Zuhal ARITÜRK
(Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye)
Abdurrahman ABAKAY
(Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye)
Ebru TEKBAŞ
(Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye)
Habib ÇİL
(Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye)
Gökhan KIRBAŞ
(Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye)
Sait ALAN
(Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye)
Mehmet YAZICI
(Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye)
Yıl: 2010Cilt: 37Sayı: 4ISSN: 1300-2945 / 1308-9889Sayfa Aralığı: 358 - 362Türkçe

84 2
Sendrom X fizyopatolojisinde uyku-apne sendromu’nun rolü
Amaç: Sendrom X veya mikrovasküler anjina pektoris, koroner anjiyografide, nonstenotik epikardiyal arterleri olan hastalarda, koroner mikrovasküler disfonksiyona bağlı gelişen anjina pektoris olarak tanımlanır. Bu çalışmada sendrom X ile obstüktif uyku apnesi sendromu (OSAS) arasındaki ilişki araştırılmıştır. Gereç ve yöntem: Bu çalışmaya Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji polikliniğine göğüs ağrısı nedeniyle başvuran ve efor testi pozitif olup koroner anjiyografisinde epikardiyal koroner arterleri normal veya yavaş koroner akım saptanan 20 hasta (11 erkek, 9 kadın) ile (Grup I) yapılan tetkiklerinde herhangi bir hastalık tespit edilmemiş 30 kişi (Grup II) dahil edildi. Hastalara polisomnografi (PSG) ve ekokardiyografi (EKO) uygulandı. Bulgular: Çalışmaya alınan hastalar iki ayrı gruba alındı. Grup 1; Kardiyak sendrom X tanılı 20 hasta, Grup 2; 30 sağlıklı birey. Her iki grubun kardiyak yapı ve fonksiyonları ekokardiyografik olarak değerlendirildi. Grup I hastaların 11’inde (%55) OSAS saptandı. Grup II hastalarda ise 3 olguda (%10) OSAS tespit edildi. Her iki grup arasında OSAS sıklığı bakımından anlamlı fark bulunmakta idi (p<0.05). Sendrom X hastaları ile kontrol grubu arasında ekokardiyografik olarak sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu (LVEF), sol ventrikül sistol sonu çapı (LVESD), sol ventrikül diastol sonu çapı (LVEDD), stroke volüm, deselerasyon zamanı (DT), ejeksiyon zamanı (ET) ve sol atriyum (LA) çapları arsında anlamlı fark saptanmadı. Ancak iki grup arasında İVRT, RA çap, miyokard performans indeksler (MPİ), PAP ve mEv/mAv oranlarında anlamlı fark tespit edildi (p<0.05). Sonuç: Sendrom X’li hastalarda OSAS insidansı kontrol grubuna oranla anlamlı derecede yüksek saptandı. Apne Hipopne indeksi yüksek bulunan OSAS hastalarında hipertansiyon, dislipidemi gibi önemli kardiyovasküler risk faktörlerinin daha sık görüldüğü göz önünde bulundurulmalı, yakın takip ve tedavi ihmal edilmemelidir
Fen > Tıp > Kalp ve Kalp Damar Sistemi
Fen > Tıp > Tıbbi Araştırmalar Deneysel
DergiDiğerErişime Açık
 • 1. Michaelides A, Ryan JM, VanFossen D, Pozderac R, Boudoulas H. Exercise-induced QRS prolongation in patients with coronary artery disease: A marker of myocardial ischemia. Am Heart J 1993; 126: 1320–5.
 • 2. Kemp HG, Kronmall RA, Vlıetstra RE, Frye RL. Seven year survival of patients wıth normal or near normal coronary arteriograms. A CASS registry study. J Am Coll Cardiol 1986; 7: 479–83.
 • 3. Baim DS, Harrison DC. Nonatherosclerotic coronary heart disease (including coronary artery spasm In: Hurst JW, eds. The Heart, 5th ed. New York: McGraw-Hill, 1982: 1158–70.
 • 4. Masseri M, Yaram R, Gotsman MS, Hasin Y. Histologic evidence for small vessel coronary artery disease in patients with angina pectoris and patent large coronary arteries. Circulation 1986; 74: 964-72.
 • 5. Vrints C, Herman AG. Role of the endothelium in the regulation of coronary artery tone. Acta Cardiol 1991; 46: 399–418.
 • 6. Bertolet BD, Pepine CJ. The vascular endothelium as a key to understanding coronary spasm and syndrome X. Curr Opiın Cardiol 1991; 6: 496–502.
 • 7. Goel PK, Gupta SK, Aggarwal A, Kapoor A. Slow coronary flow: a distinct angiographic subgroup in Syndrome X. Angiology 2001; 52: 507–14.
 • 8. Beltrame JF, Limaye SB, Horowitz JD. The coronary slow flow phenomenon - a new coronary microvascular disorder. Cardiology 2002; 97: 197–202.
 • 9. Rosen SD, Uren NG, Kaski JC, Tousoulis D, Davies GJ, Camici PG. Coronary vasodilator reserve, pain perception, and sex in patients with syndrome X. Circulation 1994; 90: 50–60.
 • 10. Chauhan A, Mullins PA, Taylor G, Petch MC, Schofield PM. Both endothelium-dependent and endothelium independent function is impaired in patients with angina pectoris and normal coronary angiograms. Eur Heart J 1997; 18: 60–4.
 • 11. Koren W, Koldanov R, Peleg E, Rabınowitz B, Rosenthal T. Enhanced red cell sodium-hydrogen exchange in microvascular angina. Eur Heart J 1997; 18: 1296–9.
 • 12. Yazıcı M, Balcı B, Demircan S, et al. Yavaş koroner akımlı hastalarda plazma ET-1 düzeylerı ve düzeltılmış TİMİ kare sayısı ıle ılışkısı. Türk Kardıyol Dern Arş 2002; 30: 466–72.
 • 13. Zimmet PZ. The pathogenesis and prevention of diabetes in adults. Genes, autoimmunity, and demography. Diabetes Care 2000; 8: 1050–64.
 • 14. Rosana GM, Kaski JC, Arie S, et al. Failure to demonstrate myocardial ischemia in patients with angina and normal coronary arteries. Evaluation by continuous coronary sinus pH monitoring and lactate metabolism. Eur Heart J 1996; 17: 1175–80.
 • 15. Norris JW, Hachinski VC, Myers MG, et al. Serum cardiac enzymes in stroke. Stroke. 1979; 10:548–53.
 • 16. Kolin A, Norris JW. Myocardial damage from acute cerebral lesions. Stroke 1984;15:990–3
 • 17. Cechetto DF, Wilson JX, Smith KE, Wolski D, Silver MD, Hachinski VC. Autonomic and myocardial changes in middle cerebral artery occlusion: stroke models in the rat. Brain Res 1989; 502: 296-305.
 • 18. Silverberg DS, Oksenberg A, Laina A. Sleep related breathing disorders are common contributing factors to the production of essential hypertension but are neglected, under diagnosed and undertreated. Am J Hypertens 1997; 10: 1319-25.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.