık. Doğuş Üniversitesi Dergisi. 6 (2): 210–219.
 • Feinstein, A.H. (2002). A Study of Relationships Between Job Satisfaction and Organizational Commitment Among Restaurant Employees. 2–23.
 • Gilbert, J.A. & Ivancevich, J.M. (1999). A Re-Examination of Organizational Commitment. Journal of Social Behavior & Personality. 14 (3): 385–397.
 • Gül, H. & Oktay, E. (2005). Demografik Değişkenlerin, Duygusal, Devamlılık ve Normatif Bağlılıkla İlişkileri Üzerinde Bir Araştırma. İstanbul: İktisat, İşletme ve Finans Dergisi. 65.
 • Hair, J.F., Robert, P.B. & David, J.O. (2000). Marketing Research. International Edition.
 • Hrebiniak L.G. & Alutto J.A. (1972). Personal and Role-Related Factors in the Development of Organizational Commitment. Administrative Science Quarterly. 17 (4): 555–573.
 • Huselid, M.A. & Day, N.E. (1991). Organizational Commitment, Job Involvement and Turnover: A Substantive and Methodological Analysis. Journal of Applied Psychology. 76 (3): 380–391.
 • Irving, P.G., Coleman, D.F. & Cooper, C.L. (1997). Further Assessment of a Three-Component Model of Occupational Commitment: Generalizability and Differences Across Occupations. Journal of Applied Psychology. 82: 444–452.
 • Jaros, S.J. (1995). An Assessment of Meyer & Allen’s Three Component Model of Organizational Commitment and Turnover Intentions. Academy of Management Journal. 317–321.
 • Jermier, J. & Berkes, L. (1979). Leader Behavior in a Police Command Bureaucracy: A Closer Look at the Quasi-Military Model. Administrative Science Quarterly. 24: 1–23.
 • Koch, J. & Steers, R.M. (1978). Job Attachment, Satisfaction, and Turnover Among Public Sector Employees. Journal of Vocational Behavior. 12: 119–128.
 • Kurtuluş, K. (1998). Pazarlama Araştırmaları. İstanbul: Avcıol Basım Yayın.
 • Loui, K. (1995). Understanding Employee Commitment in the Public Organization: A Study of the Juvenile Detention Center. International Journal of Public Administration. 18 (8): 1269–1295.
 • Luthans, F., Baack, D. & Taylor, L. (1987). Organziational Commitment: Analysis of Antecedents. Human Relations. 40(4): 219–216.
 • Marsh, R.M. & Mannari, H. (1977). Organizational Commitment and Turnover: A Prediction Study. Administrative Science Quarterly. 22: 57–75.
 • Mathieu, I. & Zajac, D. (1990). A Review and Meta-Analysis of the Antecedents, Correlates, and Consequences of Organizational Commitment. Psychological Bulletin. 108: 171-194.
 • Meyer, J.P. & Allen, N.J. (1984). Testing the “Side Bet Theory” of Organizational Commitment: Some Methodological Considerations. Journal of Applied Psychology. 69: 372–378.
 • Meyer, J.P. & Allen, N.J. (1991). A Three-Component Conceptualization of Organizational Commitment. Human Resource Management Review. 1: 61–89.
 • Meyer, J.P. & Allen, N.J. (1997). Commitment In The Workplace. Thousand Oaks. CA: SAGE Publications.
 • Morrow, P. (1983). Concept Redundancy in Organizational Research: The Case of Work Commitment. Journal of Occupational Behavior. 34: 40–56.
 • Mowday, R.T., Steers, R.M. & Porter, L.W. (1979). The Measurement of Organizational Commitment. Journal of Vocational Behavior. 14: 224–247.
 • Mowday, R.T., Porter, L.W. & Steers, R.M. (1982). Employee-Organizational Linkages: The Psychology of Commitment, Absenteeism and Turnover. New York: Academic Press Inc.
 • Obeng, K. & Ugboro, I. (2003). Organizational Commitment Among Public Transit Employees: An Assessment Study. Journal of The Transportation Research Forum. 57 (2): 83–98.
 • Örücü, E., Asunakutlu, T. & Öncü, G. (2003). Çalışanların İş Değerleri ve Bir Uygulama, İnceleme – Araştırma, İktisat İşletme ve Finans. 3–17.
 • Özkaya, M.O., Kocakoç, İ. & Kara, E. (2006). Yöneticilerin Örgütsel Bağlılıkları ve Demografik Özellikleri Arasındaki İlişkileri İncelemeye Yönelik Bir Alan Çalışması. Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Yönetim ve Ekonomi Dergisi. 13 (2): 76–96.
 • Reichers, A.E. (1985). A Review and Re-conceptualization of Organizational Commitment. Academy of Management Review. 10 (3): 465–476.
 • Porter, L.W., Crampon, W. & Smith, F. (1976). Organizational Commitment and Managerial Turnover. Organizational Behavior and Human Performance. 15: 87–98.
 • Schwenk, C.R. (1986), Information, Cognitive Biases and Commitment to A Course of Action. Academy of Management Review. 11 (2): 298–310.
 • Sheldon, M.E. (1971). Investments and Involvements as Mechanisms Producing Commitment to the Organization. Administrative Science Quarterly. 16 (2): 143-150.
 • Steers, R.M. (1977). Antecedents and Outcomes of Organizational Commitment. Administrative Science Quarterly. 22: 46–56.
 • Suliman, A. & Iles, P. (2000). Is Continuance Commitment Beneficial to Organizations? Commitment-Performance Relationship: A New Look. Journal of Managerial Psychology. 15 (5): 407–426.
 • Wasti, S.A. (2002). Affective and Continuance Commitment to the Organization: Test of An Integrated Model in the Turkish Context. International Journal of Intercultural Relations. 26: 525–550.
 • Wasti, S.A. (2003). Organizational Commitment, Turnover Intentions and The Influence of Cultural Values. Journal of Occupational and Organizational Psychology. 76: 303–321.
 • White, M., Parks, J.M. & Gallagher, D.G. (1995). Validity Evidence for the Organizational Commitment Questionnaire in the Japanese Corporate Culture. Educational and Psychological Measurement. 55: 278–290.
 • Yalçın, A. & İplik, F.N. (2005). Beş Yıldızlı Otellerde Çalışanların Demografik Özellikleri İle Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Adana İli Örneği. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 14 (1): 395–412.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.