ARDA ARIKAN
(Doç. Dr., Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Antalya)
Yıl: 2011Cilt: 1Sayı: 1ISSN: 2146-4812 / 2148-144XSayfa Aralığı: 43 - 51Türkçe

318 1
Edebî Metin Çözümlemesi ve Ekoeleştiri
Yoksulluk, açlık, uçlara kayma, toplumsal cinsiyet, doğal afetler, su ve atık yönetimi gibi sorunlar artık gündelik tartışmalarırnızm konuları arasına girmiştir. Oluşmakta olan bu çevre ve insan birlikteliği yeni bir ekoloji kültürüne işaret etmektedir. Çevre ve insan birlikteliğini somn edinen araştırmalar da bir-- birinden farklı çözümleme yöntemleri ve bakış açılarıyla ekoloj inin önemini arttırmaktadır. Gelecekte bir çalışma alanı olarak ekolojinin bir takım kırılma ve çatallanmalarla gelişmesi de beklenmektedir. lnsanların çevre somnları hakkındaki düşünce ve daha da önemlisi yargılarının epistemolojik olarak nereden kaynaklandığı sorusu üzerinde dikkatle düşünülmesi gereken bir sorundur ki bunun yanıtı da büyük olasılıkla medya, bilim dünyası ve siyaset üçgeninde şekillenmektedir. Bireylerin düşünce, değer ve yargılarınm kaynaklarmın bilinmesi, öğretim ortamlarında uygulanmak üzere planlama yapılmasmı ve uygulanan izlencelerden etkili sonuçlar almmasmı da kolaylaştıracaktır. Çevre eğitiminin, başta kirlilik olmak üzere diğer bütün çevre sorunlarmın çözümlenebilmesinde önemli bir rol oynayacağı düşünülmek-- tedir. Bu çalışmada ekoeleştirinin günlük okumalarımızdan bir uygulaması, okuyucuyla paylaşılacaktır. Bu yapılırken de ekoeleştirel yaklaşımın ne olduğu tartışmaya açılacak ve ardından da modem Türk şiirinden alınan birkaç örnek ekoeleştirel bir incelemeyle okuyucuyla paylaşılacaktır. Önerilen eko-- eleştirel sorgulamanm temel amacı da bireylerin ekoeleştiriyi anlaması ve günlük yaşamda olduğu kadar sınıf ortamlarında da ekoeleştirel yaklaşımları kullanmalarını sağlamaktır.
Sosyal > Beşeri Bilimler
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Akın var güneşe akın [Video File]. http://www.youtube.com/watch?v=IoAVpJmJTrM Andrews, W. G. (2008). Şiirin sesi. Toplumun Şarkısı. İstanbul: İletişim.
 • Aristo. Politics (trans. Benjamin Jowett). http://classics.mit.edu/Aristotle/politics.1.one.html
 • Bender, M. (2008). Tribes of snow: Animals and plants in the Nuosu Book of origins. Asian Ethnology, 67(1), 5-42.
 • Bulut, D. (2005). An Ecocritical analysis of George Orwell’s Coming up for air. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 22(1), 237-248.
 • Drew, E. ve Sitter J. (2011). Ecocriticism and eighteenth-century English studies. Literature Compass, 8(5), 227-239.
 • Films About Disasters. (t.y.). In Wikipedia. 13 Nisan 2011 tarihinde alınmıştır: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_disaster_films
 • Garrard, G. (2004). Ecocriticism. Oxfordshire: Routledge.
 • Glotfelty, C. (1996). Introduction. In C. Glotfelty & H. Fromm (Eds.), The Ecocriticism reader: Landmarks in literary ecology. London: University of Georgia Press.
 • Gerbner, G. (1992). The cultural environment movement. Access! Manhattan, 2(1), 4-5.
 • Heise, U. K. (2008). Sense of place and sense of planet: The environmental imagination of the global. New York: Oxford University Press.
 • Hitt, C. (2004). Ecocriticism and the long eighteenth century. College Literature, 31(3), 123-147.
 • Kates, R. W. (1984). Çevrenin insanlarca algılanışı. Yerleşim ve çevrebilim sorunları: Kuram ve uygulama (Uluslararası sosyal bilimler dergisinden seçmeler: (2), 240-256.
 • Leiss, W. (1984). Ütopya ve teknoloji: İnsanın doğaya egemen olması konusunda düşünceler. Yerleşim ve Çevrebilim Sorunları: Kuram ve Uygulama (Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisinden Seçmeler: (2), 31-46.
 • Lowenthal, D. ve Prince, H. C. (1964). English landscape tastes. Geographical Review, 54, 309-346.
 • Merchant, C. (1992). Radical ecology: The search for a livable world. New York: Routledge. Nef’î. (1985). (Hazırlayan: Abdülkadir Karahan). Nef’î divanı’ndan seçmeler. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
 • Opperman, S. (1996). Ecocriticism: Natural world in the literary viewfinder. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 16(2), 29-46.
 • Opperman, S. (2007). Ecological imperialism in British colonial fiction. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 24(1), 179-194.
 • Opperman, S. (2009). Ekoeleştiri. PEN Panel: Doğa ve edebiyat. 17 Nisan. http://www.pen.org.tr/files/ GreenPEN%20Ekoele%C5%9Ftiri%20Prof.%20Dr.%20Serpil%20Opperman.pdf
 • Özkan, M. (2011). Eski Anadolu Türkçesi döneminde ortaya konan tercümelerin Türk diline etkisi. Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 3, 1-64.
 • Ruekert, W. (1996). Literature and ecology. Cheryll Glotfelty & H. Fromm (Eds.), The Ecocriticism reader. London: University of Georgia Press.
 • Spooner, B. (1984). Çevrebilim araştırmalarının insan içeriği. Yerleşim ve Çevrebilim Sorunları: Kuram ve Uygulama (Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisinden Seçmeler, (2), 275-296.
 • Vital, A. (2005). Situating ecology in recent South African fiction: J. M. Coetzee’s The Lives of Animals and Zakes Mda’s The Heart of Redness. Journal of Southern African Studies, 31(2), 297-313.
 • Wang, N. (2009). Toward a literary environmental ethics: A reflection on eco-criticism. Neohelicon, 36, 289–298.
 • Livaneli, Z. (t.y.). İstanbul’u dinliyorum gözlerim kapalı [Video File]. http://www.youtube.com/watch?v= EQSFvLRPGLs

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.