FATMA PERVİN BİLİR
(Çukurova Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Adana, Türkiye)
Yıl: 2008Cilt: 6Sayı: 3ISSN: 1304-284X / 2717-6347Sayfa Aralığı: 145 - 150Türkçe

126 4
Yeni Beden Eğitimi Öğretim Programı ve Köy Enstitülerinde Beden Eğitimi Derslerinin Yapılandırmacı Öğretim Yaklaşımı Açısından Değerlendirilmesi
Bir eğitim kurumunun niteliğini ortaya koymada, o kurumlarda uygulanan öğretim programları başta olmak üzere diğer yönetsel düzenlemelerin önemi büyüktür. 2006-2007 Öğretim yılında uygulanmaya başlanan yeni ilköğretim beden eğitimi programının, öğrencilerin yaparak-yaşayarak öğrenme etkinliklerine katılımlarını sağlayacak şekilde yapılandırmacı yaklaşım anlayışıyla hazırlanmış olması yeni tartışmaları gündeme getirmiştir. Yapılandırmacı yaklaşım bize ülkemizin eğitim tarihi sürecinde eğitimimizin aydınlık yüzü olarak nitelendirilen ve yetiştirdiği aydın insanlar ile ülkeye büyük katkılar sağlayan Köy Enstitüleri’nin öğretim program yaklaşımını çağrıştırmıştır. Bu nedenle bu iki program yaklaşımlarının beden eğitimi dersi açısından değerlendirilmesi bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Betimsel yöntemin kullanıldığı bu çalışmada literatür taranarak elde edilen bilgiler doğrultusunda bir değerlendirme yapılmıştır. Cumhuriyetimizin ilk yıllarında kullanılmaya başlayan öğretim programları 1950’li yıllardan itibaren çok hızlı şekilde değişen ve gelişen dünyamızda işlevselliğini yitirmeye başlamıştır. Bu durum karşısında geleneksel eğitim anlayışı Milli Eğitim sisteminde ciddi anlamda sorgulanmaya başlamıştır. Bu sorgulanma, ülkemizde yeni programa benzer deneyimler ki; bu eğitim tarihimizde “Köy Enstitüleri” deneyimidir, onlardan yararlanmamız gerekliliğini ortaya koyar. Günümüze kadar ülkemizde uygulanan öğretim programlarında davranışçı yaklaşım temel alınmıştır. Davranışçı yaklaşımın sonunda elde edilen veriler, çağımızdaki sorunlara yanıt oluşturamadığını ortaya koymuştur. Diğer alternatif öğretim yaklaşımlarının programlarda denenmesi gerekmektedir. Yeni bir yaklaşım olarak yaparak-yaşayarak yapılandırmacı yaklaşımın gündeme gelmesi olumlu bir yaklaşım olmakla birlikte yapılandırmacı yaklaşımın programlarda uygulanarak verime dönüşmesi için önümüzde olumlu sonuçları olan ve benzer bir anlayışla yapılandırılan “Köy Enstitüleri” deneyiminden yararlanılmasının gerekli olduğunu söyleyebiliriz.
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Eğitim, Özel
Sosyal > Müzik
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Puolimatka, T., Constructivism, Knowledge, and Manipulation, Journal of Philosophy of Education, 1999, http://www.ed.uiuc.edu/EPS/PES-Yearbook/1999/puolimatka.asp (Erişim Tarihi: 23.11.2007)
 • 2. Anonim., MEB. İlköğretim Beden Eğitimi Dersi Öğretim Programı (1-8.sınıflar). http://mevzuat.meb.gov.tr/html/88html. (Erişim Tarihi:07.12.2007)
 • 3. Aydın, H., Eğitimde Modern ve Postmodern Modeller. Bilim ve Gelecek Dergisi. 3, 60-69. 2006
 • 4. Gazo, E.W., John Dewy in Turkey: an Educational Mission, Journal of American Studies of Turkey, 3:15-42, 1996
 • 5. Akıncı, U., Village Institutes. http://www.turkishpolitics.us/1938-46/Villageinstitutes.html, (Erişim Tarihi: 10.12.2007)
 • 6. Türkoğlu, P., Tonguç ve Enstitüleri. 1.Baskı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1997
 • 7. Anonim., Olimpik Hareket. TMOK Yayınları, Hürriyet Gazetesi Matbaası, İstanbul, 1988
 • 8. Tayga, Y., Türk Spor Tarihine Genel Bakış, T.C. Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Yayınları. Yayın No: 87. Ankara, 1990
 • 9. Şakar, F., “Beden Eğitimi Öğretmeni Yetiştirme Politikası”, Spor Bilimleri I. Ulusal Spor Bilimleri Sempozyum Kitapcığı. 15-16 Mart, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 1990
 • 10. Anonim., Terbiye-i Bedeniye Nazariyeti, Matbaa-i Amire, İstanbul, 1919
 • 11. Anonim., Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Yeni ve Yaratıcı Yaklaşımlar Sempozyum Kitabı. ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, 13-14 Ocak, Ankara, 2007
 • 12. Açıkada, C., “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Yetiştirmede Müfredat Programı Sorunları”, Spor Bilimleri Dergisi. 4 (3), 3-13, 1992
 • 13. Anonim., MEB. Beden Eğitimi Dersi (1-8) Öğretim Programı Kılavuzu, Devlet Kitapları Müdürlüğü, Ankara, 2007
 • 14. Özden, Y., 21. Yüzyılda Eğitimi Yeniden Canlandırma Çabaları, Türkiye'de Eğitim Bilimleri: Bir Bilanço Denemesi. (Ed: M. Hesapçıoğlu-A. Durmuş), Nobel Yayın Dağıtım, s: 504-522, Ankara, 2006
 • 15. Abbott, R., Ryan, T., Constructing Knowledge, Reconstructing Schooling, Educational Leadership, 1999
 • 16. Yapıcı, M., Yapılandırmacılık ve Sınıf. http://www.universite toplum.org/, (Erişim Tarihi:13.12.2007)
 • 17. Özden, Y., Öğrenme ve Öğretme, Pegem A Yayıncılık. Ankara, 2003
 • 18. Brooks, J.G., Brooks, M.G., In Search for Understanding The Case for Constructivist Classroom. Alexandria Virginia: ASCD, USA, 1993
 • 19. Anonim., Köy Enstitüleri Programları (1936-1953), 1.Baskı. Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı Yayınları, Ankara, 2004.
 • 20. Çınar, O., Teyfur, E., Teyfur, M., “Orhan İlköğretim Okulu Öğretmen ve Yöneticilerinin Yapılandırmacı Eğitim Yaklaşımı ve Programı Hakkındaki Görüşleri”, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 7/11, 2006
 • 21. Taşmektepligil, Y., Yılmaz, Ç., İmamoğlu, O., Kılcıgil, E., “İlköğretim Okullarında Beden Eğitimi Ders Hedeflerinin Gerçekleşme Düzeyi”. Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Cilt:4, Sayı:4, 2006
 • 22. Wilson, B.G., Reflections on Constructivism and lnstructional Desing. Denver, Englewood Cliffs NJ. Educational Technology Publications, USA, 1997
 • 23. Öymen, A., Köy Enstitüleri Kapanmasaydı Bugün Daha Mutlu Bir Türkiye’de Yaşardık. Dünyaya Örnek Bir Eğitim Uygulaması Köy Enstitüleri.1.Basım, Tüses Yayınları, s.9-12, İstanbul, 2000

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.