Şaban KAYIHAN
(Hasan Kalyoncu Üniversitesi)
Yıl: 2016Cilt: 22Sayı: 3ISSN: 2146-0590 / 2529-0142Sayfa Aralığı: 1591 - 1620Türkçe

94 6
ZARAR SİGORTALARINDA SİGORTACININ HALEFİYETİ
Esasen bir borçlar hukuku kurumu olan halefiyet TBK. m. 127 ile genel olarak düzenlenmiş ve her zaman üçlü hukuki ilişkilerin var olduğu durumlarda gündeme gelen bir hukuki kurumdur. Halefiyetin özünde, üçüncü kişinin asıl borçlu yerine borcu ifa etmesi veya etmek mecburiyetinde kalması olgusu söz konusu olmaktadır. Borçlunun borcunu sözleşmeden veya kanundan kaynaklanan sebeplerle ifa etmek durumunda kalan üçüncü kişi ilke olarak o oranda alacaklının yerine ikame olur ve bundan böyle onun haklarına sahiptir. Halefiyet, özel sigorta hukuku yönünden TTK. m. 1486/1 uyarınca emredici nitelikte olan TTK. m.1472 ile özel bir düzenlemeye kavuşturulmuştur. Diğer yandan 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu (KTK.) m. 95/2 ile de bir pasif sigortası niteliğinde olmak üzere, zorunlu mali mesuliyet sigortası (trafik sigortası) yönünden benzer bir düzenleme öngörülmüştür. Bununla birlikte bu iki düzenleme çeşitli yönlerden birbirinden ayrılmaktadır. Bu çalışmada halefiyet TTK. m.1472 yönünden ele alınmış, daha sonra da KTK. m. 95/2, Trafik Sigortası Genel Şartları da göz önüne alınarak incelenmiş, iki düzenleme arasındaki başlıca farklılıklar da ortaya konulmuştur.
Sosyal > Hukuk
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.