Ahmet DİKBAYIR
(Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye)
Nilay T. BÜMEN
(Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye)
Yıl: 2016Cilt: 6Sayı: 11ISSN: 2146-3638 / 2619-9068Sayfa Aralığı: 17 - 38Türkçe

762 7
Dokuzuncu  Sınıf  Matematik  Dersi  Öğretim  Programına Bağlılığın İncelenmesi*
Öğretim   programına   bağlılık,   tasarlanan   programın   öğretmen/paydaşlar   tarafından   aslına  sadık   kalınarak   uygulanmasıdır.   Bu   araştırmada   2013-2014   eğitim   -   öğretim   yılında   uygulamaya  konulan  dokuzuncu  sınıf  matematik  dersi  öğretim  programı,  öğretim  programına  bağlılığın  uyma  ve   katılımcı   tepkileri   bileşenleri   açısından   incelenmiştir.   Çoklu   durum   deseninde   tasarlanan  araştırmada  çalışma  grubunu  farklı  okul  türlerinde  (Anadolu  Lisesi,  Anadolu  İmam  Hatip  Lisesi  ve  Sağlık  Meslek  Lisesi),  dokuzuncu  sınıfta  ders  veren  üç  öğretmen  oluşturmaktadır.  Veriler  görüşme,  gözlem  ve  doküman  inceleme  yöntemleri  ile  toplanmış,  betimsel  analiz  yöntemiyle  çözümlenmiştir.  Bulgulara   göre,   öğretmenlerin   programda   yer   almayan   kazanımlara   yönelik   sorular   sorduğu,  programdaki   konularda   öğrencilerin   seviyelerine   göre   değişiklik   yaptıkları,   günlük   hayat   ile  matematik   arasında   ilişki   kurmada   zorlandıkları,   performans   -­--   proje   ödevi   ve   akran   /   öz  değerlendirme   gibi   ölçme   araçlarını   ya   hiç   kullanmadıkları   ya   da   öğrencilerin   soru   çözmesi  şeklindeki   ödevleri   performans   ödevi   olarak   değerlendirdikleri   görülmüştür.   Araştırmanın  yapıldığı   sınıflarda   öğretmen   merkezli   bir   öğretim   yürütüldüğü,   projeksiyon   ve   akıllı   tahta   gibi  materyallerin   olmadığı   ve   öğretmenlerin   genellikle   kalem   ve   tahtayı   kullanarak   ders   işledikleri  gözlemlenmiştir.  Öğretmenlerin  programa  bağlılıklarında  öğrenci,  program,  öğretmen  ve  kuruma  dair  özellikler  ile  merkeziyetçi  eğitim  sisteminin  belirleyici  olabildiği  sonucuna  ulaşılmıştır.
Fen > Temel Bilimler > Matematik
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Eğitim, Özel
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Altun, M., Arslan, Ç. ve Yazgan, Y. (2004). Lise Matematik ders kitaplarının kullanım şekli ve sıklığı üzerine bir çalışma. Eğitim Fakültesi Dergisi,17(2), 131-147.
 • Atila, M. E. (2012). Fen ve teknoloji dersi öğretim programındaki yapılandırmacılığa dayalı öğelerin öğretmenler tarafından algılanışı ve uygulanışı. Yayımlanmamış doktora tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Aydemir, H. (2011). İlköğretim 7. sınıf sosyal bilgiler öğretim programı etkinliklerinin uygulamadaki etkililiğinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış doktora tezi. Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Backer, T. E. (2000). The failure of success: Challenges of disseminating effective substance abuse prevention programs. Journal of Community Psychology, 28(3), 363-373.
 • Bloom, B.S., Engelhart, M.D, Furst, E.J, Hill, W.H. & Krathwohl, D.R. (1956). Taxonomy of Educational Objectives. Book 1: Cognitive Domain. US: Longman.
 • Bümen, N., Çakar, E. ve Yıldız, D. G. (2014). Türkiye'de öğretim programına bağlılık ve bağlılığı etkileyen etkenler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 14(1), 203-228.
 • Dane, A. V. ve Schneider, B. H. (1998). Program integrity in primary and early secondary prevention:Are implementation effects out of control? Clinical Psychology Review, 18, 23-45.
 • Dusenbury L., Brannigan R., Falco M. & Hansen W. B. (2003). A review of research on fidelity of implementation: Implications for drug abuse prevention in school settings. Health Education Research, 18(2), 237-256.
 • Fullan, M. ve Pomfret, A. (1977). Research on curriculum and instruction implementation. Review of Educational Research, 47(2), 335-397.
 • Karakuş, F. (2010). Ortaöğretim Matematik dersi öğretim programında yer alan alternatif ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarına yönelik öğretmen görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(2), 457-488.
 • Kaya, E., Çetin, P. S. & Yıldırım, A. (2012). Transformation of centralized curriculum into classroom practice: An analysis of teachers'experiences. International Journal of Curriculum and Instructional Studies. 2(3),103-113.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2013). Ortaöğretim Matematik Dersi (9, 10, 11 ve 12s Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2010). Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA 2009 Ulusal Ön Değerlendirme Raporu. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı
 • ÖSYM. (2014a). 2014 Yükseköğretime Geçiş Sınavının Değerlendirilmesi. http://dokuman.osym.gov.tr/ pdfdokuman/2014/YGS/2014YGSSAYISALBiLGiLER03042014.pdf adresinden indirilmiştir.
 • ÖSYM. (2014b). 2014 Lisans Yerleştirme Sınavları Sonuçları. http://dokuman.osym.gov.tr/ pdfdokuman/2014/LYS/2014_LYS_SB.pdf adresinden indirilmiştir.
 • ÖSYM. (2013a). 2013 Yükseköğretime Geçiş Sınavının Değerlendirilmesi. http://dokuman.osym.gov.tr/ pdfdokuman/2013/OSYS/2013-YGS-SonucAciklama_Sunum.pdf adresinden indirilmiştir.
 • ÖSYM. (2013b). 2013 Lisans Yerleştirme Sınavları Sonuçları. http://www.osym.gov.tr/dosya/1- 69292/h/2013-lyssayisalbilgilerbasin.pdf adresinden indirilmiştir.
 • ÖSYM. (2012a). 2012 YGS Sonuçları. http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2012/OSYS/ 2012YGSSonuclari.pdf adresinden indirilmiştir.
 • ÖSYM. (2012b). 2012 LYS Sonuçları. http://www.osym.gov.tr/belge/1-13603/2012-lys-sonuclarinailiskin-sayisal-bilgiler.html adresinden indirilmiştir.
 • Öztürk Akar, E. (2005). Lise biyoloji dersi öğretim programının uygulanmasında okul düzeyinde görülen farklılıklar. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 4(7), 51-67.
 • Patton, M. Q. (2002). Qualitative Research & Evaluation Methods. (3th ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
 • Remillard, J. T. (2005). Examining key concepts in research on teachers' use of mathematics curricula. Review of Educational Research, 75, 211-246. Retrieved from http://www.jstor.org/discover/ 10.2307/3516049?uid=3739192&uid=2&uid=4&sid=21102706663487
 • Songer, N. B. ve Gotwals, A. W. (2005). Fidelity of implementation in three sequential curricular units. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, Montreal, Canada.
 • Tekbıyık, A. ve Akdeniz, A. R. (2008). İlköğretim fen ve teknoloji dersi öğretim programını kabullenmeye ve uygulamaya yönelik öğretmen görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2(2), 23-37.
 • Vartuli, S. ve Rohs, J. (2009). Assurance of outcome evaluation: Curriculum fidelity. Journal of Research in Childhood Education, 23(4), 502-512.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık: Ankara.
 • Yücel, C., Karadağ, E. ve Turan, S., (2013). TIMSS 2011 Ulusal Ön Değerlendirme Raporu (Rapor No:1). Eskişehir: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.