Özlem ÇEVİK
(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Van, Türkiye)
VASIF ŞAHOĞLU
(Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye)
Burçin ERDOĞU
(Trakya Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Edirne, Türkiye)
Turan TAKAOĞLU
(Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Çanakkale, Türkiye)
Çiğdem ATAKUT
(Adres Yazılmamış)
Evangelia PİŞKİN
(adres yazılmamıs)
Ümit ÇAYIR
(Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü)
Proje Grubu: TÜBİTAK SOBAG ProjeSayfa Sayısı: 0Proje No: 114K271Proje Bitiş Tarihi: 15.01.2018Türkçe

0 0
Batı Anadolu Arkeolojisi’nin “Kayıp” Dönemi: M.Ö.5600/5500-4500/4000
Bu projede Batı Anadolu Bölgesi’nin on yıl öncesine dek neredeyse hiç bilinmeyen ancak bölgede gerçekleştirilen son dönem kazılarıyla yeni yeni belgelenmeye başlayan Erken-Orta Kalkolitik Dönemi’nin maddi kanıtlarının karşılaştırmalı olarak analiz edilip bölgesel ölçekte değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Projenin kapsamını, Ulucak, Uğurlu, Gülpınar ve Liman Tepe yerleşmelerinden yola çıkarak, bu dönemin seramik silsilenin kesin kronoloji ile olası alt evrelerinin belirlenmesi, seramik, mimari, geçim ekonomisinde gözlenen bölgeler arası ortak ve farklı unsurların saptanması, bölge içi ve bölgeler arası ticaret ve etkileşim ağlarının ortaya çıkartılması hedeflenmektedir. Proje kapsamındaki yerleşmelerin mimari, seramik, figürin, yontma ve sürtme taş, kemik alet vb maddi kültür kalıntıları tipolojik ve teknolojik olarak karşılaştırmalı olarak incelenmiş, bu bulgular otuza yakın C14 analizi ile kesin kronolojik düzleme oturulmaya çalışılmış ve kültürlerarası etkileşim şablonlarının tespit edilmesi amacıyla da XRF, İzotop gibi analiz yöntemleriyle desteklenmiştir. Sonuç olarak bölgenin Erken (MÖ 5600-4900) ve Orta Kalkolitk (MÖ 4900-4200) Dönemleri’nin kesin kronolojiye dayalı olarak maddi kültür silsilesi ve bölge içi ve bölgeler arası ticaret şablonları ve bu ticaretin ölçeği tespit edilmiştir.
 • Alpagut, C. 2016. Kuzeybatı Anadolu’da İlk Kalkolitik Dönem Sonunda Yaşanan değişim: Aktopraklık Yuvarlak Planlı Yapılar Evresi Çanak Çömleği. İstanbul, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Arbuckle, B., Öztan, A., Gülçur, S. 2009. “The Evolution of Sheep and Goat Husbandry in Central Anatolia”. Anthropozoologica 44(1):129-157.
 • Arbuckle, B., Atıcı, L. 2013. “Initial Diversity in Sheep and Goat Management in Neolithic Southwestern Asia”. Levant 45(2): 219-235.
 • Atakuman, Ç. 2017 “Figurines of the Anatolian Early Bronze Age: The Assemblage from Koçumbeli-Ankara”, Anatolian Studies 67:85-108.
 • Atakuman, Ç. 2013. Deciphering Later Neolithic Stamp Seal Imagery of Northern Mesopotamia, Documenta Praehistorica XL: 247-264.
 • Atakuman, Ç. 2014. Architectural Discourse and Social Transformation during the Early Neolithic of South-East Anatolia, Journal of World Prehistory 27: 1-42.
 • Atakuman, Ç. 2015a. From Monuments to Miniatures: Emergence of Stamps and Related Image Bearing Objects During the Neolithic, Cambridge Archaeological Journal 25(4): 759-788.
 • Atakuman, Ç. 2015b. Domuztepe’de Bulunan Halaf Dönemi Mühürlerinin Tipolojik Özellikleri ve Sosyal İşlevleri, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 32(1): 59-92.
 • Atakuman, Ç. 2017. Figurines of the Anatolian Early Bronze Age: The Assemblage from Koçumbeli-Ankara, Anatolian Studies 67: 85-108.
 • Atakuman, Ç. ve Erdem, D. 2015. Geç Neolitik’te Zaman, Mekan ve Rituel: Domuztepe’de İnsan, Mekan ve Nesne Gömüleri. Tematik Arkeoloji Serisi 2: İletişim Ağları ve Sosyal Organizasyon. Derleyen: A. Baysal, Ege Yayınları, İstanbul, 143-74.
 • Atici, L., Pilaar Birch, S. E., Erdoğu, B. 2017. “Spread of Domestic Animals across Neolithic Western Anatolia: New Zooarchaeological Evidence from Uğurlu Höyük, the Island of Gökçeada, Turkey”. PlosONE 12(10) e0186519. Ay-Efe, D. 2001. “The small finds of Orman Fidanlığı”, The Salvage Excavations of Orman Fidanlığı, a Chalcolithic Site in Inland Northwestern Anatolia, T. Efe (ed) , 127-58. İstanbul.
 • Bacvarov, K. 2002. Kleinfunde. Karanovo 2: Beiträge zum Neolithikum in Südosteuropa. Derleyenler: S. Hiller ve V. Nikolov, Phoibos, Viyana, 119-134.
 • Baird, D., Carruthers, D., Fairbairn, A., Pearson, J. 2011. “Ritual in the Landscape: Evidence from Pınarbaşı in the Seventh Millennium Cal BC Konya Plain”. Antiquity 85:380 – 394.
 • Barber, E., J., W., 1991, Prehistoric Textiles. Development of Cloth In The Neolithic And Bronze Age, With Special Reference to The Aegean, Princeton And Oxford: Princeton University Press
 • Baysal, E. 2014. “ A preliminary typology of the Neolithic and Chalcolithic beads of Barcın Höyük”, Anatolia Antiqua 22, 1-11.
 • Baysal, E., B. Erdoğu 2014. “Frog in the Pond: Gökçeada (Imbros), an Aegean stepping stone in the Chalcolithic use of Spondlus Shelll”, Proceedings of the Prehistoric Society 80, 363-378.
 • Baysal, E., A. Baysal, A., Turkcan, A. Nazaroff 2015. “Early Specialized workshop? A Chalcolithic stone bracelet workshop at Kanlıtaş, Turkey”, Oxford Journal of Archaeology 34 (3), 235-257.
 • Bernbeck, R., Nieuwenhuyse, O. 2013. “Established Paradigms, Current Disputes and Emerging Themes: The State of Research on the Late Neolithic in Upper Mesopotamia”, Interpreting the Late Neolithic of Mesopotamia, (ed). O. Nieuwenhuyse, R. Bernbeck, P. M. M. G. Akkermans ve J. Rogasch,Turnhout: BrepolsPublisher,17-37.
 • Bertram, J.-K ve Karul, N. 2014. “Anmerkungen zur Stratigraphie des Kumtepe. Die Ergebnisse der Grabungen in den Jahren 1994 und 1995”, İçinde E. Pernicka, C. B. Rose ve P. Jablonka (eds), Troia 1987–2012: Grabungen und Forschungen I, Bonn, 1058-1084.
 • Bıçakcı, E., Godon, M. ve Çakan, Y.G. 2012. Tepecik-Çiftlik. Neolithic in Turkey, vol. 3: Central Turkey. Derleyenler: M. Özdoğan, N. Başgelen ve P. Kuniholm, Arkeoloji ve Sanat, İstanbul, 89-134.
 • Blum, S., 2014. “The Middle Chalcolithic Cultural Sequence of the Troad (Northwest Anatolia): Chronological and Interregional Assessment”, in: B. Horejs, M. Mehofer (eds.) Western Anatolia before Troy : proto- urbanisation in the 4th millennium BC?, Vienna, 125-156
 • Bonga, L. A. 2013. Late Neolithic Pottery from Mainland Greece, ca. 5300-4300 BC, unpublished dissertation.
 • Bradfield, J. 2015. “Use-trace analysis of bone tools: a brief overwiev of four methodological approaches”, South African Archaeological Bulletin 70 (201).
 • Buitenhuis, H., 2008. “Faunal Remains from the Late Neolithic and Early Chalcolithic Levels”, in J. J. Roodenberg, S. A. Roodenberg (Eds.), Life and Death in a Prehistoric Settlement in Northwest Anatolia, The Ilıpınar Excavations. Volume III, Leiden, 205 – 226.
 • Chapman, J. 2000. Fragmentation in Archaeology. People Places and Broken Objects in the Prehistory of Southeastern Europe. Londra: Routledge Chapman, J., B. Gaydarska, J. Balen 2012. “Spondylus ornaments in the mortuary zone at Neolithic Vukovar on the middle Danube”, VAMZ 3 (45), 191- 210.
 • Chapman, J. & B. Gaydarska. 2015. “Spondylus Gaederopus/Glycymeris Exchange Networks in the European Neolithic and Chalcolithic. C. Fowler, J. Harding and D. Hofmann (eds.) The Oxford Handbook of Neolithic Europe, 539- 656. Oxford.
 • Coleman, J.E., Keos. 1977. Kephala. A Late Neolithic Settlement and Cemetery. Princeton.
 • Craıg, V., & Craıg H. 1972. Greek Marbles: Determination of provenance by isotopic analysis. Science 176, 401-403.
 • Çakırlar, C. 2012. “Neolithic Dairy Technology at the European – Anatolian Frontier: Implications of Archaeozoological Evidence from Ulucak Höyük, İzmir, Turkey, ca. 7000-5700 BC”. Anthropozoologica 47(1): 78-99.
 • Çakırlar, C. 2012. “The Evolution of Animal Husbandry in Neolithic Central – West Anatolia: the Zooarchaeological record from Ulucak Höyük (c. 7040-5660 cal. BC, İzmir, Turkey)”. Anatolian Studies 62: 1-33.
 • Çevik, Ö. 2016 “Neolithic pottery production workshop at Ulucak Höyük, western Turkey: evidence for a full production sequence”, Antiquity Project Gallery (http://journal.antiquity.ac.uk/projgall/cevik350)
 • Çevik, Ö. 2017. “What fallows the Late neolithic occupation in central West Anatolia: a View from Ulucak Höyük”, Communities in Transition: The circum- Aegean Area in the 5th and 4th millenium BC, (ed) S. Dietz, F. Mavridis, Z. Tankosic ve T. Takaoğlu, Oxbow.
 • Çilingiroğlu, Ç. 2012. The Neolithic Pottery of Ulucak in Aegean Turkey. Organization of Production, Interregional Comparisons and Relative Chronology. Oxford: BAR S 2426.
 • Çilingiroğlu, A., Derin, Z., Abay, E., Sağlamtimur, H. ve Kayan, İ. (2004). Ulucak Höyük: Excavations Conducted between 1995 and 2002. Louvain: Peeters. De Groot, P.A., 2009. Handbook of Stable Isotope Analytical Techniques, Elsevier.
 • Demoule, J.P. ve C. Perles 1993. “The Greek Neolithic: a new rewiev”, Journal of World prehistory, 7/4, 355-416.
 • Derin, Z. 2012. “Yeşilova Höyük”. The Neolithic in Turkey. Western Turkey, Istanbul, 177-195.
 • Derin, Z., Ay, F., Caymaz, T. 2009. “İzmir’in Prehistorik Yerleşimi-Yeşilova Höyüğü 2005-2006 Yılı Çalışmaları”, Ege Üniversitesi, Arkeoloji Dergisi, XIII, 2009/1, Izmir, 7-58.
 • Derin, Z., Caymaz, T. 2017. “The Chalcolithic period at Yeşilova Höyük”. Communities in Transition, The Circum-Aegean Area During the 5th and 4th Millenia BC. Editörler: Dietz, S., Mvridis, F., Tankosić, Ž. Oxbow Books, Philadelphia. 499-505.
 • Dimitrijevic, V., B. Tripkovic 2006. “ Spondylus and Glycymeris bracelets: trade reflections at Neolithic Vinca-Belo Brdo, Documenta Praehistorica 33, 237-252.
 • Duru, R. (2008). MÖ 8000’den 2000’e Burdur – Antalya Bölgesi’nin 6000 Yılı. İstanbul: Ege Yayınları.
 • Duru, R., ve Umurtak, G. 2005. Höyücek: 1989-1992 Yılları Arasında Yapılan Kazıların Sonuçları / Results of the Excavations 1989-1992. Ankara: Türk Tarih Kurumu.
 • Duru, R. 2008. MÖ 8000’den MÖ 2000’e Burdur-Antalya Bölgesi’nin Altı bin Yılı. İstanbul.
 • Efe, T. 2001. The Salvage Excavations at Orman Fidanlığı. A Chalcolithic Site in Inland Nortwest Anatolia. İstanbul. TASK Vakfı.
 • Erdoğu, B. 2003. Visualizing Neolithic Landscape: The Early Settled Communities in Western Anatolia and Eastern Aegean Islands, European Journal of Archaeology 6(1): 7-23.
 • Erdoğu, B. 2009. “Re-opening Çatalhöyük West Mound”. In: G. Bodi (ed.), In medias res praehistoriae. Miscellanea in honorem annos LXV peragentis Professoris Dan Monah oblata, Iaşi, 137-152.
 • Erdoğu, B. 2011a. Gökçeada Uğurlu-Zeytinlik Kazısı 2009 Yılı Çalışmaları, 32. Kazı Sonuçları Toplantısı Cilt I: 119-127.
 • Erdoğu, B. 2011b. A Preliminary Report from the 2009 and 2010 Field Seasons at Uğurlu on the Island of Gökçeada, Anatolica XXXVII: 45-65.
 • Erdoğu; B. 2012a. 2010 Yılı Gökçeada Uğurlu-Zeytinlik Kazı Çalışmaları, 33. Kazı Sonuçları Toplantısı, Cilt I: 365-375.
 • Erdoğu, B. 2012b. Uğurlu-Zeytinlik: Gökçeada’da Tarihöncesi Dönemlere Ait Yeni Bir Yerleşme, Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2(4): 1-16.
 • Erdoğu, B. 2013. Uğurlu: A Neolithic Settlement on the Aegean Island of Gökçeada. Neolithic in Turkey, vol. 5: Northwestern Turkey and İstanbul. Derleyenler: M. Özdoğan, N. Başgelen ve P. Kuniholm, Arkeoloji ve Sanat, İstanbul, 1-33.
 • Erdoğu, B. 2014 a. Gökçeada Uğurlu Archaeological Project: A Preliminary Report from the 2011-2013 Field Seasons, Anatolica XL: 157-178.
 • Erdoğu, B. 2014b. Tarihi Sıçrama, National Geographic Türkiye, 160: 28.
 • Erdoğu, B. 2015a. 2013 Yılı Gökçeada Uğurlu-Zeytinlik Kazı Çalışmaları, 36. Kazı Sonuçları Toplantısı Cilt I: 167-171.
 • Erdoğu, B. 2016. The Neolithic Landscape and Settlement of the Island of Gökçeada (Imbros, Turkey). Géoarchéologie des îles de Méditerranée. Derleyen: M. Ghilardi, CNRS ALPHA, Paris, 89-94.
 • Erdoğu, B. 2017. A Preliminary Report on the Earliest Neolithic Levels at Uğurlu on the Island of Gökçeada, Anatolica XLIII.
 • Erdoğu, B., Çevik, Ö. 2015b. “Batı Anadolu Kronolojisi ve Terminolojisi: Sorunlar ve Öneriler”, Anadolu Prehistorya Araştırmaları Dergisi 1, 29-46, Ankara.
 • Erdoğu, B., Özbek, O. ve Yücel, N. 2014. Gökçeada Uğurlu-Zeytinlik Kazısı 2012 Yılı Çalışmaları. 35. Kazı Sonuçları Toplantısı Cilt II: 204-210.
 • Erdoğu, B., Yücel, N. 2013. Gökçeada Uğurlu-Zeytinlik Kazısı 2011 Yılı Çalışmaları, 34. Kazı Sonuçları Toplantısı, Cilt I: 187-194.
 • Erdoğu, B., Yücel, N. 2016. Gökçeada Uğurlu-Zeytinlik 2014 Yılı Kazısı Çalışmaları, 37. Kazı Sonuçları Toplantısı, Cilt I: 195-200.
 • Eres, Z. Hansen, S, Özdoğan, E, Özdoğan, M., Parzinger, H.,Schwarzberg,H. 2015. “Kırklareli Projesi. Türk-Alman Ortak Projesinin 20. Yıl Döneminde Araştırmalar Toplu Bakış”, in. Ü. Yalçın, H-D. Bienert (Eds), Kültürlerin Köprüsü Anadolu. Der Ansshnitt 27, Bochum, Bonn, 131-146.
 • Erkanal, H., Şahoğlu, V. 2012. “Baklatepe (1995-2001)”. DTCF Arkeoloji Bölümü Tarihçesi ve Kazıları (1936-2011), (eds) O. Bingöl, A. Öztan ve H. Taşkıran, Ankara: Anadolu ek, III.2, 91-98.
 • Fabis, M. 2003. Troia and Fallow Deer. In Troia and the Troad. Scientific Approaches, edited by G.A. Wagner, E. Pernicka, H.-P. Uerpmann. New York: Springer, pp. 263-275.
 • Felsch, R.C.S. 1988. Das Kastro Tigani. Die spatneolithische und chalkolithische siedlung. Samos II. Mainz. Fischer, F. 1967. “Ägäische Politurmusterware,” Istanbuler Mitteilungen 17: 22- 33.
 • Furness, A. 1980. “Some early pottery of Samos, Kalimnos and Chios,” PPS 22 .173-212.
 • Frangipane , M., Andersson, E., Nosch, M.-L., Laurito, R., Rast-Eicher, A., Möller-Wiering, S., Wisti Lassen, A., 2009, Arslantepe (Turkey): Textiles, Tools and Imprints of Fabrics From The 4th to The 2nd Millennium BC, Paléorient 35:1, 5–30.
 • French, D. 1998. Canhasan Sites 1. Canhasan I: Stratigraphy and Structures . London.
 • French, D. 2005. Canhasan Sites 2. Canhasan I: The Pottery. London.
 • Gabriel, U. 2014. “Die Keramik der troadischen Fundorte Kumtepe IA, Beşik- Sivritepe und Çıplak Köyü im Kontext ihrer überregionalen Vergleichsfunde”. İçinde E. Pernicka, C. B. Rose, P. Jablonka (Eds), Troia 1987–2012: Grabungen und Forschungen I, Bonn, 990-1057.
 • Garfinkel, Y., 1992, The Pottery Assemblage Of The Sha’ar Ha-Golan And Rabah Stages of Munhata (Israel), Les Cahiers du Centre de Recherche Français de Jerusalem 6, Association Paleorient, Paris
 • Gaydarska, B., J. C. Chapman, I. Angelova, M. Gurova, S. Yanev 2004. “ Breaking, making and trading : the Omurtag Eneolithic spondylus hoard”, Archaeologia Bulgarica 8 (2), 11-33.
 • Gerritsen, F., Özbal, R. ve Thissen, L. 2013. Barcın Höyük-The Beginings of Farming in the Marmara Region. Neolithic in Turkey, vol. 5: Northwestern Turkey and İstanbul. Derleyenler: M. Özdoğan, N. Başgelen ve P. Kuniholm, Arkeoloji ve Sanat, İstanbul, 93-112.
 • Gibbs, K., T., 2006, Pierced Clay Disks And Late Neolithic Textile Production, Proceedings Of The 5th International Congress On The Archaeology Of The Ancient Near East, Actas del V Congreso Internacional de Arqueologia del Oriente Proximo Antiguo, s.89-96,Madrid
 • Gimbutas, M. 1976. Neolithic Macedonia As Reflected by Excavation at Anza, Southeast Yugoslavia. Los Angeles: Inst.Arch.Univ.California.
 • Gimbutas, M. 1986. Mythical Imagery of Sitagroi Society. Excavations at Sitagroi: A Prehistoric Village in Northeast Greece 1. Derleyen: C. Renfrew, University of California Press, Los Angeles, 225-289.
 • Gorgonı, C., Lazzarını, L., Pallante, P. & Turı, B. 2002. An updated and detailed mineropetrographic and C-O stable isotopic reference database for the main Mediterranean marbles used in antiquity. In: HERRMANN, J., HERZ, N. & NEWMAN, R. (eds.) Interdisciplinary Studies on Ancient Stone. London: Archetype Publications
 • Gropengiesser, H. 1987. “Siphnos, Kap Agios Sostis: keramische prähistorische Zeugnisse aus dem Gruben- und Hüttenrevier II,” Mitteilungen des deutschen archäologischen Instituts (Athenische Abteilung) 102: 1-54.
 • Guilbeau, D ve Erdoğu, B. 2013. ‘Des “Lames de Karanovo” dans le Site Néolithique d’Uğurlu (île de Gökçeada, Turquie), Bulletin de Correspondance Hellenique 135(1): 1-19.
 • Gülçur, S. 2004. ”Güvercinkayası The Black/Dark Burnished Pottery: A General Overview” TÜBA-AR VII. Ankara. 141-164.
 • Gülçur, S. 2012. “The Chalcolithic Period in Central Anatolia, Aksaray-Niğde Region”, Origini XXIV/5, 213-227.
 • Günel, S. 2014. “New Contributions Regarding Prehistoric Cultures in Meander Region: Çine-Tepecik”, B. Horejs - M. Mehofer (ed.),Western Anatolia Before Troy. Proto-Urbanisation in the 4th Millennium BC?, Austrian Academy of Science Press, Vienna , 83-103.
 • Günel, S. 2017. “Prehistoric culture at Çine-Tepecik and its contribution to the archaeology af the region”. Communities in Transition, The Circum-Aegean Area During the 5th and 4th Millenia BC. Editörler: Dietz, S., Mvridis, F., Tankosić, Ž. Oxbow boks, Philadelphia. 538-547
 • Hacar, A. 2017. “Possible Links Between the Highland Regions North of the Central Taurus and West Cappadocia in the Middle Chalcolithic Period (6th and 5the Millenium BC)”. TÜBA-AR XXI, Ankara. 11-24.
 • Halstead ve Jones, 1987 “Bioarchaeological remains from Kalythies cave, Rhodes. In: I Neolithic periodos sta Dodekanisa”. A. Samson. Minsitry of Culture Athens 135-152
 • Hammer, E. and B. Arbuckle 2017 10,000 Years of Partoralism in Anatolia: a Review of Evidence for Variabilty in Pastoral Lifeways. Nomadic Peoples 21(2) (Ancient Pastoralisms): 214-267.
 • Hansen, S. 2007. Bilder vom Menschen der Steinzeit: Untersuchungen zur Anthropomorphen Plastik der Jungsteinzeit und Kupfzeit in Südosteuropa, Teil II. Mainz: Verlag Philipp von Zabern.
 • Harmankaya, S. ve Erdoğu, B. 2001. Prehistoric Survey at Gökçeada, Turkey, in 1999, University of Durham and Newcastle Upon Tyne Archaeological Reports 1999/2000: 28-35.
 • Harmankaya, S. ve Erdoğu, B. 2003. Prehistoric Sites of Gökçeada, Turkey. From Villages to Cities. Studies Presented to Ufuk Esin. Derleyenler: M. Özdoğan. H. Hauptmann ve N. Başgelen, Arkeoloji ve Sanat, İstanbul, 459-479.
 • Hauptman H., Milojčić V. 1969. Die funde der Frühen Dimini-Zeit aus der Arapi- Magula Thessalien. Bonn.
 • Herz, N.1985. Isotopic analysis of marble. In: G. JR. Rapp & J. A. Gifford (eds.), Archaeological Geology, Yale Univ. Press, New Haven, United States, 331-351. Herz, N.1986. Stable isotopes and archaeological geology: the Carrara marble. Applied Geochemistry 1, 139-151.
 • Herz, N., 1987. Carbon and oxygen isotopic ratios: a data base for classical Greek and Roman marble. Archaeometry 29, 35-43.
 • Hesse, B. and P. Wapnish, 1985. Animal Bone Archaeology. Washington D.C.. Taraxacum
 • Hood, S. 1981. Chios. Prehistoric Emporio and Ayio Gala, vol. I. Oxford.
 • Ifanditis, F. 2011. “Cosmos in fragments: spondylus and glycymeris adornments at Neolithic Dispilio, Greece, (eds) F. Ifanditis, M. Nicolaidou, Spondylus in Prehistory: New data and approaches. Contributions to the Archaeology of Shell Technologies. Oxford, BAR S2216.
 • Kaczanowska, M. and Kozłowski, J. K. 2008. Lithic industry from the aceramic levels at Knossos (Crete, Greece): An alternative approach. Eurasian Prehistory 8-1-2: 67-87.
 • Kamjan, S. 2017. Exploring the Faunal Distribution Pattern in Late Neolithic Ulucak Höyük, Izmir, Turkey: An Investigation on the Economic Organization of Domestic and Non-Domestic Units. Unpublished MA thesis (METU).
 • Karul N., Avcı M. B. 2013. “ Aktopraklık” , The Neolithic in Turkey Vol.5, Edited by: M. Özdoğan, N. Başgelen, P. Kuniholm, İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 45-68
 • Kulaçoğlu, B. 1992. Anadolu Medeniyetleri Müzesi: Tanrılar ve Tanrıçalar. İstanbul: Ana Basım.
 • Lamb, W. 1932. “Schliemann’s prehistoric sites in the Troad,” Prehistorische Zeitschrift 23. 111-131.
 • Legrand, A., Sidéra, I. 2007. “Methods, Means, and Results when Studying European Bone Industries,”, C.G. St-Pierre & R.B. Wlker (ed.), Bones as tools: Current methods and results when studying Europen bone industries, British Archaeological Reports International Series 1622, Archaeopress, Oxford.
 • Lesure, R. 2011. Interpreting Ancient Figurines: Context, Comparison and Prehistoric Art. New York: Cambridge University Press.
 • Marciniak, A & Czerniak, L. 2007. “Social Transformations in the Late Neolithic and the Early Chalcolithic Periods in Central Anatolia”. Anatolian Studies 57: 115–30.
 • Mărgărit, M. (baskıda). “Spatulas and braded astragalus: Two types of tools used to process ceramics? Examples from the Romanian prehistory” Quaternary International, 1–11.
 • Marinova, E.,Valamoti, S.M. 2014. Crop diversity and choices in the prehistory of South Eastern Europe: the archaeobotanical evidence from Greece and Bulgaria.(Eds.), Plants and People: choices and diversity through time, Earth (Vol. 1, pp. 46–54). Oxford: Oxbow.
 • Martenson, L., Nosch M., L., Andersson, E., 2009; Shape of Things: Understanding a Loom Weight, Oxford Journal of Archaeology Mellaart, J. 1965. “Çatal Hüyük West”. Anatolian Studies 15: 135-156.
 • Mellaart, J. 1970a. Excavations at Hacılar (Vol. 2). Edinburgh: Edinburgh University Press.
 • Mellaart, J. 1970b. “The Earliest Settlement in Western Asia from the Ninth to the end of the Fifth Millennium B.C.”, The Cambridge Ancient History, vol. 1,part 1, third edition, Cambridge: The University Cambridge Press, 248-323.
 • Mikov, V. 1959. The Prehistoric Mound of Karanovo, Archaeology 12(2): 88-97.
 • Milić, M., 2014. PXRF characterisation of obsidian from central Anatolia, the Aegean and central Europe. Journal of Archaeological Science 41, 285–296.
 • Moens, L., Roos, P., De Paepe, P. & Lunsıngh Scheurleer, R. 1992.
 • Provenance determination of white marble sculptures from the Allard Pierson Museumin Amsterdam, based on chemical, microscopic and isotopic criterias. In: M.Waelkens, N. Herz & L. Moens (eds.) Ancient stones: quarrying, trade and provenance: interdisciplinary studies on stones and stone technology in Europe and Near East from the prehistoric to the early Christian period, Leuven University Press, Leuven, 269-276
 • Naslund, C. 2009. Neolithic Settlements on Balkan. A comparative study between Durankulak and Sitagroi.
 • Nikolić, D. 2008. Vinča--Praistorijska Metropola : Istraživanja 1908-2008. Belgrad: Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu.
 • Nikolov V. 1998, The Circumpontic cultural zone during 6th millennium BC. Documenta Praehistorica 25:81–89.
 • Nikolov, V. 2011. A reinterpretation of Neolithic complexes with dug-out features: pit sanctuaries. Studia Praehistorica 14:91-119.
 • Orella, E., Eyal, R., Gopher, A., 2012, Spindle Whorls And Their Blanks, Village Communities of The Pottery Neolithic Period in The Menashe Hills,Israel, Emery And Claire Yass Publications in Archaeology İnstitute Of Archaeology, s. 632- 656, Tel Aviv
 • Özbek, O ve Erdoğu, B. 2014. Initial Occupation of the Gelibolu Peninsula and the Gökçeada (Imbroz) Island in the pre-Neolithic and Early Neolithic, Eurasian Prehistory 11(1–2): 97–128.
 • Özbudak, M. O. 2016. Koyu Yüzlü, Çizi-Kazı ve Nokta Bezemeli Çanak Çömlek Verileri Işığında Orta Anadolu'da Orta Kalkolitik'e Geçiş Sorunu, yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul.
 • Özdoğan, M. 1999. Northwestern Turkey: Neolithic Cultures in Between the Balkans and Anatolia. Neolithic in Turkey: The Cradle of Civilization: New Discoveries, Plates. Derleyenler: M. Özdoğan ve N. Başgelen, Arkeoloji ve Sanat, İstanbul, 171-193.
 • Özdoğan, M. 2013. Neolithic Sites in the Marmara Region: Fikirtepe, Pendik, Yarımburgaz, Toptepe, Hoca Çeşme and Aşağı Pınar. Neolithic in Turkey, vol. 5: Northwestern Turkey and İstanbul. Derleyenler: M. Özdoğan, N. Başgelen ve P. Kuniholm, Arkeoloji ve Sanat, İstanbul, 167-269.
 • Özdoğan, E. 2016. “Neolithic Beads in Anatolia: an Overwiev”, Anatolian Metal VII, 135-151.
 • Özdöl-Kutlu, S. T.Carter, L. Czerniak and A. Marciniak 2015. The End of the Neolithic Settlement Çatalhöyük and its Neighbours in I. Hodder, A. Marciniak (eds). Assembling Çatalhöyük, Maney Publishing, 179-196.
 • Paul, J.W. 2016. The Prehistoric Worked Bone and Antler Assemblage at Uğurlu, Gökçeada: A Local and Regional Perspective, (Classics and Archaeology School of Historical and Philosophical Studies, Faculty of Arts, The University of Melbourne, Doktora Tezi), Melbourne.
 • Paul, J.W., Erdoğu, B. 2017. “An examination of the worked bone and antler assemblage at Uğurlu (Gökçeada, Turkey)”. Documenta Praehistorica XLIV.368-385.
 • Parzinger, H. 2005. Aşağı Pınar II Die mittel und spätneolithische Keramik, Grabungen 1993-1998. In: H.Partzinger ve H. Schwarzberg, ed., Archäologie in Euroasien 18, Studien im Thrakien-Marmara Raum, Band 2. Mainz: Philipp von Zabern, 1-245.
 • Perles, C., 1991. Les Industries Lithiques Taillées de Franchthi. Tome II : Les Industries du Mésolithique et du Néolithique Initial. Bloomington/Indianapolis: Indiana University Press.
 • Phoca-Cosmetatou, N. 2008. Economy and Occupation in the Cyclades during the Late Neolithic: the Example of Ftelia, MykonosIn: N.J. Brodie, J. Doole, G. Gavalas and C. Renfrew (eds.) "Horizon: a colloquium on the prehistory of the Cyclades". Cambridge: McDonald Institute for Archaeological Research 37-43
 • Pullen, D.J. 1995. “The pottery of the Neolithic, Early Helladic I, and Early Helladic II periods,” in Artifact and Assemblage. The Finds from a Regional Survey of the Southern Argolid, volume I, edited by C. Runnels, D.J. Pullen, and S. Langdon. Stanford. 6-42.
 • Reitz, E. J. and E. S. Wing, 1999. “Zooarchaeology”. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Renfrew, C. 1982. Alternative models for Excahnge and Spatial Distribution, In. T.K. Earle and J.E. Ericson (eds), Excahnge Systems in Prehistory, 71-89, New York.
 • Renfrew, C. Dixon, J.E. & Cann, J.R. 1966. Obsidian and Early contact in the Near East, Proceedings of the Prehistoric Society 32:30-72
 • Roodenberg, J. 2008. “The Inhabitant”, in J. J. Roodenberg, S. A. Roodenberg (Eds), Life and Death in a Prehistoric Settlement in Northwest Anatolia. The Ilıpınar Excavations. Volume III, Leiden, 69 – 90.
 • Roodenberg .J. S. Roodenberg. 2013. ‘’Ilıpınar ve Menteşe Early Farming Communities in the Eastern Marmara’’, The Neolithic in Turkey Vol. 5, Editörler: M. Özdoğan, N. Başgelen, İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 69-91.
 • Rooijakkers, C., T., 2012, Spinning Animal Fibres at Late Neolithic Tell Sabi Abyad, Syria, Paleorient, s 38, ss. 93-109
 • Russell, N. 2001 “The Social Life of Bone: A Preliminary Assessment of Bone Tool Manufacture and Discard at Catalhöyük”. in: Choyke, Alice M. & Bartosiewicz, Laszlo (eds.)
 • Russell, N. 2005. “Çatalhöyük Worked Bone.” In Changing materialities at Çatalhöyük: reports from the 1995-99 seasons, edited by I. Hodder, 339–369. London: British Institute at Ankara.
 • Russell, N. 2016. “Anatolian Neolithic Bone Tools”, Anatolian Metal VII, Bochum Russell, N., J.L. Griffitts. 2013. “Çatalhöyük worked bone: South and 4040 Areas” In Substantive Technologies at Çatalhöyük: Reports from the 2000–2008 Seasons, edited by I. Hodder, 277–306. Los Angeles: British Institute at Ankara.
 • Russel, N., Twiss, K., Orton, D., Demirergi, G. A. 2013 Changing Animal Use at Neolithic Çatalhöyük. Archaeozoology of the Near East X: 45-68.
 • Sampson, A. 2014. The Mesolithic in the Aegean basin, In. C. Manen, T. Perrin, J. Guillaine (eds), The Neolithic Transition in the Mediterranean, 193-212, Errance Sampson, A., Kozlowski, J., Kaczanowska, M., 2016. Lithic industries of the Aegean upper Mesolithic. Mediterranean Archaeology and Archaeometry 16 (3): 229–243.
 • Schibler, J. 2013. “Bone and Antler Artefacts in Wetland Sites”, The Oxford Handbook of Wetland Archaeology, ed:Francesco Menotti, Aidan O’Sullivan, Oxford Universiy Press,
 • Schmandt-Besserat, D., 1982, The Emergence of Recording, American Antropologist 84(4), s. 871-878
 • Schoop, U. 2005a. “ Early Chalcolithic in North-Central Anatolia: the evidence from Boğazköy-Büyükkkaya”, TUBA-AR VIII, 15-32.
 • Schoop, U. 2005b. Das anatolische Chalkolithikum. Eine chronologische Untersuchung zur vorbronzezeitlichen. Kultursequenz im nördlichen Zentralanatolien und den angrenzenden Gebiten. Leipzig: Bernhard Albert Greiner (BAG). Seeher, J. 1985. “Vorläufiger Bericht über die Keramik des Beşik-Sivritepe,” Archäologischer Anzeiger. 172-182.
 • Seeher, J. 1987. “Prahistorische funde aus Gülpınar/Chryse,”Archaologischer Anzeiger, 1987, pp. 533-556
 • Sidera, I, Legrand, A. 2007 “Methods, Means, and Results When Studying European Bone Industry” , Researchgate Haziran 2007, Chapter 5
 • Siklosi, Z., P. Csengeri 2011. “Reconsideration of spondylus usage in the Middle and Late Neolithic of the Carpathian Basin. eds) F. Ifanditis, M. Nicolaidou, Spondylus in Prehistory: New data and approaches. Contributions to the Archaeology of Shell Technologies. Oxford, BAR S2216, 48-62.
 • Smith, J.S. (2001). “Bone Weaving Tools of The Late Bronze Age”, Contributions to The Archaeology and History of The Bronze And Iron Ages in The Eastern Mediterranean, Österreichisches Archäologisches Institut Sounderschriften Band 39
 • Şahoğlu, V., Tuncel, R. 2014. “New Insights into the Late Chalcolithic of Coastal Western Anatolia: A View from Bakla Tepe, Izmir”, Western Anatolia before Troy Proto-Urbanisation in the 4th Millennium BC? B. Horejs ve M. Mehofer (eds.), Vienna, s. 65-82.
 • Takaoğlu, T. 2011. “Stone Artefacts and Idols in Western Anatolia”, The Cyclades and Western Anatolia during the 3rd Millennium BC, 158-163, İstanbul.
 • Takaoğlu T. ve A. Özdemir 2013. “Coşkuntepe”. İçinde: M. Özdoğan, N. Başgelen ve P. Kuniholm. Neolithic in Turkey, Vol.5. İstanbul,35-43.
 • Talalay, L.E. 1993. Deities, Dolls, and Devices: Neolithic Figurines from Franchthi Cave. Bloomington: Indiana University Press.
 • Tekin, H. 2015. “ Yukarı Mezopotamya Geç Neolitiğinde (Hassuna, Samarra, Halaf) Terminoloji ve Kronoloji Sorunlar, Anadolu Prehistorya Araştırmaları Dergisi 1, 89-112, Ankara.
 • Thissen, L. 2008 “The Pottery Of Phase VB”, in J. J. Roodenberg, S. A. Roodenberg (Eds), Life and Death in a Prehistoric Settlement in Northwest Anatolia. The Ilıpınar Excavations. Volume III,Leiden, 91 – 115.
 • Tomkins, P. Escaping the Labyrinth: The Cretan Neolithic in Context. Oxbow, Oxford 90-114
 • Tripkovi, B. 2006. “Marine Goods in European Prehistory: A new Shell in old Collection”, Istorie 14.
 • Tristan, C., Strasser, T. F., Panagopoulou, E., Campeau, K., Mihailović, D. D. 2018. Obsidian circulation in the early Holocene Aegean: A case study from Mesolithic Damnoni (SW Crete), Journal of Archaeological Science: Reports 17:173-183.
 • Tuncel, R., Şahoğlu, V. 2017. “The Chalcolithic of Coastal Western Anatolia: A view from Liman Tepe, İzmir”. Communities in Transition, The Circum-Aegean Area During the 5th and 4th Millenia BC. Editörler: Dietz, S., Mvridis, F., Tankosić, Ž. Oxbow boks, Philadelphia. 513-529.
 • Utta, G. 2010. Kontinuität und Wandel im spätneolithischen / chalkolithischen Westanatolien. Die Marmara- und Ägäisregion als Vermittler zwischen Asien und Europa? Doktor der Philosophie der Fakultat fur Kulturwissenschaften der Eberhard-Karls-Universitat Tubingen, Tubingen 2010
 • Wright, G.A. 1969. Obsidian Analysis and Prehistoric Near Eastern Obsidian Trade: 7500 to 3500 BC. Ann Arbor.
 • Vasic, M.M. 1936. Preistoriska Vinca IV. Belgrade.
 • Vigne, J.-D. and D. Helmer 2007. “Was Milk a “Secondary Product” in the Old World Neolithisation Process? It’s Role in the Domestication of Cattle, Sheep and Goats”, Anthropozoologica 42(2):9-40.
 • Yavşan, Ç. 2013. Kalkolitik Smintheion (Gülpınar) kazıları deniz kabukları buluntusu, Çanakkale.
 • Yazıcı, D. 2009. Ege Gübre Kazısı’nda Ortaya Çıkartılan Kalkolitik Dönem Çanak Çömlekleri. Ege Üniversitesi. Yayınlanmamış Y.L.Tezi.
 • Zachos, K. 1999. “Zas Cave on Vaxos and the role of caves in the Aegean Neolithic,” in Neolithic Society in Greece, edited by P. Halstead. Sheffield.153- 163
 • Zöldföldı, J. & Satır, M. 2003. Provenance of white marble building stones in the monuments of the ancient Troia. In: G.A. Wagner, E. Pernicka & H.P. Uerpmann (eds.), Troia and the Troad, Springer, Berlin, 203-223.
 • Zöldföldı, J. 2011. 5000 Years Marble History in Troia and the Troad. Petroarchaeological Study on the Provenance of White Marbles in West Anatolia. Phd Dissertation. Tubingen University.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.