KADRİYE KAYACAN
(Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Konya, Türkiye)
Mahmut Selvi
(Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara, Türkiye)
Yıl: 2017Cilt: 25Sayı: 5ISSN: 1300-8811Sayfa Aralığı: 1771 - 1786Türkçe

211 11
Öz Düzenleme Faaliyetleri İle Zenginleştirilmiş Araştırma-Sorgulamaya Dayalı Öğretim Stratejisinin Kavramsal Anlamaya ve Akademik Öz Yeterliğe Etkisi
Bu araştırmanın amacı, öz düzenleme faaliyetleri ile zenginleştirilmiş araştırmasorgulamaya dayalı öğretim stratejisinin fen bilgisi öğretmen adaylarının kuvvet ve hareket konusunu kavramsal öğrenmelerine ve akademik öz yeterliklerine etkisini belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalında 3. sınıfta öğrenim görmekte olan toplam 110 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Yarı deneysel desenin kullanıldığı çalışma nicel bir çalışma olup, 2012-2013 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Fen Öğretimi Laboratuvar Uygulamaları II dersi öğretim programına göre gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri, 110 fen bilgisi öğretmen adayına "Kuvvet ve Hareket Kavramsal Değerlendirme Testi" ve "Akademik Öz yeterlik Ölçeği" ön ve son test olarak uygulanması sonucu elde edilmiştir. Çalışma sonucunda öz düzenleme faaliyetleri ile zenginleştirilmiş araştırma-sorgulamaya dayalı öğretim stratejisinin öğretmen adaylarının kavramsal öğrenmelerini ve akademik öz yeterliklerini olumlu yönde geliştirdiği gözlenmiştir.
Fen > Temel Bilimler > Matematik
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Andrew, S., & Vialle, W. (1998). Nursing Students’ Self-efficacy, Self-regulated Learning and Academic Performance in Science. Australian Association for Research in Education: Adelaide, 30.
 • Arsal, Z. (2010). The Effects of Diaries on Self-regulation Strategies of Preservice Science Teachers. International Journal of Environmental ve Science Education, 5 (1), 85-103.
 • Arslan, A. (2007). Fen eğitiminde araştırmaya dayalı öğretim yönteminin kavramsal öğrenmeye etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Arslan, A. (2008). İşbirliğine dayalı öğrenmenin erişiye, kalıcılığa, öz yeterlik inancına ve öz düzenleme becerisine etkisi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Aydın, S. (2012). Proje tabanlı öğrenme ortamlarının biyoloji öğretmen adaylarının öz düzenleme seviyeleri ve öz yeterlik inançları üzerine etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Aydoğdu, B. ve Şensoy, Ö. (2008). Araştırma Soruşturma Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Öğretimine Yönelik Öz yeterlik İnanç Düzeylerinin Gelişimine Etkisi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(2), 69-93.
 • Bayram, H. ve Sarıbaş, D. (2009). Is it Possible to Improve Science Process Skills and Attitudes Towards Chemistry Through the Development of Metacognitive Skills Embedded Within a Motivated Chemistry lab?: A self-regulated learning approach. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 1(1), 61-72.
 • Büyüköztürk, Ş. (2008). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Boekaerts, P.R. Pintrich, ve M. Zeidner (2000), Handbook of self-regulation (sayfa: 452-502). San Diego, CA: Academic Press
 • Camahalan, F. (2006). Effects of Self-regulated Learning on Mathematics Achievement of Selected Southeast Asian Children. Journal of Instructional Psychology, 33(3), 194-205.
 • Chiappetta, E.L. (1997). İnquiry – Based Science: Strategeies and Techniques for Encouraging Inquiry in the Classroom. The Science Teacher. 64, 22-26.
 • Çalışkan, İ.,S. (2004). The effect of inquiry-based chemistry course on students’ understading of atom concept, learning approaches, motivation, self- efficacy and epistemological beliefs. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü, Ankara.
 • Çalışkan, H., ve Turan, R. (2010). Sosyal Bilgiler Dersinde Araştırmaya Dayalı Öğrenme Yaklaşı- mının Derse Yönelik Tutuma Etkisi. İlköğretim Online 9(3), 1238-1250.
 • Dembo, M. H., ve Eaton, M. J. (2000). Self-regulation of Academic Learning in Middle-level Schools. The Elementary School Journal, 100,473–490.
 • Eilam, B., Aharon, I. (2003) Students’ Planning in the Process of Self-regulated Learning. Contemporary Educational Psychology, 28, 304-334.
 • Eshel, Y., Kohavi, R. (2003). Perceived Classroom Control, Self-regulated Learning Strategies, and Academic Achievement. Educational Psychology, 23(3), 249-260.
 • Gezer, K., ve Köse, S. (1999). Fen Bilgisi Öğretim ve Eğitiminin Durumu ve Bu Süreçte Laboratuvarın Yeri. PAÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 6, 160-164.
 • Haşlaman, T. ve Aşkar, P. (2007). Programlama Dersi ile İlgili Özdüzenleyici Öğrenme Stratejileri ve Başarı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 110-122.
 • İnce, Aka, E. (2012). Asitler ve bazlar konusunun öğretiminde kullanılan probleme dayalı öğrenme yönteminin farklı değişkenler üzerine etkisi ve yönteme ilişkin öğrenci görüşleri. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • İsrael, E. (2007). Öz düzenleme eğitimi, fen başarısı ve öz yeterlilik. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Jakubowski, T., & Dembo, M. (2002). Social cognitive factors associated with the academic selfreguation of undergraduate college students in a learning and study strategies Course. American Educational Research Association April, 2002 New Orleans konferansında sunulmuş bildiri. 17.10.2010 tarihinde http://eric.ed.gov/?id=ED465335 sitesinden indirilmiştir.
 • Kanlı, U. (2007). 7E modeli merkezli laboratuvar yaklaşımı ile doğrulama laboratuvar yaklaşımlarının öğrencilerin bilimsel süreç becerilerinin gelişimine ve kavramsal başarılarına etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Karasar, N. (2006). Bilimsel Araştırma Yöntemi, (10. Baskı). Nobel Yayın Dağıtım: Ankara.
 • Kemer, G. (2006). Öz-yeterlilik, umut ve kaygının on birinci sınıf öğrencilerinin üniversite giriş sınavı puanlarını yordamadaki rolü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Kozcu, N., (2006) Fen bilgisi dersinde laboratuvar yöntemiyle öğretimin öğrenci başarısına, hatırda tutma düzeyine ve duyuşsal özellikleri üzerine etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Köseoğlu, F., ve Kavak, N. (2001). Fen Öğretiminde Yapılandırıcı Yaklaşım, G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 21, Sayı 1, 139-148.
 • Kula, Ş. G. (2009). Araştırmaya dayalı fen öğrenmenin öğrencilerin bilimsel süreç becerileri, başarıları, kavram öğrenmeleri ve tutumlarına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • MEB. (2013). İlköğretim Kurumlar Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı, MEB Yayınları, Ankara.
 • Miller, N. & Wakefield, N. (2014). A Mentoring Program for Inquiry-based Teaching in a College Geometry Class. International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology, 2(4), 266- 272
 • Muijs, D. (2004). Doing Quantitative Research in Education with SPSS. London: Sage Publications.
 • Orcutt, C. B. J. (1997). A case study on inquiry-based science education and students’ feelings of success. University of San Jose State, M.A thesis.
 • Parim, G. (2009). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinde fotosentez, solunum kavramlarının öğrenilmesine, başarıya ve bilimsel süreç becerilerinin geliştirilmesinde araştırmaya dayalı öğrenmenin etkileri. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Pintrich, P. R., De Groot E. (1990). Motivational and Self-regulated Learning Components of Classroom Academic Performance. Journal of Educational Psychology, 82(1), 33-50
 • Pintrich, R. R. (2000). The Role of Goal Orientation in Self-regulated Learning. In M. Boekaerts, P. R. Pintrich, & M. Zeidner (Eds), Handbook of self- regulation ( 451-501). San Diego, CA: Academic Press.
 • Pintrich, P. R., Smith, D. A. F., Garcia, T., & McKeachie, W. J. (1993). Reliability and Predictive Validity of the Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ). Educational and Psychological Measurement, 53, 801-813.
 • Sağırlı, M. Ö. ve Azapağası, E. (2009). Üniversite Öğrencilerinin Öğrenmede Öz düzenlemeyi Öğrenme Becerilerinin İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 42 (2), 129-161.
 • Sarıbaş, D. (2009). Öz-düzenlemeye dayalı öğrenme stratejilerini geliştirmeye yönelik laboratuvar ortamının kavramsal anlama, bilimsel işlem becerisi ve kimyaya karşı tutum üzerindeki etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Taşkın, Ö. (2008). Fen ve Teknoloji Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar. Pegem Akademi, Ankara.
 • Taşar, M. F. (2002) Öğrencilerin kuvvet ve hareketi kavrayışlarının bir tanı-testi ile Saptanması ,V. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara, 600–604.
 • Tatar, N. (2006). İlköğretim fen eğitiminde araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımının bilimsel süreç becerilerine, akademik başarıya ve tutuma etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Tsai, C.C. (1999). Laboratory Exercises Help me Memorize the Scientific Truths”: A Study of Eighth Graders’ Scientific Epistemological Views and Learning in Laboratory Activities. Sceince Education, Vol:83, 654-674.
 • Tobin, K. (1990). Research on Science Laboratory Activities: In Pursuit of Better Questions and Answers to Improve Learning. School Scince and Mathematics, 90, 403-418.
 • Wang, D. 1994. A Working Laboratory, The Science Teacher, 61(2), 26-29.
 • Zimmerman, B. J. ve Pons, M. M. (1986). Development of a Structured Interview for Assessing Student Use of Self regulated Learning Strategies. American Educational research Journal,. 23(4), 614-628.
 • Zimmerman, B. J. (2000). Attaining Self-regulation: A Social–Cognitive Perspective. In M. Boekaerts, P. Pintrich, ve M. Zeidner (Eds.), Handbook of self-regulation, (13−39). Orlando; FL Academic Press.
 • Zimmerman, B. J. (2002). Becoming a Self-regulated Learner: An Overview. Theory Into Practice, 41(2), 64-70.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.