ELİF BENZER
(Marmara Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İstanbul, Türkiye)
GÜLFEM MUŞLU KAYGISIZ
(Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Gaziantep, Türkiye)
Yıl: 2017Cilt: 16Sayı: 2ISSN: 1303-0094 / 2149-5459Sayfa Aralığı: 386 - 409Türkçe

147 5
Öğretmen Adaylarının Ortaokul Fen Deneylerini Yapılandırmacı Yaklaşıma Dayalı Tasarlama Düzeylerinin ve Tasarım Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi
Bu çalışmada fen bilgisi öğretmen adaylarının ortaokul fen deneylerini yapılandırmacı yaklaşıma dayalı tasarlama düzeylerinin ve bu tasarım hakkındaki görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma grubunu İstanbul'daki bir üniversitenin eğitim fakültesi fen bilgisi öğretmenliği üçüncü sınıfında öğrenim gören 50 öğretmen adayı oluşturmuştur. Veriler, öğretmen adaylarının tasarladıkları deneylerin raporları, raporlar için değerlendirme formu ve tasarım hakkındaki görüşlerin incelendiği altı açık uçlu soru ile elde edilmiştir. Elde edilen veriler nitel çözümleme yöntemleriyle değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda öğretmen adaylarının yapılandırmacı yaklaşıma dayalı deney tasarlamadaki düzeyleri yüksek bulunmuştur. Aynı zamanda öğretmen adaylarının ortaokul fen deneylerinin yapılandırmacı yaklaşıma dayalı tasarlamayı eğlenceli ve faydalı buldukları, fen deneylerinin yalnızca geleneksel yaklaşımla yapılabileceği algılarının değiştiği ve öğretmen olduklarında laboratuvar uygulamalarını bu yaklaşımla yürütmek istedikleri tespit edilmiştir
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Abdulwahed, M., Nagy, Z.K. (2008). Towards Constructivist Laboratory Education: Case Study for Process Control Laboratory. Paper presented at 38th ASEE/IEEE Frontiers in Education Conference, Saratoga Springs, NewYork, 22-25 October.
 • Açışlı, S. (2010). Fizik laboratuvar uygulamalarında 5E öğrenme modeline uygun olarak geliştirilen materyallerin öğrenci kazanımlarına etkisinin incelenmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Akpınar, E., Yıldız, E. (2006). Açık uçlu deney tekniğinin öğrencilerin laboratuvara yönelik tutumlarına etkisinin araştırılması. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 69-76.
 • Arı, E. (2008). Yapılandırmacı yaklaşım ve öğrenme stillerinin genel kimya laboratuvar uygulamalarında öğrencilerin başarısı bilimsel işlem becerileri ve tutumları üzerine etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Arı, E., Bayram, H. (2011). Yapılandırmacı yaklaşım ve öğrenme stillerinin laboratuvar uygulamalarında başarı ve bilimsel süreç becerileri üzerine etkisi. İlköğretim Online, 10(1), 311-324. http://ilkogretim-online.org.tr.Erişim:12.11.2012.
 • Arslan, M. (2007). Eğitimde yapılandırmacı yaklaşım. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 40(1), 41-61.
 • Aydoğdu, B. (2009). Fen ve teknoloji dersinde kullanılan farklı deney tekniklerinin öğrencilerin bilimsel süreç becerilerine, bilimin doğasına yönelik görüşlerine, laboratuvara yönelik tutumlarına ve öğrenme yaklaşımlarına etkisi. Yayınlammamış doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Aydoğdu, B., Ergin, Ö. (2008). Fen ve teknoloji dersinde kullanılan farklı deney tekniklerinin öğrencilerin bilimsel süreç becerilerine etkileri. Ege Eğitim Dergisi, 9(2), 15-36.
 • Balım, A.G., Kesercioğlu, T., Evrekli, E., İnel, D. (2009). Fen öğretmen adaylarına yönelik yapılandırmacı yaklaşım görüş ölçeği: Bir geçerlilik ve güvenirlik çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 79-92.
 • Bates, G.C. (1978). The role of the laboratory in secondary school science programs. In M. B. Rowe (Ed.), What research says to the science teacher, Volume I (55-82). Washington, DC: National Association of Teachers. (Eric no:ED148628).
 • Berionni, A., ve Baldón, M.O. (2006). Models of social constructivism, laboratory teaching and concept maps to build scientific knowledge and organize concept network teaching experiences in first level education in Italian schools. In A. J. Cañas, J. D. Novak (Ed.), Concept Maps: Theory, Methodology, Technology Proc. of the Second Int. Conference on Concept Mapping (449-456), San José, Costa Rica: Costa Rica University.
 • Bilen, K. (2009). Tahmin et-gözle-açıkla yöntemine dayalı laboratuvar uygulamalarının öğretmen adaylarının kavramsal başarılarına, bilimsel süreç becerilerine, tutumlarına ve bilimin doğası hakkındaki görüşlerine etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Bilen, K., Aydoğdu, M. (2010). Bitkilerde fotosentez ve solunum kavramlarının öğretiminde TGA (tahmin et-gözle-açıkla) stratejisinin kullanımı. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(14), 179-194.
 • Bolat,M., Türk,C., Sözen,M., Turna,Ö. (2012). Basit araç ve gereçlerle yapılandırmacı yaklaşıma uygun bir laboratuar etkinliği. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(3), 288- 294.
 • Büyükkaragöz, S., Sünbül, A.M. (1996). Öğretmen adayı öğrencilerinin öğretmenlik yeterlik düzeyleri, başarı düzeyleri, ve mesleki tutumları ile bunlar arasındaki ilişkiler. Erişim:19.3,2013, http://tef.selcuk.edu.tr/salan/sunbul/g/g2.pdf.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Campbell, T., ve Bohn, C. (2008). Science Laboratory Experiences of High School Students Across One State in the U.S.: Descriptive Research from the Classroom. Science Educator, 17(1), 36-48.
 • Cerini, B., Murray, I., ve Reiss, M. (2004). Student review of the science curriculum: Major findings. This report presents the main findings of a student-led review of the Science curriculum in England, a Project conducted as part of Science Year. Erişim: 25.2. 2013,http://archive.planet-science.com/sciteach/review/Findings.pdf.
 • Creswell, J.W. (2008). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (3rd edition). New Jersey: Pearson International Education.
 • Dahar, M.A., ve Faize, F.A. (2011). Effect of the availability and the use of science laboratories on academic achievement of students in Punjab (Pakistan). European Journal of Scientific Research, 51(2), 193-202.
 • Demir, S. ve Şahin, S. (2009). İlköğretim okullarında 1-5. sınıflarda yapılandırmacılık yaklaşımına göre oluşturulan eğitim programlarının uygulanmasında öğretmenlerin karşılaştığı sorunlar. Journal of Qafqaz University, 26, 158-171.
 • Demirbaş, M., ve Pektaş, H.M. (2010). Measurement of the skills of Turkish University students in using microscopes and the analysis of the problems faced in this process. World Applied Sciences Journal, 11 (9), 1177-1182.
 • Duru, M.K., Demir, S., Önen, F. ve Benzer, E. (2011). Sorgulamaya dayalı laboratuvar uygulamalarının öğretmen adaylarının laboratuvar algısına tutumuna ve bilimsel süreç becerilerine etkisi. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 33, 25-44.
 • Eisenkraft, A., ve Anthes, M. (2008). Assessment of laboratory investigations. In J.Coffey, R. Douglas and C. Stearns (Ed.), Assessing Science Learning: Perspectives From Research and Practice, (145-166). Arlington, VA: NSTA press.
 • Evrekli, E., İnel, D., Balım, A.G. ve Kesercioğlu, T. (2009). Fen öğretmen adaylarının yapılandırmacı yaklaşıma yönelik tutumlarının incelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(2), 673-687.
 • Franklin, W.A. (2012) Inquiry Based Approaches to Science Education: Theory and Practice. Erişim: 30.10.2012, http://brynmawr.edu/biology/franklin/InquiryBasedScience.html.
 • Günay, A. (2006). Effects of guided and semi-guided investigations on sixth grade students' conceptualization levels. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Boğaziçi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Güngör Seyhan, H. (2008). Kimya eğitiminde sorgulamaya dayalı öğrenci deneylerinin geliştirilmesi ve sonuçlarının tartışılması. Yayımlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Gürol, M. (2003). Aktif öğrenmeyi temel alan oluşturmacı öğrenme tasarımının uygulanması ve başarıya etkisi. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7, 169-179.
 • Hamza, K. (2010). Contingency in high-school students' reasoning about electrochemical cells: Opportunities for learning and teaching in school science. Unpublished dissertation, Stockholm University, Sweden.
 • Hofstein, A. (2004). The laboratory in chemistry education: Thirty years of experience with developments, implementation, and research. Chemistry Education Research and Practice, 5(3), 247-264.
 • Hofstein, A., ve Lunetta, V.N. (2004). The laboratory in science education: Foundations for the twenty-first century. Science Education, 88(1), 28-54.
 • Hofstein, A., ve Mamlok-Naaman, R. (2007). The laboratory in science education: the state of the art. Chemistry Education Research and Practice, 8(2), 105-107.
 • Hofstein, A., Kipnis, M., ve Kind, P. (2008). Learning in and from science laboratories: enhancing students'meta-cognition and argumentation skills. In C. L. Petroselli (Ed.), Science Education Issues and Developments (59-94). New York: Nova Science Publishers.
 • İlhan, N., Sadi, S., Yıldırım, A. ve Bulut, H. (2009). Kimya öğretmen adaylarının laboratuvar uygulamaları hakkındaki düşünceleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(1), 153-160.
 • Kanlı, U. (2007). 7E modeli merkezli laboratuvar yaklaşımı ile doğrulama laboratuvar yaklaşımlarının öğrencilerin bilimsel süreç becerilerinin gelişimine ve kavramsal başarılarına etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kapanadze, M., Eilks, I., Janashia, S., Makashvili, M., Stuckey, M., Markic, S. (2011). Promoting student-active and inquiry-based science learning by the project SALIS. Paper presented at 9th European Science Education Research Association (ESERA) Conference, Lyon, France, 5-9 September.
 • Ketpichainarong, W., Panijpan, B., Ruenwongsa, P. (2010). Enhanced learning of biotechnology students by an inquiry-based cellulase laboratory. International Journal of Environmental ve Science Education, 5(2), 169-187.
 • Koray, Ö., Köksal, M.S., Özdemir, M., Presley, A.İ. (2007). Yaratıcı ve eleştirel düşünme temelli fen laboratuvarı uygulamalarının akademik başarı ve bilimsel süreç becerileri üzerine etkisi. İlköğretim Online, 6(3), 377-389. http://ilkogretim-online.org.tr internet adresinden 12.11.2012 tarihinde edinilmiştir.
 • Koray, Ö., Yaman, S., Altunçekiç, A. (2004). Yaratıcı ve eleştirel düşünmeye dayalı laboratuvar yönteminin öğretmen adaylarının akademik başarı, problem çözme ve laboratuvar tutum düzeylerine etkisi. 8. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı'nda sunulan bildiri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Malatya, 6-9 Temmuz.
 • Lord, T., ve Orkwiszewski, T. (2006). Moving from didactic to inquiry-based instruction in a science laboratory. The American Biology Teacher, 68(6), 342-345.
 • Malatyalı, E., Yılmaz, K. (2010). Yapılandırmacı öğrenme sürecinde kavramlar ve önemi: Kavramların pedagojik açıdan incelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(14), 320-332.
 • Mentiş Taş, A. (2005). Öğretmen eğitiminde aktif öğrenme. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 177-184.
 • Miles, M.B., Huberman, A.M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook (2nd edition). California: Sage Publishing.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] (2006). İlköğretim fen ve teknloji dersi (6,7,8. sınıflar için) öğretim programı. Ankara: MEB yayıncılık.
 • Nakiboğlu, C., Benlikaya, R., Karakoç, Ö. (2001). Ortaöğretim kimya derslerinde V-Diyagramı uygulamaları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 97-104.
 • Orhan A.T., Bozkurt, O. (2009). Yapılandırmacı yaklaşıma göre fotosentez konusunun öğretiminin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi,17(3),905-918.
 • Özdemir, H. (2011). "Tahmin et-Gözle-Açıkla" stratejisine dayalı laboratuvar uygulamalarının fen bilgisi öğretmen adaylarının asitler ve bazlar konusunu anlamalarına etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • Özdemir, S.M. (2010). İlköğretim öğretmenlerinin alternatif ölçme ve değerlendirme araçlarına ilişkin yeterlikleri ve hizmet içi eğitim ihtiyaçları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(4), 787-816.
 • Özen, Y.,Gül, A. (2007). Sosyal ve eğitim bilimleri araştırmalarında evren-örneklem sorunu. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 394-422.
 • Punch, K.F. (2005). Sosyal araştırmalara giriş:Nicel ve nitel yaklaşımlar (D. Bayrak, H.B. Arslan, ve Z. Akyüz, Çev., Z. Etöz, Düzelti). Ankara: Siyasal. (Eserin aslının basım tarihi 2005).
 • Reid, N., Shah, I. (2007). The role of laboratory work in university chemistry. Chemistry Education Research and Practice, 8(2), 172-185.
 • Russell, C.B., Weaver, G.C. (2011). A comparative study of traditional, inquiry-based, and research-based laboratory curricula: impacts on understanding of the nature of science. Chemistry Education Research and Practice, 12(1), 57-67.
 • Şaşmaz Ören, F., Ormancı, Ü., Evrekli, E. (2011). Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının alternatif ölçme-değerlendirme yaklaşımlarına yönelik öz-yeterlilik düzeyleri ve görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi (KUYEB), 11(3), 1675-1698.
 • Toprak, F. (2011). Fen bilgisi öğretmenliği genel kimya laboratuvarında 3E ve 5E öğretim modellerinin uygulanmasının öğrencilerin akademik başarısı, bilimsel süreç becerileri ve derse karşı tutumlarına etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun.
 • Tümay, H. (2001). Üniversite genel kimya laboratuvarlarında öğrencilerin kavramsal değişimi, başarısı, tutumu ve algılamaları üzerine yapılandırıcı öğretim yönteminin etkileri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Watson, F.G. (1978). Learning Science from planned experiences. In M. B. Rowe (Ed.), What research says to the science teacher, Volume I (83-102). Washington, DC: National Association of Teachers. (Eric no:ED148628).
 • Willcockson, I.U., Zeng, R., Iyengar, M.S. (2011). Incorporating mobile technology for college science laboratory instruction: Our experience using an interactive multi-media system. In A. Méndez-Vilas (Ed.), Education in a technological world: communicating current and emerging research and technological efforts, (260-265). Spain: Formatex Research Center.
 • Yeşilyurt, M., Bayraktar, Ş. Erdemir, N. (2004). Laboratuvarda Bütünleştiricilik: R-S Modeli. Türk Fen Eğitimi Dergisi (TÜFED), 1(1), 59-70.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2003). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (3. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız, E. (2004). Farklı deney teknikleriyle fen öğretimi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Yıldız, E., Akpınar, E., Aydoğdu, B., Ergin, Ö. (2006). Fen bilgisi öğretmenlerinin fen deneylerinin amaçlarına yönelik tutumları. Türk Fen Eğitimi Dergisi (TÜFED), 3(2), 2-18.
 • Yurdabakan, İ. (2011). Yapılandırmacı kuramın değerlendirmeye bakışı: eğitimde alternatif değerlendirme yöntemleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 44(1), 51- 77.
 • Yükseköğretim Kurumu (YÖK) (2007). Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Fakülteleri (1982- 2007) (Öğretmenin Üniversitede yetiştirilmesinin değerlendirilmesi). Ankara: YÖK Yayını.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.