İSA KORKMAZ
(Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya, Türkiye)
Yıl: 2015Cilt: 5Sayı: 4ISSN: 2146-0655 / 2148-239XSayfa Aralığı: 445 - 454Türkçe

203 6
Öğrencilerin Dürüstlük ve Doğruluk Değerlerinin Senaryo Temelli Ölçülmesi
Bireylerin herhangi bir konuya ilişkin değer yargılarını, tercihlerini ve tutumlarını ölçmede kullanılan yaklaşımlardan biri de senaryo temelli veri toplamadır.çalışmanın amacı üniversitede okuyan öğrencilerin dürüstlük ve doğruluk değerlerine ilişkin tutumlarının incelenmesidir. Senaryo temelli veri toplama nitel yaklaşım geleneğine dayanmaktadır. Bu çalışmaya eğitim fakültesi sınıf öğretmenliği anabilim dalında öğrenim gören toplam 104 dördüncü sınıf öğrencisi katılmıştır. Çalışma durum tespitine yönelik olup ve çalışma grubuna beş senaryo verilmiştir. Öğrencilerdensenaryolardaki durumlarla karşılaştıklarında nasıl davranabileceklerini açıklamaları istenmiştir. Verilen senaryoya göre öğrencilerin tahmini olarak gösterecekleri davranış onların değer yargılarıyla ilişkilidir. Katılımcıların davranış tercihleri ve açıklamaları içerik analizi yapılmıştır. Katılımcıların tercihleri en çok tercihten en aza doğru sıralanmıştır. Her bir senaryoda cevaplayıcı herhangi bir ipucu almadan tamamen kendisine ait duygu ve düşüncelerini ifade etmektedir. Bu çalışmaya katılan öğrencilerin kopya çekmeyi çok kötü bir davranış olarak algılamamaktadırlar. Bir başka senaryonu sonucuna göre öğrencilerin ailelerine karşı sorumluluk duygusunun güçlü olduğunu görülmektedir. Bu çalışmaya katılan öğrencilerin doğrudan kendini ilgilendirmeyen konularda toplumun düzeni ve haklının hakkını alması adına tavır almaları anlamlı ve önemlidir. Bu bu
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
  • Bolay S. H. (2007). Aşkın Değerler Buhranı, Değerler ve Eğitimi. Uluslararası Değerler ve Eğitimi Sempozyumu (Edt. R. Kaymakcan et al.). İstanbul: DEM Yayınları. Doğanay, A. (2009). Değerler Eğitimi. Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi: Yapılandırmacı Bir Yaklaşım (Edt. C. Öztürk). Ankara: Pegem A Yayınları. Erdem, A. R. (2003). Üniversite kültüründe önemli bir unsur: Değerler. Değerler Eğitimi Dergisi, 1(4), 129- 149 Fraenkel, J. R., Wallen, N. E. & Hyun, H. H. (2012). How to Design and Evaluate Research in Education (8th edt.). New York: McGram-Hill Companies, Inc. Goleman, D. (1995). Duygusal Zekâ: Neden IQ’dan daha önemlidir. (Trans: B. S. Yüksel (2002), (21. edt). İstanbul: Varlık Yayınları. Hall, C. S. & Lindzey, G. (1978). Theories of Personalities (3th edt.). New York: John Willey & Sons. Güler, A. (2008). Türk toplumunda korku kültürü. Ankara: Punto Tasarım. Güngör, E. (1993). Değerler psikolojisi. Amsterdam: Hollanda Türk Akademisyenler Birliği Vakfı Yayınları. Güngör E. (1998). Değerler Psikolojisi Üzerine Araştırmalar. İstanbul: Ötüken Yayınları. Kuşdil, M. E. & Kağıtcıbaşı, C. (2000). Türk öğretmenlerin değerler yönelimi ve Schwartz değer kuramı. Türk Psikoloji Dergisi, 15(45), 59-76. Lupton, R. A & Chapman, K. J. (2002). Russian and American College Students’ Attitudes, Perceptions, and Tendencies Toward Cheating. Educational Research Bulletin, MEB. (2015). 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanun. Retrieved January 5, 2015 from http://personel.meb.gov.tr/dairele/mevzuat/mevzuatlar/mili egitim temel kanunu 1739.pdf Schwartz, S. H. (1994). Are there universal aspects in the structure and contents of human values? The Journal of Social Issues. 50 (4), 19-45. Schwartz, S.H. (1996). Value priorities and behavior: Applying a theory of integrated value systems. In C. Seligman, J.M. Olson, & M.P. Zanna (Eds.), The psychology of values: The Ontario Symposium, Vol. 8 (pp.1-24). Hillsdale, NJ: Erlbaum. TDK. (2015). Türkçe Sözlük. Retrieved January 11, 2015 from http://www.tdk.gov.tr/index.p hp?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS .54b2c5a6e45148.88635146 Ulusoy, K. & Dilmaç, B. (2012). Değerler Eğitimi. Ankara: Pegem A Akademi.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.