Derya KALYENCİOĞLU
(Hava Harp Okulu Arge Şb. Müdürlüğü, İstanbul, Türkiye)
FATMA YASEMİN KUTLU
(İstanbul Üniversitesi, Florence Nightingale Hemşirelik Yüksek Okulu, İstanbul, Türkiye)
Yıl: 2010Cilt: 18Sayı: 2ISSN: 1304-4869Sayfa Aralığı: 56 - 62Türkçe

259 4
Ergenlerin aile işlevi algılarına gore uyum duzeyleri
Amaç: Bu çalışma, ergenlerin aile işlevi algılarına göre uyum düzeylerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı ve karşılaştırmalı olarak yapıldı. Yöntem: Çalışmanın evreni 385 öğrenciden, örneklemi ise, çalışmaya katılmayı kabul eden 275 lise öğrencisinden oluştu. Veriler, Demografik Bilgi Formu, Hacettepe Kişilik Envanteri ve Aile Değerlendirme Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Veriler, ortalama, Standart sapma, Pearson korelasyon testi, Student t-testi kullanılarak %95’lik güven aralığında, anlamlılık p<0.05 düzeyinde değerlendirildi. Bulgular: Öğrencilerin Genel Uyum puanı 100.29 ± 18.67 olup %16’sının uyum düzeyi düşük, %84’ünün ise düşük değildir. Öğrencilerin Hacettepe Kişilik Envanteri ve Aile Değerlendirme Ölçeği alt grup puanları arasında negatif yönde bir ilişki vardır. Hacettepe Kişilik Envanteri puanı azaldıkça (uyum düştükçe), Aile Değerlendirme Ölçeği puanları artmakta ve öğrenciler aile işlevlerini “sağlıksızlık” yönünde algılamaktadırlar. Sonuç: Çalışmada, ailenin ergenler tarafından sağlıksız olarak algılanmasının uyum düzeyini azalttığı bulundu. Sosyal uyum üzerindeki çalışmalar, ailenin çocuk üzerindeki etkilerinin son derece önemli olduğunu kanıtlamıştır. Bu nedenle koruyucu ruh sağlığı çalışmalarında ergen ele alınmalı ve sağlık bakım çalışanları özellikle de hemşireler, aile ile ergen arasındaki iletişime yönelik yaklaşımlarda bulunmalıdır.
Sosyal > Davranış Bilimleri
Sosyal > Aile Çalışmaları
Sosyal > Hemşirelik
Sosyal > Psikoloji
DergiDiğerErişime Açık
 • Balcı, T. (1999). Yetiştirme yurdu ile ailesi yanında kalan öğrencilerin kişisel ve sosyal uyum düzeylerinin okul başarısına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, On Dokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun, 3-9, 29-30.
 • Balcıoğlu, İ. (2001). Stres, gençlik, kentleşme, şiddet. Yeni Symposium, 39(1): 49-56.
 • Bostan, S. (1993). 14-16 yaş ergenlerin uyum düzeylerinin ve anababa tutumlarının incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 9-14.
 • Bulut, I. (1990). Aile Değerlendirme Ölçeği El Kitabı. Öz Güzeliş Matbaası, Ankara, 1-22.
 • Drotar, D. (1997). Relating parent and family functioning to the psychological adjustment of children with chronic health conditions: What have we learned? What do we need to know. Journal of Pediatric Psycology, 22(2): 149-165.
 • Gündüz, U. H. (2006). Uyum sorunları olan öğrencilerin anne-baba, öğretmen ve kendileri tarafından bu sorunun ele alınış biçiminin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, İzmir, 63, 156-170.
 • Kılıç, G. B., Şener Ş. (2005). Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda karşıt olma-karşıt gelme bozukluğu/ davranış bozukluğu eş hastalanımında aile işlevleri ve psikososyal değişkenlerin karşılaştırılması. Türk Psikiyatri Dergisi, 16(1): 1-28.
 • Kulaksızoğlu, A. (2004). Ergenlik dönemi: Ailede çocuk eğitimi. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Yayını. Ankara, 103-133.
 • Kumbasar, H., Bulut, I. (1997). Uyum bozukluğu tanısı konan üniversite öğrencilerinin aile işlevlerini değerlendirme biçimleri. Yeni Symposium, 35(4): 126-131.
 • Özgüven İ. E. (1992). Hacettepe Kişilik Envanteri El Kitabı. İkinci Revizyon. Ankara, 1-62.
 • Palabıyıkoğlu, R., Azizoğlu, S., Özayar, H., Ercan, A. (1993). İntihar girişiminde bulunanların Aile İşlevlerinin Değerlendirilmesi. Kriz Dergisi, 1(2): 62-67.
 • Stanley, J. C. (1991). Critique of socioemotional adjustment of adolescent girls enrolled in a residential acceleration program. Gifted-Child-Quarterly, 35 (2): 53-66.
 • Türküm, A. S., Kızıltaş A., Bıyık N., Yemenici B. (2005). Üniversite öğrencilerinin aile işlevlerinin incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 5(1): 229-262.
 • Yavuzer, H. (1998). Anne Baba ve Çocuk. 2. Basım. Remzi Kitabevi, İstanbul.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.