M. Cevat YILDIRIM
(İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya, Türkiye)
Burhanettin DÖNMEZ
(İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Malatya, Türkiye)
Yıl: 2008Cilt: 7Sayı: 23ISSN: 1304-0278 / 1304-0278Sayfa Aralığı: 98 - 115Türkçe

150 6
Okul-Aile İşbirliğine İlişkin Bir Araştırma (İstiklal İlköğretim Okulu Örneği)
Bu çalışmada, okul-aile işbirliğine ilişkin öğretmen ve veli görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme ve doküman incelemesi teknikleri kullanılarak veri çeşitlemesi yoluna gidilmiştir. Her sınıf düzeyi için birer sınıf rehber öğretmeni, okul rehber öğretmeni ve her sınıf düzeyi için birer veli olmak üzere toplam 17 kişiyle yarı yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Doküman incelemesi kapsamında okul-aile işbirliğine ilişkin mevzuat ve okul-aile işbirliğine ilişkin toplantı tutanakları incelenmiştir. Araştırmanın bulgularına göre okul-aile işbirliği öğrenci başarısında önemli rol oynamaktadır. Velilerle iletişim kurmanın değişik yöntem ve teknikleri vardır. Söz konusu yöntem ve tekniklerden yüz yüze görüşmenin daha etkili olduğu ancak en iyi yöntem ve tekniğin duruma göre değişebileceği vurgulanmıştır.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Aydın, İ. (2005). Okul Çevre İlişkileri. Y. Özden (Ed.), Eğitim ve Okul Yöneticiliği El Kitabı (ss.161–185). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Çelenk, S. (2003). Okul Başarısının Ön Koşulu: Okul Aile Dayanışması”. İlköğretim-Online. 2(2),28–34. http://www.ilkogretim-online.org.tr (11 Aralık 2006).
 • Çelik, V. (2005). Sınıf Yönetimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Demirbulak, D. (2000). Veli-Öğretmen Görüşmeleri İle İlgili Bir Çalışma. Milli Eğitim. 146. http://yayim.meb.gov.tr/dergiler /146/ demirbulak.htm (11 Aralık 2006).
 • EARGED. (2005). Öğrenci-Veli-Okul Sözleşmesi. Genelge Numarası: 2005/92
 • Fidan, N. ve Erden, M. (1993). Eğitime Giriş. Ankara: Meteksan Matbaacılık.
 • Gümüşeli, A.İ. (2004). Ailenin Katılım ve Desteğinin Öğrenci Başarısına Etkisi. Özel Okullar Birliği Bülteni. 2(6), 14–17. www.agumuseli.com/ dokumanlar/ makale/ ailekatilimiöğrencibasarisi.pdf (11 Aralık 2006).
 • http://eskisehir.meb.gov.tr/istatistik.html (19 Aralık 2006). İlköğretim Genel Müdürlüğü. (2006). Öğrenci-Veli-Okul İlişkileri. Genelge Numarası: 2006/36
 • Kolay, Y. (2004). Okul-Aile-Çevre İş Birliğinin Eğitim Sistemindeki Yeri ve Önemi. Milli Eğitim. 164. http://yayim.meb.gov.tr/dergiler /164/kolay.html (11 Aralık 2006).
 • Resmi Gazete. (24.06.1973). Milli Eğitim Temel Kanunu. 24.06.1973, 1739/14574
 • Resmi Gazete. (2003). Milli Eğitim İlköğretim Kurumları Yönetmeliği. 27.08.2003/ 25212, Ek ve Değişiklikler: 21.10.2004/25620 RG, 24.06.2005/25855 RG, 02.05.2006/26156 RG.
 • Resmi Gazete. (2005). Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği. 13.01.2005/25699
 • Resmi Gazete. (2005). Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği. 31.05.2005/25831
 • Sarıtaş, M. (2005). Öğretmen-Veli Görüşmelerinin Yönetimi. M. Şişman ve S. Turan (Editörler), Sınıf Yönetimi (ss.233–262). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Şişman, M. (2001). Öğretmenliğe Giriş. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Şişman, M. (2002). Eğitimde Mükemellik Arayışı Etkili Okullar. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Tutkun, Ö.F. Ve Köksal, E.A. (2002). Okul-Aile İşbirliğinde Yeni Yaklaşımlar. Eğitim Araştırmaları. 8, 216–224.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.