SEVGİ PEKCAN
(Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya, Türkiye)
BAHAR GÖKTÜRK
(Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya, Türkiye)
ŞÜKRÜ NAİL GÜNER
(Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya, Türkiye)
Tamer ALTINOK
(Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Konya, Türkiye)
Vesile Meltem ENERGİN
(Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya, Türkiye)
Yıl: 2015Cilt: 17Sayı: 2ISSN: 1302-4922Sayfa Aralığı: 112 - 116İngilizce

126 2
Evaluation of the Demographical and Clinical Characteristics of the Children with Foreign Body Aspiration: A Single Center Experience
Amaç: Yabancı cisim aspirasyonu tespit edilen çocukların, demografik ve klinik özelliklerinin belirlenmesi, ebeveyn eğitim düzeyleri ve gelir seviyesi ile olan ilişkilerinin değerlendirilmesi planlanmıştır. Yöntemler: Çalışmamızda, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıkları bölümüne aspirasyon nedeniyle başvuran ve yabancı cisim çıkartılan 17 hasta çocuğun retrospektif verileri ile aynı yaş ve cinsiyet dağılımına uyan 60 sağlıklı çocuğun demografik özellikleri değerlendirildi. Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 14,9±4,8 ay olup, hastalardan 9'u (%53) erkekti. En sık başvuru şikayeti ani başlayan öksürük (%76,5) ve hışıltı (%64,7) iken, çekirdek (%47) en sık tespit edilen yabancı cisim oldu. Radyolojik incelemede en sık bulgu havalanma farkı (%76,5) iken, cisimler en sık sağ ana bronştan (%47) çıkarıldı. Hasta grubunda bir evde 5 ve üstünde kişi yaşama yüzdesi %76,5 iken, kontrol grubunda %46,6 idi (p=0,008). Hasta grubunun gelir düzeyi kontrol grubuna göre belirgin olarak düşüktü (p=0,02). Lise ve/veya üniversite eğitimi almamış anne oranı (%94,1), kontrol grubundaki annelere oranla (%63,3) daha yüksekti (p=0,03). Sonuç: Bir çocukta ani başlayan öksürük ve hışıltı geliştiği durumlarda yabancı cisim aspirayonu akla gelmelidir. Düşük gelir, kalabalık aile ortamı ve annenin düşük eğitim düzeyi yabancı cisim aspirasyonu açısından önemli risk faktörleri arasında değerlendirilmelidir
Fen > Tıp > Solunum Sistemi
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Ludemann JP, Hughes CA, Holinger LD. Management of foreign bodies of the airway. In: Shields TW, LoCicero J, Ponn RB, editors. General Thora- cic Surgery. Philadelphia: WB Saunders 2000; 73: 853-62.
 • Midulla F, Guidi R, Barbato A, Capocaccia P, Forenza N, Marseglia G, et al. Foreign body aspiration in children. Pediatr Int 2005; 47: 663-8. [CrossRef]
 • Fraga Ade M, Reis MC, Zambon MP, Toro IC, Ribeiro JD, Baracat EC. Fore- ign body aspiration in children: clinical aspects, radiological aspects and bronchoscopic treatment. J Bras Pneumol 2008; 34: 74-82.
 • Sarısoy Ö, Liman ŞT, Aydoğan M, Topçu S, Burç K, Hatun Ş. Çocukluk çağı yabancı cisim aspirasyonları: klinik ve radyolojik değerlendirme. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2007; 50: 96-101.
 • Paksu S, Paksu MS, Kilic M, Guner SN, Baysal K, Sancak R, et al. Foreign body aspiration in childhood: evaluation of diagnostic parameters. Pedi- atr Emerg Care 2012; 28: 259-64. [CrossRef]
 • Türkmen N, Akgöz S, Çoltu A, Ergin N. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil servisine başvuran adli olguların değerlendirilmesi. Uludağ Üniversi- tesi Tıp Fakültesi Dergisi 2005; 31: 25-9.
 • Özdemir Ç, Demirel B, Akar T, Dinç H, Kürkçü D. Evaluation of deaths by foreign body aspiration in Ankara. J For Med 2006; 20: 24-8.
 • Çetin G, Azmak D, Kolusayın Ö, Soysal Z. Deaths due to foreign body as- piration. J For Med 1991; 7: 119-24.
 • Mantel K, Butenandt I. Tracheobronchial foreign body aspiration in chil- dhood. A report on 224 cases. Eur J Pediatr 1986; 145: 211-6. [CrossRef]
 • Darrow DH, Holinger LD. Foreign bodies of the larynx, trachea, and bron- chi. In: Bluestone CD, Stool S, Kenna MA, editors. Pediatric Otolaryngo- logy. Philadelphia: WB Saunders, 1995.
 • Gürses D, Akçay A, Çakalar İ, Kılış İ, Ergin H, Kara C. Çocukluk çağı yabancı cisim aspirasyonlarının değerlendirilmesi. Çocuk Dergisi 2004; 4: 98-101.
 • Wiseman NE. The diagnosis of foreign body aspiration in childhood. J Pe- diatr Surg 1984; 19: 531-5. [CrossRef]
 • Apa H, Kayserili E, Hızarcıoğlu M, Gülez P, Umaç Ö, Diniz AG. Çocukluk çağı yabancı cisim aspirasyonları. ADÜ Tip Fak Derg 2005; 6: 17-21.
 • Zaytoun GM, Rouadi PW, Baki DH. Endoscopic management of foreign bodies in the tracheobronchial tree: predictive factors for complications. Otolaryngol Head Neck Surg 2000; 123: 311-6. [CrossRef]
 • Vane DW, Pritchard J, Colville CW, West KW, Eigen H, Grosfeld JL. Bron- choscopy for aspirated foreign bodies in children. Experience in 131 ca- ses. Arch Surg 1988; 123: 885-8. [CrossRef]
 • Sersar SI, Rizk WH, Bilal M, El Diasty MM, Eltantawy TA, Abdelhakam BB, et al. Inhaled foreign bodies: presentation, management and value of his- tory and plain chest radiography in delayed presentation. Otolaryngol Head Neck Surg 2006; 134: 92-9. [CrossRef]
 • Cataneo AJ, Reibscheid SM, Ruiz Jşnior RL, Ferrari GF. Foreign body in the tracheobronchial tree. Clin Pediatr 1997; 36: 701-6. [CrossRef]
 • Paşaoğlu I, Doğan R, Demircin M, Hatipoğlu A, Bozer AY. Bronchoscopic removal of foreign bodies in children retrospective analysis of 822 cases. Thorac Cardiovasc Surg 1991; 39: 95-8. [CrossRef]
 • Eren S, Balci AE, Dikici B, Doblan M, Eren MN. Foreign body aspiration in children: experience of 1160 cases. Ann Trop Paediatr 2003; 23: 31-7. [CrossRef]
 • Yüksek T, Solak H, Yeniterzi M, Ersöz A. Çocuklarda Yabancı cisim aspiras- yonu ve tedavi sonuçları. Turkish J Research Med Sci 1989; 7: 39-44.
 • Karakoç F, Karadağ B, Akbenlioğlu C, Ersu R, Yildizeli B, Yüksel M, et al. Foreign body aspiration: what is the outcome? Pediatr Pulmonol 2002; 34: 30-6. [CrossRef]
 • Cobanoğlu U, Yalçinkaya I. Tracheobronchial foreign body aspirations. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2009; 15: 493-9.
 • Türkiye İstatistik Kurumu. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçları (2013). Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası, Ankara, 2013: 81-9.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.