Ecehan BALTA
(Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimleri Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye)
Yıl: 2013Cilt: 0Sayı: 30-31ISSN: 1302-8618Sayfa Aralığı: 147 - 166Türkçe

313 0
Herkes için sağlıktan paran kadar sağlığa: Türkiye'de sağlık politikalarının neoliberal dönüşümü
Bu yazı, AKP Hükümeti tarafından, norm ve standart birliğini sağlamak, sağlık hizmetlerinin kapsamını genişletmek gibi gerekçelerle 2003 yılından itibaren bir Dünya Bankası projesi olarak ortaya konan ve içinden geçtiğimiz şu günlerde tamamlanmakta olan Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın Genel Sağlık Sigorta Sistemi, Aile Hekimliği, Kamu Hastane Birlikleri gibi belli başlı unsurlarını tartışmaya açacak ve temel olarak gerçekleşen/gerçekleştirilmekte olan dönüşümün, yurttaşların sağlık hakkından eşit yararlanmasından ziyade, sağlık hizmetleri alanında özel sektöre bir ilksel sermaye birikimi yaratmak amacında olduğunu ileri sürecektir.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Akka, A. vd. (2012) Neoliberal Politikalar ve Sağlık Çalışanları. Nobel: Ankara.
 • Armada, F„ C. Muntaner ve V. Navarro (2001) 'Health And Social Security Reforms in Latin America: The Convergence of the World Health Organization, The World Bank, and Transnational Corporations", International Journal of Health Services. 31 (4): 729-768.
 • Bağımsız Sosyal Bilimciler (2007) IMF Gözetiminde On Uzun Yıl 1998-2008: Farklı Hükümetler- Tek Siyaset, Yordam: İstanbul,
 • Balta, E. (2013) "Emek Mücadelesi İçin İç Açıcı Olmayan Bir Döküm" httDS/www.antikaoitalistevlem.ora/index. php?sayfa=makaledetav&id=341. indirilme tarihi: 28.01.2013
 • Belek, 1.(2009) Sağlığın Politik Ekonomisi Sosyal Devletin Çöküşü. Yazılama: İstanbul.
 • Boden, M. (tarihsiz) "Primitive Accumulation, Neo-Liberalism and Counter-Hegemony in the Global South: Re-Imagining the State", httpSMww.nottingham.ac.uk/shared/shared_cssgyDocumentsAmp_papers/bo-den.pdf. indirilme tarihi: 7.1.2013.
 • Coşar, S. ve M. Yeğenoğlu (2009) "The Neoliberal Restructuring of Turkey's Social Security System", Monthly Review, 60 (11), http://monthlyreview.org/2009/04/01/the-neoliberal-restructuring-of-turkeys-social-security-system, indirilme tarihi, 07.01.20)3.
 • Deloitte Danışmanlık A.Ş. (2008) Türkiyede ve Dünyada Sağlık Ekonomisi, Deloitte Raporu: Ankara.
 • Dünya Bankası (2008) Türkiye Sağlık Sistemi İncelemesi 2008, hUD://web.wofldbank.ora/WBSirE/EXTERNALXO-UNTRIESrtCAEXT/TURKEYINTURKISHEXTN/0..contentMDK:22081660~DaaePK:14976l8~DiPK:217854~theSite FK455688.00.hrmi:indirilme tarihi: 07.01.2013.
 • Elbek, 0. ve E. Baki Adaş (2009) "Sağlıkta Dönüşüm: Eleştirel Bir Değerlendirme", Türkiye Piskiyatri Derneği Bülteni, 12(1):33-43.
 • Güzelsarı, S. (2003) "Neoliberal Politikalar ve Yönetişim Modeli", Amme İdaresi Dergisi, 36 (2): 17-34.
 • Güzelsarı, S. (2004), Kamu Yönetimi Disiplininde Yeni Kamu İşletmeciliği ve Yönetişim Yaklaşımları, httuJ/www. Dolitics.ankara.edu.tr/eski/dosvalar/tmABF WP 66.pdf. indirilme tarihi: 15.02.2013.
 • Harvey, D. (2003) Yeni Emperyalizm, çev. Hür Güldü, Everest: İstanbul.
 • httpy/www.cnnturk.com/20l2/ekonomi/03/06/iste.gelir.testinde.ilk.sonuclar/651982.0/, indirilme tarihi: 15.1.2013
 • Keyder, Ç. (2007) "Giriş" Keyder, Ç. vd. (der.), Avrupada ve Türkiyede Sağlık Politikaları: Reformlar, Sorunlar, Tartışmalar içinde, İstanbul: İletişim, 15-37.
 • Leys, C. (2007) "Piyasa ile Politika Arasında Sağlık Hizmetlerinin Konumu', Keyder, Ç. vd. (der.), Avrupada ve Türkiyede Sağlık Politikaları: Reformlar, Sorunlar, Tartışmalar içinde, İstanbul: İletişim, 95-111.
 • MeeSok, P. J.-W. Han ve l.-J. Song (2002) 'Gender and The Welfare State: The British Feminist Critiques', Journal of Korean Home Economics Association, English Edition: 3 (1) December 2002 http://www.khea.or.kr/ InternationalJournal/2002/5.PDF. indirilme tarihi: 7.1.2013.
 • Nawaro, V. (1993) Dangerous to your Health: Capitalism in Healthcare. Montly Review Press: New York.
 • Navvaro, V. (2003) "Inequalities are Unhealthy' Montly Review, htto://monthlvreview.or9/2004/06/01/ineQu-alities-are-unhealthv. İndirilme tarihi: 7.1.2013
 • Navvaro, V. (2007) "What is a National Health Policy?" International Journal of Health Services, 37 (1): 1-14,2007
 • OECD/Dünya Bankası (2008) Türkiye Sağlık Sistemi İncelemesi, 2008, httpy/web.worldbank.org/WBSITE/EX-TERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/TURKEYINTURKISHEXTN/0„contentMDK-22081660~pagePK:1497618~piP K:217854~theSitePK:455688,00.html, indirilme tarihi: 7.1.2013.
 • Sanders, D. (2011) "Küreselleşme, Sağlığın Sosyal Belirleyicileri ve Sağlık Mücadelesi", Labonte, R. vd, (der.), Küreselleşme ve Sağlık: Süreç, Kanıtlor ve Politika içinde, Insev: İstanbul, 360-367.
 • SGK (2012) 20)2/25 sayılı Genelge, http://www.alomaliye.com/2012/sgk-genelgesi-2012-25.pdf, indirilme tarihi: 07.01.2013.
 • Sosyal-lş (2010) Kadın Emeği ve İstihdamı Raporu, www.sosvat-is.orQ.tr. indirilme tarihi: 5.1.2013.
 • Soyer, A. (2003) "1980den Günümüze Sağlık Politikaları", Praksis, Kış-Bahar 2009:301-319
 • Sönmez, M. (2012) "Sağlığa Harcadıkça Sağlıklı mı Oluyoruz", Aslanoğlu, I. (der.), Tıp Bu Değil içinde s. 155-163, Ithaki: İstanbul.
 • T.C. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı (DPT), İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 1968-1972, httoy/ekutuo.^ gov.tr/plan/plan2.pdf. indirilme tarihi: 7.1.2013.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı (2003) Sağlıkta Dönüşüm Programı, hrtp://www.saalik.üQv.tr/TR/belge/1-2906/sagllkta: donusum-programi.htmL indirilme tarihi: 7.1.2013, Ankara: T.C. Sağlık Bakanlığı Yayınları.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı (2007) Türkiye'de Sağlığa Bakış 2007, Ankara: T.C. Sağlık Bakanlığı Yayınları.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı (2012) Sağlık İstatistikleri, 2012, Ankara: T.C. Sağlık Bakanlığı Yayınları
 • T.C. Sağlık Bakanlığı "2013 Bütçe Sunumu" http://wwwsaçrık.çovxr/mdosva/l-78620/h/bulce2Q)3.Ddf. indirilme tarihi: 8.1.2013.
 • T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) (2012) "2012 / 25 sayılı Genelge* hnn//wwMak.aov.tr/wDs/wcm{ connect/9675a630-S4ed-4846-b9e2-a2lcc51bee6d/2012 25.pdf?MOD=AJPERES. indirilme tarihi: 8.1.2013.
 • Türk Eczacıları Birliği (TEB) (2009) "Türkiyede Aile Hekimliği ve Serbest Eczanelere Yansımalarına İlişkin Rapor", httpSAeb.arg.tr/imagestipkl2/raporm8200906MM935AllJB4m indirilme tarihi: 8.1.2013.
 • Türk Tabipleri Birliği (2009) Tam Gün Yasası Hekimlere Ne Getiriyor?, Ankara: Türk Tabipleri Birliği.
 • Ünlütürk-Ulutaş, Ç. (2011) Proleterleşme ve Profesyonelleşme Tartışmaları Bağlamında Türkiye'de Sağlık Emek Sürecinin Dönüşümü, Ankara: Notabene.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.