MENDERES ÜNAL
(Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı, Kırşehir, Türkiye)
M. Çağatay ÖZDEMİR
(Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Ankara, Türkiye)
Yıl: 2008Cilt: 9Sayı: 1ISSN: 2147-1037 / 2147-1037Sayfa Aralığı: 13 - 22Türkçe

244 3
Eğitim Fakültelerinde Ortak Ders Olarak Okutulan Yabancı Dil Derslerinde Öğrencilerin Bilişsel Hazırbulunuşluk Düzeylerinin Akademik Başarıya Etkisi
Yabancı Dil küreselleşen dünyamızda, çağdaş bilgiye ulaşmada en önemli ve en başta gelen vasıtalardan biridir. Yabancı Dil öğretiminin verimliliği kadar süreç içerisinde karşılaşılan problemlerin çözümü de aynı derecede önemlidir. Eğitim fakültelerinde ortak ders olarak okutulan yabancı dil derslerinde öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeylerini tespit etmek ve uygulamada karşılaştıkları durumları bilmek, alınacak tedbirler ve program geliştirme çabaları açısından gereklidir. Bu çalışmada eğitim fakültelerinde ortak ders olarak okutulan yabancı dil derslerinde öğrencilerin bilişsel hazırbulunuşluk düzeylerinin akademik başarılarına etkisi araştırılmıştır. Araştırmanın evreni, Kırşehir Eğitim Fakültesi’nde okuyan öğrencilerdir. Çalışmanın örneklemini ise 1. sınıfta okuyan öğrencilerden random yolla seçilen 176 öğrenci oluşturmuştur. Araştırma, betimsel tarama modellerinden, ilişkisel tarama modeli ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri, araştırmacı tarafından geliştirilen “Yabancı Dil Bilişsel Hazırbulunuşluk İlk Testi ve Akademik Başarı Son Testi” ölçeği ile toplanmıştır. Ölçeğin iç güvenirlik katsayısı 0,87 olarak hesaplanmıştır. Verilerinin analizinde Aritmetik Ortalama, Standart Sapma ve t Testi kullanılmıştır. Araştırma sonunda öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeylerinin ve akademik başarılarının cinsiyete göre bayan öğrenciler lehine fark olduğu, ortaöğretimde hazırlık okuyan öğrencilerin hazırlık okumayan öğrencilere göre hazırbulunuşluk düzeylerinin ve akademik başarılarının daha yüksek olduğu ve sonuç olarak hazırbulunuşluk düzeyleri yüksek olan öğrencilerin akademik başarılarının da yüksek olduğu yargısına ulaşılmıştır.
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Eğitim, Özel
Sosyal > Müzik
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Arseven, A.D. (1993). Alan araştırma yöntemi. Ankara: Kadıoğlu Matbaası
 • Bloom, B.S. (1995). İnsan nitelikleri ve okulda öğrenme. (Çev. Durmuş Ali Özçelik) Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • Chastain, K. (1976). Devoloping second language skills: theory and practice. Boston: Houghton Mifflin Comp.
 • Demir, K. (1998). Öğrenime hazır oluşluğun ilkokulda Türkçe ve matematik derslerindeki başarı ile ilişkisi üzerine bir araştırma. Ankara: Hacettepe Üniversitesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
 • Demirel, Ö. (1978). Yabancı dil öğretimi ve tam öğrenme. Eğitim ve Bilim, Sayı 14.
 • Demirel, Ö. (1992). Orta öğretimde yenileşme. Türk Eğitim Derneği Yayınları.
 • Demirel, Ö. (2003). Yabancı dil öğretimi dil pasaportu dil biyografisi dil dosyası. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Doğan, M. (2003). Yabancı dil öğrenimi ve yabancı dilde öğretim, http://www.turkischweb.com/anadilim/seite52.htm, (2005, Ekim 18).
 • Ertürk, S. (1998). Eğitimde. program geliştirme. Ankara: Meteksan Yayınları.
 • Genç, A. (2005) Türkiye’de ilk ve orta öğretim okullarında yabancı dil öğretimi. http://www.manas.kg/pdf/sbdpdf10/Makaleler/10.pdf, (2005, Ekim 10).
 • Kaptan, S. (1998). Bilimsel araştırma ve istatistik teknikleri. Ankara: Tekışık Web Ofset Tesisleri.
 • Karasar, N. (2003). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel yay.
 • Koçyiğit, N. (1999). Dİl BİLİMİ, ÖĞRETİMİ VE ÖĞRETMENLERİ . Dil Dergisi, s 78.
 • Kurnaz, A. (2002). ilköğretim IV. sınıf sosyal bilgiler dersinde öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal davranışlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Konya: Selçuk Üniversitesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
 • Özçelik, D. A. (1998). Ölçme ve değerlendirme. Ankara: ÖSYM yayınları.
 • Parıltı, S. (1988). TED Ankara koleji vakfı özel lisesi orta kısmı birinci sınıfta, hazırlık okulundan ve ilk kısımdan gelen öğrencilerin ingilizce derslerindeki başarıları. Ankara: Hacettepe Üniversitesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.