Ömer SATICI
(Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye)
Zeki AKKUŞ
(Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye)
Aykut ALP
(Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye)
Yıl: 2009Cilt: 36Sayı: 4ISSN: 1300-2945 / 1308-9889Sayfa Aralığı: 267 - 274Türkçe

150 3
Tıp Fakültesi öğretim elemanlarının teknolojiye ilişkin tutumlarının CHAID analizi ile incelenmesi
Amaç: Bu çalışmada, 2005-2006 öğretim yılında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim elemanlarının genel olarak teknolojiye ilişkin tutumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, öğretim elemanlarının teknolojiye yönelik tutumlarının, değişik özelliklerinden nasıl etkilendiğini tanımlamaya yönelik bir çalışmadır. Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza 224 kişi alındı. Bunların 68’i Profesör , 40’ı Doçent, 44’ü Yardımcı Doçent, 58’i Araştırma Görevlisi ve 14’ü uzmandır. Çalışmamızda bağımlı değişkenlere hangi tutum değişkenlerinin nasıl bağlandığı tespit edildi. Tutumları farklılaştıran maddelerin ortaya çıkması amaçlandı. Tutum maddeleri için likert tipinde form uygulandı. Bulgular: Öğretim üyelerinin teknoloji fuarlarına katılma isteği tutumları farklı oldu. Araştırma görevlileri diğer ünvanlara göre daha olumlu tutum takınmışlardır. Teknoloji fuarlarına katılmakta kararsız kalan öğretim üyeleri, alanlarında yeni öğretim teknolojisinin uygulanmasını istedikleri gözlendi. Bağlı bulundukları bölüm, teknolojinin insanın yerini alacağı konusundaki tutumlarını belirledi. Öğretim üyelerinin, "teknolojinin insanın yerini alacağına dair" görüşe kararsız kaldıkları söylenebilir. Bu maddeye hiç katılmayan kişilerin cerrahi bilimlerde yoğunlaştığı gözlendi. Sonuç: Genel olarak öğretim üyeleri teknolojiye karşı olumlu tutum sergilemektedir.
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Akbaş,O. Ulusal Teknoloji Politikaları ve İlköğretimde Teknoloji Eğitimi, Milli Eğitim Dergisi, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara, 2003; 160.
 • 2. Doğan,H. Teknoloji Eğitimi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, Ankara, 1983;128:39.
 • 3. OECD, Türkiye Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikası Raporu, OECD, Paris 1996;9.
 • 4. Bensghir TK. Bilgi Teknolojileri ve Örgütsel Değişim, TODAİE, Ankara, 1996; 274:12.
 • 5. Kozlu C.Türkiye Mucizesi İçin: Vizyon Arayışları ve Asya Modelleri, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara, 1999;23.
 • 6. Satchwell R, William ED. A united vision: Technology for all Americans. J Technology Education 1996;7:5-12.Ulaşılabileceği adres: http://scholar. lib.vt. edu/ejournals/ JTE/v7n2/pdf/
 • 7. Meral M, Çolak E. Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi öğretim elemanlarının teknoloji kullanım profili. II. Uluslar arası Eğitim Teknolojileri Sempozyum Kitabı, Sakarya,16-18 Ekim 2002.
 • 8. Meral M, Zereyak E, Genç E. Öğretim elemanlarının öğretim süreçlerinde teknoloji kullanımına ilişkin yaklaşımları. VIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongre Kitabı, 1-3 Eylül, 1999.
 • 9. McNeil JB, Elfrink LV, Bickford JC, et al. Nursing information technology knowledge, Survey. J Nurs Educat 2003; 42: 341-349.
 • 10. Tavşancıl E. Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayınları. 2002.
 • 11. Ülgen G. Eğitim psikolojisi, Bilim Yayınları, Ankara,1995.
 • 12. Akbaba S. Okul yöneticilerinin teknolojiye karşı tutumlarının incelenmesi, Çağdaş Eğitim. 2002; 286: 9-14.
 • 13. Kısa B, Kaya H. Hemşire öğretim elemanlarının teknolojiye ilişkin tutumları. Turk Online J Educat Technol 2006;5:11-15.
 • 14. SmartDrill. Data mining, analytic techniques: CHAID, 2001 [Online] retrieved on 20 march 2005, at, Ulaşılabileceği adres: http://www.smartdrill.com/About/process4.html
 • 15. SPSS, İstatistik paket programı, Versiyon 13.0, SPSS Inc. 16. Kass, G.V. An exploratory technique for investigating large quantities of categorical data. Applied statistics 1980;29:119-127.
 • 17. Erbaş, S ve Güneş, A Chaid Analizi, istatistik konferansı bildiri kitabı, Ankara, 1998:381.
 • 18. Altun, S.A. Okul yöneticilerinin teknolojiye karşı tutumlarının incelenmesi. Çağdaş Eğitim-Nisan 2002;86: 8-14.
 • 19. Yeşilyurt S, Gül Ş. On dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2007; 24:79-88.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.