Muhammed KAYAPINAR
(Necmettin Erbakan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Konya, Türkiye)
Nevra SEYHAN
(Necmettin Erbakan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Konya, Türkiye)
Mustafa Cihad AVUNDUK
(Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye)
Nedim SAVACI
(Necmettin Erbakan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Konya, Türkiye)
Yıl: 2015Cilt: 21Sayı: 6ISSN: 1306-696X / 1307-7945Sayfa Aralığı: 419 - 424Türkçe

133 0
Saving the zone of stasis in burns with melatonin: an experimental study in rats
Fen > Tıp > Cerrahi
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Uygur F, Evinc R, Urhan M, Celikoz B, Haholu A. Salvaging the zone of stasis by simvastatin: an experimental study in rats. J Burn Care Res 2009;30:872-9.
 • Jackson Dm. The diagnosis of the depth of burning. [Article in Undeter- mined Language] Br J Surg 1953;40:588-96.
 • Zor F, Ozturk S, Deveci M, Karacalioglu O, Sengezer M. Saving the zone of stasis: is glutathione effective? Burns 2005;31:972-6.
 • Nisanci M, Eski M, Sahin I, Ilgan S, Isik S. Saving the zone of stasis in burns with activated protein C: an experimental study in rats. Burns 2010;36:397-402.
 • Işik S, Sahin U, Ilgan S, Güler M, Günalp B, Selmanpakoğlu N. Saving the zone of stasis in burns with recombinant tissue-type plasminogen ac- tivator (r-tPA): an experimental study in rats. Burns 1998;24:217-23.
 • Reiter RJ, Melchiorri D, Sewerynek E, Poeggeler B, Barlow-Walden L, Chuang J, et al. A review of the evidence supporting melatonin's role as an antioxidant. J Pineal Res 1995;18:1-11.
 • Tan DX Chen LD, Poeggeler B. Melatonin: A potent, endogenous hy- droxyl radical scavenge. Endocr J 1993; 1:57-60.
 • Regas FC, Ehrlich HP. Elucidating the vascular response to burns with a new rat model. J Trauma 1992;32:557-63.
 • Wang WZ, Fang XH, Stephenson LL, Baynosa RC, Khiabani KT, Zam- boni WA. Microcirculatory effects of melatonin in rat skeletal muscle after prolonged ischemia. J Pineal Res 2005;39:57-65.
 • Vaughan GM, Reiter RJ. Pineal dependence of the Syrian hamster's noc- turnal serum melatonin surge. J Pineal Res 1986;3:9-14.
 • Gitto E, Tan DX, Reiter RJ, Karbownik M, Manchester LC, Cuzzocrea S, et al. Individual and synergistic antioxidative actions of melatonin: studies with vitamin E, vitamin C, glutathione and desferrioxamine (desferox- amine) in rat liver homogenates. J Pharm Pharmacol 2001;53:1393-401.
 • Reiter RJ, Guerrero JM, Garcia JJ, Acuña-Castroviejo D. Reactive oxygen intermediates, molecular damage, and aging. Relation to melatonin. Ann N Y Acad Sci 1998;854:410-24.
 • Reiter RJ, Tan DX, Osuna C, Gitto E. Actions of melatonin in the reduc- tion of oxidative stress. A review. J Biomed Sci 2000;7:444-58.
 • Del Zar MM, Martinuzzo M, Falcón C, Cardinali DP, Carreras LO, Va- cas MI. Inhibition of human platelet aggregation and thromboxane-B2 production by melatonin: evidence for a diurnal variation. J Clin Endo- crinol Metab 1990;70:246-51.
 • Urata Y, Honma S, Goto S, Todoroki S, Iida T, Cho S, et al. Melato- nin induces gamma-glutamylcysteine synthetase mediated by activa- tor protein-1 in human vascular endothelial cells. Free Radic Biol Med 1999;27:838-47.
 • Eski M, Deveci M, Celiköz B, Nisanci M, Türegün M. Treatment with cerium nitrate bathing modulate systemic leukocyte activation following burn injury: an experimental study in rat cremaster muscle flap. Burns 2001;27:739-46.
 • Boykin JV, Eriksson E, Pittman RN. In vivo microcirculation of a scald burn and the progression of postburn dermal ischemia. Plast Reconstr Surg 1980;66:191-8.
 • Bertuglia S, Marchiafava PL, Colantuoni A. Melatonin prevents ischemia reperfusion injury in hamster cheek pouch microcirculation. Cardiovasc Res 1996;31:947-52.
 • Baskaran H, Toner M, Yarmush ML, Berthiaume F. Poloxamer-188 improves capillary blood flow and tissue viability in a cutaneous burn wound. J Surg Res 2001;101:56-61.
 • Choi M, Rabb H, Arnaout MA, Ehrlich HP. Preventing the infiltration of leukocytes by monoclonal antibody blocks the development of pro- gressive ischemia in rat burns. Plast Reconstr Surg 1995;96:1177-87.
 • Bucky LP, Vedder NB, Hong HZ, Ehrlich HP, Winn RK, Harlan JM, et al. Reduction of burn injury by inhibiting CD18-mediated leukocyte adherence in rabbits. Plast Reconstr Surg 1994;93:1473-80.
 • Radi R, Peluffo G, Alvarez MN, Naviliat M, Cayota A. Unraveling peroxynitrite formation in biological systems. Free Radic Biol Med 2001;30:463-88.
 • Gurlek A, Aydogan H, Parlakpinar H, Bay-Karabulut A, Celik M, Sezgin N, et al. Protective effect of melatonin on random pattern skin flap necro- sis in pinealectomized rat. J Pineal Res 2004;36:58-63.
 • Sacco S, Aquilini L, Ghezzi P, Pinza M, Guglielmotti A. Mechanism of the inhibitory effect of melatonin on tumor necrosis factor production in vivo and in vitro. Eur J Pharmacol 1998;343:249-55.
 • Deveci M, Eski M, Sengezer M, Kisa U. Effects of cerium nitrate bath- ing and prompt burn wound excision on IL-6 and TNF-alpha levels in burned rats. Burns 2000;26:41-5.
 • Eski M, Ozer F, Firat C, Alhan D, Arslan N, Senturk T, et al. Cerium nitrate treatment prevents progressive tissue necrosis in the zone of stasis following burn. Burns 2012;38:283-9.
 • Deniz M, Borman H, Seyhan T, Haberal M. An effective antioxidant drug on prevention of the necrosis of zone of stasis: N-acetylcysteine. Burns 2013;39:320-5. OLGU SUNUMU
 • Yanık staz zonunun melatonin kullanımıyla kurtarılması: Sıçanlarda deneysel çalışma
 • Dr. Muhammed Kayapınar,1 Dr. Nevra Seyhan,1 Dr. Mustafa Cihad Avunduk,2 Dr. Nedim Savacı1
 • Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik Cerrahi Anabilim Dalı, Konya
 • Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Konya
 • AMAÇ: Staz zonunun kurtarılmasını amaçlayan çalışmalar deneysel yanık çalışmalarının önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Staz zonunun kurta
 • rılmasında deneysel olarak antitrombotik, antienflamatuvar, antikoagülan gibi birçok ilaç araştırılmıştır. Bu çalışmanın amacı sistemik melatoninin staz
 • zonuna etkisini değerlendirmektir.
 • GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmada 20 adet erişkin Wistar Albino sıçan kullanıldı. Randomize seçilen sıçanlar iki gruba ayrıldı (n=10). Sıçanların sırtları
 • tıraşlandıktan sonra 1x2 cm ebadında kaynar suda ısıtılmış metal plak 20 sn bekletilerek yanık oluşturuldu. Kontrol grubuna tedavi verilmedi. Tedavi
 • grubuna yedi gün süreyle 10 mg/kg/gün dozunda intraperitoneal melatonin enjeksiyonu yapıldı. Her iki grubun günlük dijital fotoğrafları çekildi.
 • Total nekrotik yanık alanları ve staz zonu Auto CAD ve görüntü analizi programlarıyla değerlendirildi. Bir hafta sonunda sıçanlar sakrifiye edilerek
 • histolojik inceleme için cilt biyopsisi alındı. Ödem, konjesyon, enflamatuvar infiltrasyon, vasküler proliferasyon ve fibrozis değerlendirilen paramet
 • relerdi. Elde edilen veriler ki-kare ve student t-testleri ile değerlendirildi.
 • BULGULAR: Experimental gruba ait histopatolojik veriler ile total nekrotik yanık alanları ve staz zonu ölçümlerine ait sayısal veriler kontrol grubu ile
 • karşılaştırıldığında melatoninin staz zonuna etkinliğini kanıtlayacak şekilde istatistiksel olarak anlamlıydı (p_____0.05).
 • TARTIŞMA: Bu çalışmanın sonucuna göre yanıkta staz zonunun kurtarılmasında melatonin etkilidir.
 • Anahtar sözcükler: Melatonin; staz zonu; yanık.
 • Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2015;21(6):419-424 doi: 10.5505/tjtes.2015.53059

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.