Pınar MERAL SEDEN
(Kadir Has Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Reklamcılık Bölümü, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2008Cilt: 6Sayı: 3ISSN: 1304-9119Sayfa Aralığı: 17 - 29Türkçe

241 1
Reklam, toplumsal cinsiyet kalıp yargıları ve iktidar
Reklam iletişimi; hedef kitlenin, reklam verenin amacı doğrultusunda davranmasını sağlamak için kontrollü bir mesaj iletmektedir. Bu kontrollü mesaj tasarlanırken toplumsal ve kültürel değerlere başvurulur ve verilen mesajın kabul edilirliğini arttırmak için reklamın kurgusu gerçek hayata dayandırılır. Özelikle kadınlara yönelik olan reklamlarda, verilen mesajın etkinliğinin arttırılması için; gerçek hayatta kadından beklenen toplumsal cinsiyet rolü ve bu role ait olan belirlenmiş iktidar alanları reklam filmleri aracılığıyla farklı senaryolarla yeniden üretilmekte ve tekrarlarla pekiştirilmektedir. Bu çalışmada Ace markasının çamaşır suyu reklamlarının değişmez karakteri Ayşe Teyze’nin bir otorite figürü olarak kadının iktidar alanını vurguladığı Berber ve Devir Ace ile Ekonomi Devri temalı reklam filmlerindeki iktidar ve otorite imgeleriyle toplumsal cinsiyete dair kalıp yargılar içerik analizi yöntemiyle incelenmeye çalışılmıştır.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Akal, Cemal Bali. (2003). İktidarın Üç Yüzü. Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.
 • Akar, Murat Yaşar. (2007). Marksist ve Foucaultcu İktidar Anlayışları Üzerine Sosyolojik Bir Karşılaştırma, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kırıkkale: Kırıkkale Üniversitesi, SBE.
 • Aytar, Rıfat. (2006). “Sakal ve Bıyık Tıraşı”. http://www.dermaneturk.com, http://www.dermaneturk.com/okd/sayi512006/ sakalvebiyiktrasi.doc (Erişim Tarihi: 6 Kasım 2008).
 • Baltaş, Zuhal, Baltaş, Acar. (1995). Bedenin Dili. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Baudrillard, Jean. (2004). Tüketim Toplumu. İkinci Basım, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Berger, John. (2006). Görme Biçimleri. On ikinci Basım, İstanbul: Metis Yayınları.
 • Brewster, Arthur Judson. (2001). Introduction to Advertising. Hawaii: University Press of the Pasific Honolulu.
 • Connell, R.W. (1998). Toplumsal Cinsiyet ve İktidar. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Denquin,Jean-Marie. (1992). Science Politique. Paris: Presses Universitaires de France.
 • Ghelli, Francesco. (2005). Letteratura E Publicitá. Roma: Carocci Publicazione.
 • Gillian, Dyer. (1982). Advertising as Communication. London: Routledge Publications.
 • Işık Terapisi. www. http://www.isikte rapi.com (Erişim Tarihi: 6 Kasım 2008).
 • Kaypakoğlu, Serdar. (2008). Kişilerarası İletişim: Cinsiyet Farklılıkları, Güç ve Çatı şma. İstanbul: Derin Yayınları.
 • Koyuncu Güçbilmez, Büke. (2005). İktidar ve Kadın, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi SBE.
 • Pease, Allan. (1997). Beden Dili. İkinci Basım, İstanbul: Rota Yayınları.
 • Pitrelli, Nico, Manzoli, Federica, Montolli, Barbara. (2006). “Science in Advertising: Uses and Consumptions in the Italian Pres”, Public Understanding of Science. Sayı: 15.
 • Poggi, Gianfranco. (2007). Devlet, Do- ğası, Gelişimi ve Geleceği. çev. Aysun Babacan, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Sennett, Richard. (1992). Otorite. Çev. Kamil Durand, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Şimşek, Sedat. (2006). Reklam ve Geleneksel İmgeler. İstanbul: Nüve Kültür Merkezi Yayınları.
 • Topçuoğlu, Nur. (1996). Basında Reklam ve Tüketim Olgusu. Ankara: Vadi Yayı nları.
 • Wilmshurst, John, Mackay, Adrian. (2004). The Fundamentals of Advertising. Burlington: Elsevier, Butterworth, Heinemann.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.