ELİF AĞAÇAYAK
(Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye)
Bahattin AYDOĞDU
(Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye)
Yıl: 2013Cilt: 40Sayı: 2ISSN: 1300-2945 / 1308-9889Sayfa Aralığı: 304 - 306Türkçe

65 2
Prenatal testis torsiyonunun ultrasonografik özellikleri: Olgu sunumu
Prenatal testis torsiyonu (PNTT) nadir görülmesine rağ men, bilateral olması durumunda anorşiye neden olabilen önemli bir durumdur. PNTT’lu vakalar da genellikle eks travajinal torsiyon görülmekte ve tedavisi acil cerrahi giri şimdir. Makalemizde 39. hafta da prenatal testis torsiyonu saptanan bir olgu sunulmuştur. PNTT’nu tanısı Doppler USG ile doğrulandı ve acil ameliyata alındı. Ameliyata sol testiste ekstravaginal torsiyon olduğu, testisin gang rene ve nekrotik olduğu gözlendi. Sol orşiektomi yapılan olguda intrauterin ultrasonografik tanısının doğru olduğu saptandı.
Fen > Tıp > Üroloji ve Nefroloji
Dergititle.paper.fact_presentationErişime Açık
 • 1. Djahangirian O, Ouimet A, Saint-Vil D. Timing and surgical management of neonatal testicular torsions. J Pediatr Surg 2010;45:1012-1015.
 • 2. Kaye JD, Levitt SB, Friedman SC, at al. Neonatal torsion: a 14- year experience and proposed algorithm for manage ment. J Urol 2008;179:2377.
 • 3. Ryken TC, Turner JW, Haynes T. Bilateral testicular torsion in a preterm neonate. J Urol1990;143:102-103.
 • 4. Brandt MT, Sheldon CA, Wacksman J, Matthews P. Pre natal testicular torsion: principles of management. J Urol 1992;147:670-672.
 • 5. Gross BR, Cohen HL, Schlessel J. Perinatal diagnosis of bi lateral testicular torsion: beware of torsions simulating hy droceles. J Ultrasound Med 1993;12:479-481.
 • 6. Rosenberg J, Zimmerman M. Case report: intrauterine tes ticular torsion. J Med Soc NJ 1984;81:320-321.
 • 7. Hubbard AE, Ayers AB, MacDonald LM, James CE. In utero torsion of the testis: antenatal and postnatal ultrasonic ap pearances. Br J Radiol1984;57:644-646
 • 8. Tripp BM, Homsy YL. Prenatal diagnosis of bilateral neona tal torsion: a case report. J Urol 1995;153:1990-110.
 • 9. Guerra LA, Wiesenthal J, Pike J, Leonard MP. Management of neonatal testicular torsion: Which way to turn? Can Urol Assoc J 2008;2: 380.
 • 10. Shipp TD, Benacerraf BR. Scrotal inguinal hernia in a fetus: sonographic diagnosis. Am J Roentgen ol1995;165:1494-1495.
 • 11. Barloon TJ, Weissman AM, Kahn D. Diagnostic imag ing of patients with acute scrotal pain. Am Fam Physician 1996;53:1734-1750.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.