ÖZLEM AFACAN
(Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Kırşehir, Türkiye)
HASRET NUHOĞLU
(Kocaeli Üniversitesi, Kandıra Meslek Yüksek Okulu Kocaeli, Türkiye)
Yıl: 2008Cilt: 9Sayı: 1ISSN: 2147-1037 / 2147-1037Sayfa Aralığı: 31 - 43Türkçe

298 3
Canlılar Bilimi Konusunda TIMSS-R (1999) Soruları ile LGS (1999) Sorularının Karşılaştırmalı Analizi
Eğitim alanında uluslararası ölçme-değerlendirmeleri yapan bir kuruluş International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA), katılmak isteyen ülkeleri fen ve matematik alanlarında dört yılda bir yaptığı sınavlar ile karşılaştırmaktadır. 1999 yılında üçüncü kez uygulanan sınava Third International Mathematics and Science Study (TIMSS-R) Türkiye ilk kez katılmıştır. Bu çalışma, tarama modelinin kullanıldığı nitel bir çalışmadır. Bu araştırmanın amacını, TIMSS-R 2000 raporunun fen alanı inceleyerek, katılan diğer ülkelerden toplanan çeşitli verileri, Türkiye’nin verileriyle karşılaştırmak oluşturmaktadır. Ayrıca; TIMSS-R sınavında “Canlılar Bilimi” başlığında yer alan sorular ile Türkiye’de her yıl uygulanan Liselere Giriş Sınavı (LGS)’nda bu konu ile ilgili çıkmış soruları ele alınarak, soru tarzları Bloom Taksonomisi’ne göre analiz edilmektedir. 1999 yılında uygulanan TIMSS-R çalışması ile aynı yıl yapılan LGS sınavının soru tipleri karşılaştırmalı olarak değerlendirildiğinde, öğrencilerin geleceğini etkileyen bir sınav için sadece “bilgi”, “kavrama”, “uygulama” ve “analiz düzeyinde sorular sorulması ölçme aracını yetersiz bırakmaktadır. Bloom Taksonomisi’nde özellikle “analiz, sentez, uygulama ve değerlendirme” düzeylerine önem verilmesi gereklidir ve öğrencilerin belirtilen düzeylerini ölçebilecek sorular sorulabilir. Uygulanan sınavlarda, çoktan seçmeli testlerle birlikte alternatif değerlendirme yöntemlerinden yararlanılması daha iyi olabilir.
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Akgün, Ş. (2001). Fen bilgisi öğretimi. Giresun: Pegem A Yayıncılık. Geliştirilmiş 7. Baskı.
 • Baysen, E. (2006). Öğretmenlerin sınıfta sordukları sorular ile öğrencilerin bu sorulara verdikleri cevapların düzeyleri. Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi. 14(2). 21-28.
 • Bloom, B.S. (1956). Taxonomy of educational objectives handbook 1. cognitive Domain. London: Longmans.
 • Cansüngü, K., Ö. ve Yaman, S. (2002). Fen bilgisi öğretmenlerinin soru sorma becerilerinin bloom taksonomisine göre değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 10(2). 317-324.
 • Çepni, S., Özsevgeç, T. ve Gökdere, M. (2003). Bilişsel gelişim ve formal operasyon dönem özelliklerine göre ÖSS fizik ve lise fizik sorularının incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 150 sayı.
 • Çoban, A. (2003). Fen bilgisi dersinin ilköğretim programları ve liselere giriş sınavları açısından değerlendirilmesi. Eğitim Araştırmaları Dergisi, Sayı 10, 60-65.
 • EARGED (2003). TIMSS-R: Third ınternational mathematics and science study-repeat/ üçüncü uluslararası matematik ve fen araştırmasının tekrarı- uluslararası ölçme ve değerlendirme çalışmaları. Ankara: MEB Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi (EARGED)Yay.[online]: http://earged.meb.gov.tr. (2007, Mart)
 • Harlov, Ann. ve Alister Jones (2004). Why Students Answer TIMSS Science Test Items The Way They Do. Research in Science Education. 34: 221-238.
 • Internatıonal Study Center (2000). TIMSS 1999 (TIMSS-R) International Science Report. http://isc.bc.edu/timss1999i/publications.html (Mart, 2007)
 • Karasar, N. (2002). Bilimsel araştırma yöntemi. Nobel Yayıncılık, 11. Baskı. Ankara.
 • Kılıç, B. G. (2002). Dünyada ve Türkiye’de fen öğretimi. FenBilimleri Eğitimi Kongresi, 16-18 Eylül 2002, ODTÜ, Ankara.
 • Sönmez, V. (2005). Program geliştirmede öğretmen el kitabı. Ankara: Anı Yayıncılık. Geliştirilmiş 12. Baskı.
 • Tokcan, H. (2005). Sosyal bilgiler 6. sınıf ders kitapları ünite değerlendirme sorularının sosyal bilgiler programına göre kapsam geçerliliği ve bloom’un bilişsel alan taksonomisine göre analizi. Türkiye Sosyal Araştırma Dergisi. Yıl 9, Sayı (1-2). Nisan-Ağustos.
 • YÖK Dünya Bankası (1997). Fen Öğretimi. Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi. Ankara. İnternet erişim: http://www.yok.gov.tr/egitim/ogretmen/kitaplar/fizik/u15.doc/

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.