MEHMET ERTUĞRUL UÇAR
(Yrd.Doç.Dr.,Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi RPD ABD,)
RAMİN ALİYEV
(Yrd.Doç.Dr.,Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesi RPD ABD,)
Yıl: 2017Cilt: 18Sayı: 2ISSN: 2147-1037 / 2147-1037Sayfa Aralığı: 55 - 73Türkçe

55 5
Lise Öğrencilerinde Etkileşim Algısı Eylem Kimlikleme ve Duygu İhtiyacı Arasındaki İlişkiler
kileşim algısı bireylerin iletişimlerini olumsuz etkileyen iletişimde yaşadıkları bir güçlüktür. İlk etkileşim algısı birbirini tanımayan bireylerin iletişimde güçlük ya da uyum yaşamalarını ifade eder. Eylem kimlikleme insanların kendi eylemlerini nasıl kimlikledikleridir. İnsanlar kendi eylemlerini düşük ya da yüksek düzeyde kimlikleyebilirler. Bir eylemin düşük düzeyde kimliklenmesi, o eylemin birey tarafından önemsiz olarak değerlendirildiğini, yüksek düzeyde kimliklenmesi o eylemin birey tarafından önemli olarak değerlendirildiği anlamına gelmektedir. Duygu gereksinimi insanların duygu içeren durumlara yaklaşma ya da bu durumlarda kaçınmalarına yönelik bir güdülenme düzeyi olarak tanımlanmaktadır. Buradan hareketle, bu araştırmanın amacı duygu gereksinimi ve eylem kimliklemenin ilk etkileşim algısını yordayıp yordamadığını belirlemektir. Araştırma grubu 342 lise öğrencisinden oluşmaktadır (%50,9 kadın ve %49,1% erkek). Çalışmada verilerin toplanmasında Etkileşim Algısı Ölçeği, Duygu Gereksinimi Ölçeği ve Eylem Kimlikleme Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizi için regresyon analizi ve gruplar arasındaki farklılıkların karşılaştırılması için varyans analizi uygulanmıştır. Araştırma sonuçları duygu gereksinimi ve eylem kimliklemenin etkileşim algısını anlamlı olarak yordadığını göstermiştir
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Aliyev, R. (2011). Farklı kültürlerden gelen yükseköğretim öğrencilerinin eğitim ortamlarındaki ilk etkileşim algılarının ve kültürlenme düzeylerinin incelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Barnes, J. (2014). Temel biyolojik psikoloji. (Çev.Edit.Ahmet Altındağ) Ankara: Nobel Yay
 • Berry, J.W., Poortinga, Y.H., Breugelmans,S.M., Chasiotis, A., Sam,D.L. (2015). Kültürlerarası psikoloji araştırma ve uygulama. (Çev.Ed.Leman Pınar Tosun.2015), Ankara: Nobey Yay.
 • Büyüköztürk, Ş. (2008). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. 9. Baskı, Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem A.
 • Devito, J.A.,(1989). The interpersonal communication book. Fifth edition, New York: Harper Row Publishers
 • Duyan, V. Uçar, E., ve Kalafat, T., (2010). Duygu İhtiyacı Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması. Eğitim ve Bilim Dergisi, 36, 116-131.
 • Epstein, S. (1991). Cognitive-Experiential Self Theory: An Integrative Theory of Personality (Theoretical Convergences in Psychoanalysis & Social Psychology, Ed. Rebecca C. Curtis), New York:Guilford Press
 • Fraenkel, J. R., & Wallen, N. E. (1993). How to Design and Evaluate Research in Education. New York: Mcgraw-Hill.
 • Fujita, F., Diener, E., & Sandvik, E. (1991). Gender differences in negative affect and well-being: The case for emotional intensity. Journal of Personality and Social Psychology, 61, 427-434.
 • Kring, A.M., & Gordon, A.H. (1998). Sex differences in emotion: expression, experience and physiology. Journal of Personality and Social Psychology, 74 (3), 686-703.
 • Maio G.R., & Esses V.M. (2001). The need for affect: ındividual differences in the motivation to approach or avoid emotions. Journal of Personality, 69, (4), 583- 615.
 • Nolen-Hoeksema, S., & Girgus, J.S. (1994). The emergence of gender differences in depression in adolescence. Psychological Bulletin, 115, 424–443.
 • Öğülmüş, S. (1991). Eylem kimlikleme düzeyine yaş, cinsiyet, sosyoekonomik düzey ve okul türünün etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ankara.
 • Öğülmüş, S. (1992). Eylem kimlikleme düzeyine; yaş, cinsiyet, sosyoekonomik düzey ve okul türünün etkisi. A. Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt:25(2), s. 497- 520.
 • Piaget, J. (1960). The Psychology of Intelligence. Totowa, NJ: Littlefield Adams & Co. Sencer, M. (1989). Toplum bilimlerinde yöntem. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.
 • Skiner, B. F. (1953). Science and human behavior. Newyork:McMillan Taylor,S.E., Peplau,L.A.,Sears,D.O.(2007).Sosyal Psikoloji.(çev.Ali Dönmez). İstanbul: İmge yay.
 • Twenge, J.M., Catanese,K.R., Baumeister,R.F., ( 2003). Social exclusion and the deconstructed state: time perception, meaninglessness, lethargy, lack of emotion, and self-awareness. Journal of Personality and Social Psychology. Vol. 85, No. 3, 409–423
 • Vallancer, R.R., & Wegner, D.M. (1987). What do people think they're doing? action ıdentification and human behavior. Psycological Review. Vol 94 No.1, 3-5
 • Vallancer, R.R., & Wegner, D.M. (1989). Levels of personal agency: Individual variation in action identification. Journal of Personality and Social Psychology, 57 (4), 660-671
 • Wegner, D.M. Vallacher, R.R., Dizadji, D. (1989). Do alcoholics know what they're doing? ıdentifications of the act of drinking. Basic and Apllied Social Psychology 10(3), 197-210
 • Woods Quinn ve Kashy(2002). Habits in everyday life: thought, emotion, and action. Journal of Personality and Social Psychology Vol. 83, No. 6, 1281–1297
 • Wegner,D.M.,Vallancer, R.R., Maccomber ,G., Wood, R., Arps, K., (1984). Emergence of action. Jurnal of personality and Social Psychology. Vol 46 No 2. 269-279
 • Zajonc, R. B. (1984). On the primacy of affect, American Psychologist, 39(2), 117-123.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.