FEYZA ÇAĞLA ORAN
(Kadir Has Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu İstanbul, Türkiye)
SEYHAN BİLİR GÜLER
(Trakya Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Edirne, Türkiye)
FATMA PERVİN BİLİR
(Çukurova Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Adana, Türkiye)
Yıl: 2016Cilt: 13Sayı: 35ISSN: 1304-429XSayfa Aralığı: 236 - 252Türkçe

192 5
İŞ MOTİVASYONUNUN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA OLAN ETKİNİN İNCELENMESİ: SULTANGAZİ/ISTANBUL İLKÖĞRETİM OKULLARINDA BİR ARAŞTIRMA
Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalarda, 'İş motivasyonu' ve 'örgütsel bağlılık' kavramlarının örgütlerin başarısının ve etkinliğinin artırılmasında önemli rolü olduğu belirtilmektedir. Bu çalışmanın amacı; İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarının iş motivasyonlarına olan etkisinin incelenmesidir. Araştırmada ilişkisel araştırma yöntemi kullanılmıştır. İstanbul ili Sultangazi ilçesindeki ilköğretim okullarında çalışan 306 öğretmen araştırmanın örneklem grubunu oluşturmuştur. Çalışmanın verileri; 'Örgütsel Bağlılık Ölçeği'" ve 'İş Motivasyonu Ölçeği' ile toplanmıştır. Örgütsel bağlılık alt boyutlarının iş motivasyonu alt boyutlarına olan etkisinin belirlenmesi için regresyon analizi yapılmıştır. Bu çalışmada iş motivasyonu ile örgütsel bağlılık arasında pozitif bir ilişki olduğu görülmüştür. Duygusal bağlılığın içsel ve dışsal iş motivasyonu yordamada katkısı olan bir değişken olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak öğretmenlerin iş motivasyonunu artırmak için duygusal bağlılıklarının artırılmasına yönelik faaliyetlerin yapılması önerilebilir
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.