AHMET CEMAL RUHİ
(Öğretim Üyesi Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı)
Yıl: 2014Cilt: 9Sayı: 90ISSN: 1306-9802Sayfa Aralığı: 14 - 38Türkçe

90 0
Türk Hukukunda Velayet ve Velayet ile İlgili Yabancı Mahkeme İlamlarının Tenfizi
Yabancı ülke mahkemesinden alınan velâyet ile ilgili kararın Türkiye'de hüküm ifade edebilmesi, bu kararın Türkiye'de tenfiz edilmesine bağlıdır. Yabancı bir velâyet kararının Türkiye'de tenfiz edilebilmesi için Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunun 50. ve 54. maddesindeki koşulların gerçekleşmesi gerekir.Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunun 50. Maddesi gereğince yabancı mahkemelerden hukuk davalarına ilişkin olarak verilmiş ve kesinleşmiş bulunan bir karar olmalıdır.Kanunun 54. maddesindeki koşullar gereğince ise, karşılıklılık koşulunun gerçekleşmiş olması, Türk mahkemelerinin münhasır yetkisine girmeyen bir konuda verilmiş olması veya ilamı veren mahkemenin aşırı yetki kullanmamış olması, hükmün kamu düzenine açıkça aykırı bulunmaması, savunma hakkına uyulmuş olması gerekir.
Sosyal > Hukuk
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • ACABEY, Mehmet Beşir: Soybağı Kurulması Genel Olarak Sonuçları, Özellikle Evlilik Dışında Doğan Çocukların Mirasçılığı, İzmir 2002.
 • AKILLIOĞLU, Tekin: "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve İç Hukukumuz", Ankara Üniversitesi Siyasi Bilgiler Fakültesi Dergisi, N. 3-4, Ankara 1989.
 • AKINTÜRK, Turgut: Türk Medenî Hukuku, Aile Hukuku, İkinci Cilt, Yenilenmiş 15. Bası, İstanbul 2013.
 • AKYÜZ, Emine: Çocuk Hukuku, Genişletilmiş 2. Bası, Ankara 2012.
 • ANDREA, Marianne: Internationales Familienricht, BadenBaden, 1998.
 • ANSAY, Tuğrul: "Yabancı Mahkeme İlâmlarının Tenfizinde Karşılıklı Muamele Şartı", Ord. Prof. Sabri Şakir ANSAY'ın Hatırasına Armağan, Ankara 1964.
 • ARAT, Tuğrul: "Yabancı İlâmların Tanınması ve Tenfizi", Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 21, sayı 1-4, Ankara 1964.
 • AYDOĞDU, Murat: Çağdaş Hukuki Gelişmeler Işığında Evlat Edinme, İzmir 2006.
 • BAKTIR ÇETİNER, Selma: Velâyet Hukuku, Ankara 2000.
 • BATUM, Süheyl: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türk Anayasa Sistemine Etkileri, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, İstanbul 1993.
 • BAYGIN, Cem: Soybağı Hukuku, İstanbul 2010.
 • BÖLÜKBAŞI, Özge: "Çocuklarla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair Kararların Tenfizi: Çocuklarla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesi", Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt XV, Sayı 3-4, Yıl 2011, Erzincan 2011.
 • BUHMANN, Margarete Kraft: Die Anerkennung Auslandischer Adoptionen im Inland, München 1989.
 • ÇAKAR, M. Sait: Türkçe-Almanca, Almanca-Türkçe, Hukuk Sözlüğü, Ankara 1999.
 • ÇAVUŞOĞLU, Ayfer Uyanık: Türk Milletlerarası Özel Hukukunda Boşanma, İstanbul 2006.
 • ÇELİK, Edip: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Türk Hukukundaki Yeri ve Uygulaması, İdare Hukuku ve İlimler Dergisi, (Lütfi Duran'a Armağan), Sayı 1--3, Yıl 9, İstanbul 1988.
 • ÇELİKEL, Aysel: "Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Müktesep Haklar Nazariyesi", İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt XXIX, Sayı 1-2, İstanbul 1963.
 • ÇELİKEL, Aysel: "Yabancı Mahkemelerden Verilen Velâyete İlişkin Kararların Tanınması ve Tenfizi ", Prof. Dr. Yılmaz ALTUĞ'a Armağan, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Yıl 17-18, Sayı 1-2, İstanbul 1997- 1998.
 • ÇELİKEL, Aysel/ERDEM, B. Bahadır: Milletlerarası Özel Hukuk, Yenilenmiş 11. Bası, İstanbul 2012.
 • ÇELİKEL, Aysel/NOMER, Ergin: Devletler Hususi Hukuku (Milletlerarası Özel Hukuk), Çözümlenmiş Örnek OlaylarSeçilmiş Mahkeme Kararları, 11. Bası, (Kerem GİRAY-Emre Esen), İstanbul 2013.
 • ÇELİKEL, Serdar: Boşanmanın Çocuklara İlişkin Hukuki Sonuçları, Ankara 2012.
 • ÇELİKEL, Aysel: "Yeni Kanuna Göre Yabancı Mahkeme Kararlarının Tenfiz Şartları", MHB, Sayı 2, Yıl 2, İstanbul 1982.
 • DAYINLARLI, Kemal: Türkçe-Fransızca Hukuk Terimleri Sözlüğü, Ankara 1984.
 • DEVELİOĞLU, Ferit: Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Sözlük, Ankara 2001.
 • DOĞAN, Gül: "Çocuk ile Kişisel İlişki Kurabilme Hakkı", Çetingil ve Kander'e 50. Birlikte Çalışma Yılı Armağanı, İstanbul 2010.
 • DOĞAN, İzzet: Öğretide ve Uygulamada Milletlerarası Aile Hukuku ve Milletlerarası Usul Hukuku, Ankara 2010.
 • DURAL, Mustafa/ÖGÜZ, Tufan/GÜMÜŞ, Mustafa Alper: Türk Özel Hukuku, Aile Hukuku, Cilt |||, İstanbul 2011.
 • AUGUST, Egger: Medenî Kanun Şerhi, Aile Hukuku, (Çeviren Doç. Dr. Tahir ÇAGA), Ankara 1949.
 • EKŞİ, Nuray: Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi, İstanbul 2013.
 • ERLÜLE, Fulya: "Çocuk ile Kişisel İlişki Kurulması", Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi HukukAraştırma Dergisi, Cilt 16, Sayı 3--4.
 • ERTAŞ, Şeref: "Yabancı İlâmların Tanınması ve Tenfizi", Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Kudret AYİTER Armağanı, Ankara 1988.
 • FEYZİOĞLU, Necmeddin Feyzi: Aile Hukuku, Yeniden Gözden Geçirilmiş, Genişletilmiş 3. Baskı, (Bu Baskıyı Hazırlayanlar: H. Cumhur ÖZAKMAN, M. Enis SARIAL) İstanbul 1986.
 • FIRSCHING, Karl: Zur Anerkennung Auslandischer Akte der Freiwilligen Gerichtsbarkeit, StAZ 1976.
 • FIRSHING, Karl/HOFFMANN, Bernd von: Internationales Privatrecht, Einschliesslich der Grundzüge des Internationalen Zivilverfahrensrechts, 4. Völlig neubearbeitete Auflage, München 1995.
 • FİGANMEŞE, İnci Ataman: "Çocukların Uluslararası Kaçırılmasının Hukuki Yönlerine Dair 1980 Tarihli Lahey Sözleşmesi", Prof. Dr. Nihal ULUOCAK'a Armağan, İstanbul 1999.
 • GEIMER, Reinhold: Internationales Zivilprozessrecht, 2. Neubearbeitete und stark erweiterte Auflage, Köln 1993.
 • GENÇCAN, Ömer Uğur: 6100 Sayılı HMK Hükümlerine Göre Boşanma Tazminat ve Nafaka Hukuku, Bilimsel Açıklama ve Son içtihatlar, Ankara 2013.
 • GENÇCAN, Ömer Uğur: Aile Mahkemesi Davaları, Ankara 2012.
 • GÖĞER, Erdoğan: Devletler Hususi Hukuku (Kanunlar ihtilâfı), 3. Bası, Ankara 1975.
 • GÖKYAYLA, Cemile Demir: Yabancı Mahkeme Kararların Tanınması ve Tenfizinde Kamu Düzeni, Ankara 2001.
 • GÖREN, Zafer: Anayasa Hukukuna Giriş, 2. Baskı, İzmir 1999.
 • GÖZLER, Kemal: Anayasa Hukukuna Giriş, Genel Esaslar ve Türk Anayasa Hukuku, Bursa 2001.
 • GÖZÜBÜYÜK, A, Şeref: "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Bireysel Başvuru Hakkı", İnsan Hakları Derneği Yayını, 35. Yıl, Ankara 1987.
 • GRASSINGER, Gülçin Elçin: Küçüğün Kişi Varlığının Korunması İçin Alınacak Tedbirler, İstanbul 2009.
 • GÜNDÜZ, Aslan: "İktidar ve Milletlerarası Sınırları ", İstanbul Barosu Dergisi, Cilt 64, 5. 1-3, İstanbul 1990.
 • GÜVEN, Pelin: Tanıma Tenfiz, Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi, Ankara 2013.
 • HAAS, Ulrich: Zur Anerkennung US-Amerikenischer Urteile in der Bundesrepblic Deutscland, IPRax, Heft 3, 2001.
 • HADİMİOĞLU, M. Haluk: "Yabancı Mahkeme İlâmlarının Tenfizi", Ankara Barosu Dergisi, Sayı 1, Ankara 1972.
 • HATEMİ, Hüseyin/SEROZAN, Rona: Aile Hukuku, İstanbul 1993.
 • HATEMİ, Kezban: "Türk Hukukunda Yabancı İlâmların Tanınması", Adalet Dergisi, Sayı 12, Aralık 1973.
 • HELVACI, İlhan: Türk Medenî Kanunu, Aile Hukuku, Cilt II, İstanbul 2013.
 • HUYSAL, Burak: Devletler Özel Hukukunda Velâyet, İstanbul 2005.
 • İNAL, Nihat: Örnek Kararlarla Açıklamalı, Boşanma, Nafaka, Eşya, Nişanlanma Davaları, Ankara 1998.
 • KAMACI, Mahmut: Türkiye'nin Taraf Olduğu Milletlerarası Özel Hukuk Sözleşmeleri ve Özel Hukuk Alanına Giren Çok Taraflı Diğer Uluslararası Sözleşmeler, Ankara 2006.
 • KOCAMAN, Arif: Yabancı Boşanma Kararlarının Tanınması, İstanbul 1978.
 • KOHLER, Christian: "lnternationales Verfahrensrecht für Ehesachen in der Europanischen Union Die Verordnung Brüssel II", NJW 2001.
 • KORAL, Rabi: "Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Yeni Kanun ve Karşılıklılık Esası", Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Yıl 2, Sayı 1, İstanbul 1982.
 • KÖPRÜLÜ, Bülent/KANETİ, Selim: Aile Hukuku, Gözden Geçirilmiş 2. Baskı, İstanbul 1989.
 • KURU, Baki: Hukuk Muhakemeleri Usulü, Altıncı Baskı, Cilt VI, İstanbul 2001.
 • KURU, Baki: İcra ve İflas Hukuku, El Kitabı, Tamamen Yeniden Yazılmış ve Genişletilmiş İkinci Bası, Ankara 2013.
 • KURU, Baki/ARSLAN, Ramazan/YILMAZ, Ejder: İcra ve İflas Kanunu, Ders Kitabı, 27. Bası, Ankara 2013.
 • KURU, Baki/ARSLAN, Ramazan/YILMAZ, Ejder: Medeni Usul Hukuku, Ders Kitabı, 6100 Sayılı HMK'na Göre Yeniden Yazılmış 24. Baskı, Ankara 2013.
 • MENNİCKE, Petra: "Vollziehun Einer Unterlassungsverfügung Durch Zustellung in Einem Anderen Verrtagsstaat des EuGVÜ", IPRax 2001, Heft 3.
 • MUŞUL, Timuçin: Gerekçeli Notlu İçtihatlı, İcra ve iflâs Kanunu ve ilgili Mevzuat, Güncelleştirilmiş ve Genişletilmiş 8. Baskı, Ankara 2011.
 • NOMER, Ergin: "Rızaî Boşanma ve Kamu Düzeni MHB, Yıl 4, Sayı 2, İstanbul 1984.
 • NOMER, Ergin: "Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Adlî Yardımlaşma, Tanıma ve Tenfiz, Suçluların Geri Verilmesi ve Hükümlülerin Nakli Sözleşmesinde Mahkeme İlâmlarının Tanınması ve Tenfizi ", Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Yıl 17-18, Sayı 1-2, İstanbul 1997-1998.
 • NOMER, Ergin: Devletler Hususi Hukuku, Yenilenmiş 20. Bası, İstanbul 2013.
 • NOMER, Ergin: Devletler Hususî Hukukunda Nafaka, İstanbul 1967.
 • OSKAY, Mustafa/KOÇAK, Coşkun/DEYNEKLİ, Adnan/DOĞAN, Ayhan: İİK Şerhi, Cilt 1, Ankara 2007.
 • OVACIK, Mustafa: İngilizce-Türkçe Hukuk Sözlüğü, 3. Baskı, Ankara 2000.
 • ÖKÇÜN, Ahmet Gündüz: Devletler Hususî Hukukunun Kaynakları ve Kamu Düzeni, Ankara 1967.
 • ÖZBAKAN, Işıl: Türk Hukukunda Yabancı Mahkeme Kararları- nın Tanınması ve Tenfizi, Ankara 1987.
 • ÖZBUDUN, Ergun: Türk Anayasa Hukuku, 4. Baskı, Ankara 1995.
 • ÖZDEMİR, M. Şükrü: "Yabancı Mahkeme Boşanma Kararının Türkiye'de Tanınması ", Yargıtay Dergisi, Cilt 20, Sayı 1--2, Ocak-Nisan 1994.
 • ÖZLÜ, Hakkı: Türk Medeni Hukukunda Velâyetin Kaldırılması, Ankara 2002.
 • ÖZMEN, İsmail: Açıklamalı İçtihatlı, Velâyet Hukuku Davaları, Çocuk Hakları Aile ve Çocuk Mahkemeleri, Ankara 2013.
 • ÖZTAN, Bilge: Aile Hukuku, 5. Baskı, Ankara 2004.
 • ÖZTEKİN, Günseli: "Brüksel Anlaşması Anlamında Yabancı İlâmların Tanınması ve Tenfizi", Prof. Dr. İlhan E. POSTACIOGLU'na Armağan, İstanbul 1990.
 • ÖZUĞUR, Ali İhsan: Evlilik Birliğini Sona Erdiren Nedenler Boşanma, Ayrılık ve Evlenmenin İptali Davaları, Genişletilmiş ve Güncellenmiş 5. Baskı, Ankara 2013.
 • ÖZUĞUR, Ali İhsan: Türk Medenî Kanununun Değişen Yeni Düzenlemeleri ile Açıklamalı-İçtihatlı Velâyet-VesayetSoybağı Evlat Edinme Hukuku Diğer Eşin Rıza ve Onamına Bağlı İşlemler, Ankara 2010.
 • PEKCANITEZ, Hakan: "Mukayeseli Hukukta Medenî Yargıda Verilen Kararlara Karşı Anayasa Şikâyeti", Anayasa Yargı- sı, Sayı 12, Ankara 1995.
 • PEKCANITEZ, Hakan/ATALAY, Oğuz/ÖZEKES, Muhammet: Medenî Usul Hukuku, 14. Baskı, Ankara 2013.
 • PEKCANITEZ, Hakan/ATALAY, Oğuz/ÖZKAN, Meral Sungurtekin/OZEKES, Muhammet: İcra ve İflas Hukuku, 11. Bası, Ankara 2013.
 • SAKMAR, Ata: Devletler Hususî Hukukunda Boşanma, İstanbul 1976.
 • SAYMAN, Yücel: "Çocukların Velâyetine İlişkin Kararların Tanınması ve Tenfizi ile Çocukların Velâyetinin Yeniden Tesisine İlişkin Avrupa Sözleşmesi Hakkında Rapor", MHB, Yıl 16, Sayı 1--2, 1996, İstanbul 1998.
 • SCHWARZ, Andreas B.: Aile Hukuku, Cilt I, (Bülent DAVRAN Çevirisi), 2. Bası, İstanbul 1946.
 • SERDAR, İlknur: "Kişisel İlişki Kurma Hakkı", Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Özel Sayı, İzmir 2007.
 • SEROZAN, Rona, Çocuk Hukuku, İstanbul 2005.
 • SOYSAL, Mümtaz: "Anayasaya Uygunluk Denetimi ve Milletlerarası Sözleşmeler", Anayasa Mahkemesi Yayınları, Anayasa Yargısı, Sayı 3, Ankara 1987
 • SÜPHANDAĞ, Yavuz: İcra ve İflas Hukukunda Uygulamalar, Genişletilmiş Gözden Geçirilmiş 8. Bası, Ankara 2012.
 • ŞAFAK, Ali: Ansiklopedik Hukuk Sözlüğü, Güncelleştirilmiş ve Gözden Geçirilmiş 4. Bası, Ankara 2002.
 • ŞANLI, Cemal: "Türk Hukukunda Çocukların Velâyetine ve Korunmasına İlişkin Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi ", Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Yıl 16, Sayı 1-2, İstanbul 1996.
 • ŞANLI, Cemal: Milletlerarası Özel Hukuk, Dr. Emre Esen, Dr. İnci Ataman Figanmeşe, İstanbul 2013.
 • ŞENER, Esat: Hukuk Sözlüğü, Ankara 2001.
 • TANRIBİLİR, Feriha Bilge: "Velâyete İlişkin Kararların Tanınması ve Tenfizi ile Velâyetin İadesine Dair 20 Mayıs 1980 Tarihli Avrupa Sözleşmesi", MHB, Yıl 16, Sayı 1-2, 1996, İstanbul 1998.
 • TANRIBİLİR, Feriha Bilge: Çocuk Haklarının Uluslararası Korunması ve Koruma Mekanizmaları, Ankara 2011.
 • TEKİNALP, Gülören: Milletlerarası Özel Hukuk Bağlama Kuralları, Genişletilmiş 11. Bası, Gülören Tekinalp/Ayfer Uyanık Çavuşoğlu, İstanbul 2011.
 • TEKİNAY, Selâhattin Sulhi: Türk Aile Hukuku, Yedinci Baskı, İstanbul 1990.
 • TEZGEL, Mehmet: Türk Hukukunda Yabancı Boşanma Kararlarının Tanınması ve Tenfizi, Ankara 2012.
 • TİMUR, Hıfzı: "Devletler Hususî Hukukunda Amme İntizamı", İstanbul Hukuk Fakültesi Mecmuası, Sayı 4, İstanbul 1941. TİMUR, Hıfzı: Devletler Hususi Hukukunda Amme İntizamı, İstanbul 1942.
 • TİRYAKİOĞLU, Bilgin: "Velâyet Sorumluluğu ve Çocukların Korunmasına İlişkin Önlemler Hakkında Yetki, Uygulanacak Hukuk, Tanıma, Tenfiz ve İşbirliğine Dair Sözleşme", Prof. Dr. Nihal ULUOCAK'a Armağan, İstanbul 1999.
 • TİRYAKİOĞLU, Bilgin, Milletlerarası Özel Hukukta Çocuklara İlişkin Kurallar, Bilim Serisi 6, Ankara 1991.
 • TİRYAKİOĞLU, Bilgin: Yabancı Boşanma Kararlarının Türkiye'de Tanınması ve Tenfizi, Ankara 1996.
 • TURHAN, Nedim: "Devletler Özel Hukukunda Kamu Düzeni ", Yargıtay Dergisi, Cilt 27, Ocak-Nisan Ankara 2001.
 • ULUOCAK, Nihal: "Velâyet Sorumluluğu ve Çocukların Korunması Tedbirleri Hakkında Yetkiye, Uygulanan Kanuna, Tanıma ve Tenfize ve İşbirliğine Dair Sözleşme Tasarısının Değerlendirilmesi", MHB, Yıl 16, sayı 1-2, 1996, İstanbul 1998.
 • UMAR, Bilge: "Yabancı ve Türk Hukukunda Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi", Adalet Dergisi, Yıl 51 Sayı 8, Ağustos, Ankara 1960.
 • USTA, Sevgi: Çocuk Hakları ve Velâyet, İstanbul 2012.
 • ÜSTÜNDAĞ, Saim: İcra Hukukunun Esasları, İstanbul 2004.
 • VELİDEDEOĞLU, Hıfzı Veldet: Türk Medenî Hukuku, Cilt ıı, Aile Hukuku Dersleri, Birinci Bası, İstanbul 1948.
 • VOGEL, Hans-Josef: "Internationales Familienrecht- Anderungen und Auswirkungen durch die neue EUVerordnung", MDR, 2000.
 • WEBER, Albrecht: Die Entwirklung des Familienrechts, seit Mitte 1998, NJW 1999.
 • Terazi Hukuk Dergisi _____,in »'oîvıııın '5} Say, lısau-- HO YAZICI, Hilmi/ATASOY, Hasan: Şahıs, Aile ve Miras Hukuku ile İlgili Yargıtay Tatbikatı, 1952--1970, Ankara 1970.
 • YEĞİN, Abdullah: İslâmi-İlmi-Edebi-Felsefi, Yeni Lügat, İstanbul 1992.
 • YILMAZ, Ejder: Hukuk Sözlüğü, Yenilenmiş 4. Baskı, Ankara 2010.
 • YÜCEL, Turgay: "Evlilik Bağına Ait Yabancı Mahkeme Kararlarının Türk Hukukunda Tanınması", Adalet Dergisi, Yıl 70, Sayı 3-4, Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos 1979.
 • YÜZBAŞIOĞLU, Necmi: Türk Anayasa Yargısında Anayasallık Bloku, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, İstanbul 1993.
 • ZEVKLİLER, Aydın/HAVUTÇU, Ayşe/GÜRPINAR, Damla: Medeni Hukuk, 6. Baskı, Ankara 2008.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.