ZEYNEP ERDİNÇ
(Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Eskişehir, Türkiye)
Yıl: 2008Cilt: 8Sayı: 1ISSN: 1303-0876 / 2667-8683Sayfa Aralığı: 209 - 222Türkçe

584 6
İkiz Açıklar Hipotezinin Türkiye'de 1950-2005 Yılları Arasında Eşbütünleşme Analizi ve Granger Nedensellik Testi ile İncelenmesi
İkiz açık hipotezi, bütçe açığı ile cari işlemler açığı arasında bir ilişkinin varlığını işaret etmektedir.Bütçe açıklarının cari işlemler açığına neden olduğunu vurgulayan Geleneksel Keynesyen Yaklaşım ile bütçe açıkları ile cari işlemler açığı arasında bir ilişkinin olmadığını kabul eden Ricardocu Denklik Yaklaşımı çelişmektedir.Bu çalışmada Eşbütünleşme analizi ve Granger Nedensellik testinden yararlanarak Türkiye ekonomisi için bütçe açığı ile cari işlemler açığı arasındaki nedensellik ilişkisi 1950-2005 dönemi yıllık verilerinden yararlanarak ikiz açıklar hipotezinin geçerliliği test edilmiştir. Eşbütünleşme analizinde, bütçe açıkları ile cari işlem açıkları arasında uzun dönemli bir ilişki olduğu sonucuna varılmaktadır. Bu sonuç Geleneksel Keynesyen Yaklaşımı destekler yöndedir. Ayrıca bütçe açıkları ile cari açık arasındaki ilişkinin yönünün bütçe açıklarından cari açıklara doğru olduğu sonucuna varılmıştır.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Abell, John D(1990). Twin Deficits During The 1980s:An Emprical Investigation, Journal of Macroeconomics, Vol. 12,no: 1,winter 1990,81-96.
 • AkbostancıJE ve Tunç,G.İ(2002). Turkish Twin Deficits:An Error Correction Model of Trade Balance, Economic Research Center Working Papers in Economics, 01/06.1-18
 • Aksu,H ve Başar, S(2005). İkiz Açıklar Hipotezinin Türkiye Açısından Araştırılması, İktisat, işletme ve Finans Dergisi,S. 1 .Eylül, 109-114.
 • Alkswani,Mamdouh.A.(2001).The Twin Deficits Phenomenon in Petroleum Economy:Evidence from Saudi Arabia, 7th Annual Conference, Economic Research Forum. Amman-Jordan,l-25
 • Ataç,Beyhan.(2006), Maliye Politikası,Yedinci Baskı ETAM A.Ş .Matbaa Tesisleri,Eskişehir,221
 • Ay, A .,Karaçor, Z.,Mucuk, M.,ve Erdoğan, S. (2004). Bütçe Açığı-Cari işlemler Açığı Arasındaki İlişki : Türkiye Örneği(1992-2003),Selcuk Üniversitesi,SBEDergisi, S.12,75-82
 • Aydoğuş,İ. ve Öztürkler, H.(2006) .Türkiye'de Cari İşlemler Açığı Sorununun Analizi, Gazi Kitapevi, Ankara, 96.
 • Bachman, D. David (1992). Why Is The U.S.Current Account Deficit so Large? Evidence From Vektör Autoregressions, Southern Economic Journal, Vol.59,No.2,Oct. 1992,232-240.
 • Bahmani-Oskooee, Mohsen.(1989). Effects of The U.S .Government Budget on its Current Account: An Emprical Inquiry, Quarterly Review of Economics and Business, Vol.29.No.4. 76-91.
 • Bilgili,F ve Bilgili ,E.(1998). Bütçe Açığının Cari İşlemler Üzerindeki Etkileri: Teori ve Uygulama, İktisat, İşletme ve Finans Dergisi,Y.13, S.146, 4-16.
 • Darrat, Ali F (1988). Have Large Budget Deficits Caused Rising Trade Deficits?, Southern Economic Journal, Vol .54.No.4, 879-887.
 • Dewald,William .G ve Ulan, Michael(1990). The Twin Deficit Illusion,Cato Journal, Vol.9.,No:3,689-707, (http://www.cato.org/pubs/journal/cj9n3/cj9n3-9.pdf)
 • Dibooğlu, Selahattin (1994). Accounting For U.S.Current Account Deficits: An Emprical Investigation, Applied Economics,(Vol.29,November1994),1-15.
 • Enders,Walter ve Lee,B.Soo(1990). Current Account and Budget Deficits:Twins or Distant Cousins? The Reviewofeconomic and Statistic, Vol.72.No:3,373-381 http://www.jstor.org/view/00346535/ di975966/97p0058g/0
 • Evans,Paul (1988). Are Consumers Ricardian? Evidence For TheUnited States, Journal Of Political Economy,University of Chicago Press, Vol .96.No.5,983-1004.
 • Granger, C. W. J. (1969). Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-Spectral Methods, Econometrica, 37, 424-438.
 • Haug,Alfred.A(1990). Ricardian Equivalance, Rational Expections, and Permanent Income Hypothesis, Journal of MoneyCredit and Banking,Vol.22.No:3,305-326 http://www.jstor.org/ view/00222879/di963137/96p0581 u/0
 • Johansen, S0reıı (1991). Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models, Econometrica, 59, 1551-1580.
 • Kaufmann,S., ScharlerJ ve Winckler,G.(1999). The Austrian Current Account Deficit: Driven by Twin Deficits or by Intertemporal Expenditure Allocation?, Emprical Economics, Vol.27, No:3,529-542
 • Keskin,N. ve Yılmaz,T (2006). İkiz Açıklar Hipotezi: Koentegrasyon ve Nedensellik Analizi Bağlamında Türkiye Örneği, Muğla Üniversitesi İ.İ.B.F. Tartışma Tebliğleri No:III-2006/02,l-25
 • Khalid,M.A.,Wee, T.G (1999). Causality Tests of Budget and Current Account Deficits:Cross-Country Comporisons, Emperical Economics, Vol.24,389-402
 • Krugman,P.R ve Obstfeld,M (2006). International Economics Theory-Policy, Seventh edition, Pearson Addison Wesley,285-291.
 • Kouassi,E., Mougoue ,M ve Kymn,K.O.(2004), Causality Tests Of The Relationship Between The Twin Deficits, Empirical Economics,Vol.29,No.l ,503-525.
 • Özbilen, Şevki (2003). Kamu İç Borçlanmasının Denklik Teorisi Açısından Analizi, Econtürk Online.(erişim tarihi 12 Kasım 2007). http://www.econtürk.org/Turkiye2003.html
 • Parkin,Michael (2000). Economics, Fifth Edition, Addison-Wesley Puldishing Compony, United States.848.
 • Pattiehis,Charalambos (2004). Budged And Trade Deficits in Lebanon, Applied Economics Letters, Vol. 11,No.2,105-108.
 • Utku,Utkulu (2003), Türkiye'de Bütçe Açıkları ve Dış Ticaret Açıkları Gerçekten İkiz mi? Koentegrasyon ve Nedensellik Bulguları, Dokuz Eyliil Üniversitesi, İİBF Dergisi. C. 18,S. 1,47
 • Vamvoukas, George. A.(1999). The Twin Deficits Phenemon:Evidence From Greece, Applied Economics, Vol.31,1999,1093-1110.
 • Yaldız, Elmas (2006). İkiz Açıklar Hipotezi ve Türkiye, Bilimsel Çalışma Raporları Serisi, (İzmir İktisat Kongresi Araştırma Merkezi), BÇR No:2006/01,2006
 • Yellen, Janet.L. (1989). Symposium on the Budged Deficit Journal of Economic Perspectives, American Economic Association,Vol.3.,No.2,17 -21 .Spring
 • Yıldırım,K.,Karaman, D. ve Taşdemir, M. (2006). Makro Ekonomi, Beşinci Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara. 435-436.
 • Yücel, F. ve Ata A.Y. (2003). Eş-Bütünleşme ve Nedensellik Testleri Altında İkiz Açiklar Hipotezi Türkiye Uygulaması, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, C.12,S.12.1-13
 • Zengin,Ahmet (2000).İkiz Açıklar Hipotezi (Türkiye Uygulaması), Ekonomik Yaklaşım, Gazi Üniversitesi, C.2.S.35.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.