Yıl: 2013Cilt: 14Sayı: 2ISSN: 1303-1279Sayfa Aralığı: 291 - 306
Türkçe
1957 yılında başlayan Avrupa ülkelerinin ekonomik ve siyasi birlik olma çabalarına 2013 yılı itibariyle bakıldığında oldukça önemli aşamalar kaydedildiği söylenebilir. Bu çalışmada, makro ekonomik göstergeler bakımından 2007-2011 periyodunda AB üyesi ülkeler ile Türkiye‘den oluşan yirmi sekiz ülke arasındaki benzerliklerin ortaya konulması amaçlanmıştır. Uygulamada kümeleme analizi kullanılmıştır. Ulaşılan sonuçlara göre makro ekonomik göstergeler açısından benzerlik gösteren ülkeler aynı zamanda coğrafi konumları itibariyle de benzerlik göstermektedir. Ayrıca 2008 küresel finans krizinin, ülkelerin makro ekonomik benzerlikleri üzerinde bir etkisine, İtalya hariç, rastlanmamıştır.
Statistical Analysis Of The EU Countries And Turkey’s Macroeconomic Indicators
It can be said that in consideration of 2013 conditions European countries‘ efforts to become an economic and political union which was started in 1957, have made important progress. Aim of this study is to reveal similarities of EU member countries‘ include Turkey in terms of macroeconomic indicators in 2007-2011 periods. Empirically, cluster analysis was used. According the results of the study, countries‘ which are similar in macroeconomic indicators are also similar in geographic locations. Finally, 2008 global financial crisis has not been affect on countries‘ macroeconomic similarities, except Italy.
1 ATIF
Grafiği büyük boy görüntüle

  • Sosyal > İktisat
Dergi
Araştırma Makalesi
Bilgi yok
  • Seçiniz

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.