KÜBRA KÜÇÜKŞEN
(Yrd. Doç. Dr. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Hizmet Bölümü)
Yıl: 2017Cilt: 6Sayı: 5ISSN: 2147-1185 / 2147-1185Sayfa Aralığı: 2399 - 2413Türkçe

536 19
Suriyeli Sığınmacı Kadınlarda Sosyal Dışlanma Algısı Üzerine Nitel Bir Çalışma
Bu çalışmada savaş ve göç olgusunu en derin boyutuyla yaşayan Suriyeli sığınmacı kadınların Türkiye'ye geldikten sonra kendilerine karşı toplumun bakış açısını nasıl algıladıkları, ekonomik, sosyal, kültürel entegrasyon açısından dışlanmaya maruz kalıp kalmadıkları ve bu konuda karşılaştıkları olumsuzlukların araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Konya'da yaşayan on dört Suriyeli sığınmacı kadınla yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, Suriyeli kadınlar, sosyal dışlanmanın sosyal yardım boyutunda, açıktan ayrımcı ve dışlayıcı bir tutuma maruz kalmamakla birlikte gerek kamuoyu, gerekse medya tarafından haklarında "ikinci eş olma, yuva yıkma" gibi negatif bir imgelenme kurgulanması sebebiyle sosyal ilişkiler boyutunda dışlanmaktadırlar. Savaşın uzaması nedeniyle geri dönme umutları gittikçe kaybolmaya yüz tutan kadınlar ileriye dönük ciddi kaygılar taşımakta, yaşadıkları dışlanma, toplumla bütünleşme süreçlerini daha sancılı hale getirmektedir. Suriyeli kadın sığınmacılara karşı, özellikle medyanın, toplumsal muhayyilede iz bırakacak her türlü negatif söylemden uzak durması ve kadınların sosyo-ekonomik gelişimlerinin desteklenerek, topluma uyum süreçlerinin kolaylaştırılması, sorunun "dışlayanlar" açısından da değerlendirilerek uygun politikalar geliştirilmesi gerekmektedir
Sosyal > Sosyal Çalışma
Sosyal > Sosyoloji
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Adaman, F., Keyder, Ç., (2006).Türkiye’de büyük kentlerin gecekondu ve çöküntü mahallelerinde yaşanan yoksulluk ve sosyal dışlanma http://ec.europa.eu/employment_social/social_inclusion/docs/2006/study_tur key_tr.pdf Et: 20 Temmuz 2016
 • Atkınson, J., (1997). The economics of social exclusion-it's not simple poverty or unemployment, http://www.res.org.uk/media/atkinson1.htm. Et: 08. 08. 2016
 • Atkinson, AB. Hills, J. (1998). Exclusion, employment and opportunity Centre for Analysis of Social Exclusion. CASE/4 London School of Economics, Houghton Street London WC2A 2AE
 • http://eprints.lse.ac.uk/5489/1/exclusion,_employment_and_opportunity.PD F Et: 08.08. 2016
 • Başak, C. (2011). Mülteciler, sığınmacılar, yasa dışı göçmenler. Ankara: Sonsöz Gazetecilik ve Reklamcılık
 • Bauman, Z. (2013). Sosyolojik düşünmek. 9. Baskı, A. Yılmaz(Çev.),İstanbul: Ayrıntı yayınları
 • Bayram, N., vd. (2010 ). Yaşam tatmini ve sosyal dışlanma, “İş-Güç” Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, C.12, (4), ss. 79-92 DOI: 10.4026/1303- 2860.2010.0159.x
 • Berman, Y. and David P. (2000). Indicators of social quality and social exclusion at national and community level, Social Indicators Research. https://doi.org/10.1023/A:1007074127144
 • Bora, A. (2007). Yoksulluk ve kadınlar, Tes-İş Dergisi, Sosyal dışlanma ve yoksulluk dosyası içinde, ss.95-99.
 • http://content.lms.sabis.sakarya.edu.tr/Uploads/53617/44562/yoksulluk_ve_s osyal_d%C4%B1s%CC%A7lanma.pdf
 • Bourse, M. (2009). Melezliğe övgü. I. Ergüden (Çev.), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Buz, S. (2006). Kadın ve göç ilişkisi: Sığınan ve sığınmacı kadın örneği, Yayınlanmamış Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Creswel, JW. (2013). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni (M. Bütün, S.B. Demir, Çev.).Ankara, Siyasal Dedeoğlu, S., Gökmen, Ç.E., (2011). Göç ve sosyal dışlanma, Ankara : Elif Yayınevi.
 • Deniz, AÇ., Ekinci Y., Hülür, AB. (2016). Suriyeli sığınmacıların karşılaştığı sosyal dışlanma mekanizmaları, 14(27), Sosyal bilimler araştırma dergisi, ss.17- 40
 • Goffman, E. (2014). Damga-örselenmiş kimliğin idare edilişi üzerine notlar,L. Ünsaldı (Haz.), Ş. Geniş- L. Unsaldı-S.N. Ağırnaslı, (Çev.), Ankara: Heretik Yayınevi. Özgün eser 1963 tarihlidir.
 • Göker, G. Keskin S.(2015). Haber medyası ve mülteciler: Suriyeli mültecilerin Türk yazılı basınındaki temsili. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi - Sayı 41 /ss. 229-256
 • Jehoel-Gijsbers G. ve Vrooman C. (1997). Explaining social exclusion: A theoretical model tested in the Netherlands,The Netherlands Institute for Social Research/
 • https://www.researchgate.net/publication/236981206_Explaining_Social_Exc lusion_A_Theoretical_Model_Tested_in_The_Netherlands Et: 30.03.2016
 • İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi (İGAM) (2013). Sivil Toplum Sivil Toplum Örgütlerinin Türkiye’deki Suriyeli Mülteciler İçin Yaptıkları Çalışmalar ile İlgili Rapor. http://www.igamder.org/wp-content/uploads/2012/06/Suriye-STKRaporu.pdf, Erişim Tarihi: 14.10.2017.
 • Kaya, M. (2017). Türkiye’deki Suriyeliler. İç içe geçişler ve karşılaşmalar. İstanbul: Hiperyayın.
 • Kaya, M. Ebru, H. Demirağ, O. (2016 ). Türkiye'deki Suriyeli kadın sığınmacıların iş piyasasındaki çalışma koşullarına sosyolojik bir bakış: Şanlıurfa örneği. M. Paksoy, K. Sarıçoban, E. Yıldırımcı, Ö. Özkan (Ed). II. uluslararası Ortadoğu konferansları: Ortadoğu’daki çatışmalar bağlamında göç sorunu bildiri kitabı içinde, ss.155-171, Kilis: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Matbaası.
 • Koyuncu, A. (2014 ). Kentin yeni misafirleri Suriyeliler, Konya: Çizgi Kitabevi Küçükşen, K. (2015). Being a women in the grip of war and migration. Contextual approches in sociology (A.E.Pope, H. Arslan, M.A. İcbay, T. Butvilas)Ed. Almanya: Peter Lang D. ss.199-208
 • Lister, R., (2004). Poverty: Key concepts, Polity, Cambridge.
 • Orhan, O., Şenyücel Gündoğar, Ş., (2015). Suriyeli sığınmacıların Türkiye’ye etkileri, Ortadoğu stratejik araştırmalar raporu, ISBN: 978-605-4615-95-7 Özgökçeler, S. (2006). Sosyal dışlanma sorunsalı ve engellilerin sosyal politikası bağlamında değerlendirilmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bursa: Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Pandır, M., Efe, İ., Paksoy, A.F. (2015). Türk Basınında Suriyeli Sığınmacı Temsili Üzerine Bir İçerik Analizi, Marmara İletişim Dergisi, S.24, ss.1-26
 • DOI: 10.17829/ Sapancalı, F. (2005). Avrupa Birliğinde sosyal dışlanma sorunu ve mücadele yöntemleri, Çalışma ve Toplum, ss.51-106 http://www.calismatoplum.org/sayi6/Makale%202.pdf Et:03.05.2016
 • Silver, H., (1994). Social exclusion and social solidarity: Three paradigms. International Labor Review 133 (5-6), 531–578.
 • http://www.gsdrc.org/document-library/social-exclusion-and-socialsolidarity-three-paradigms/ Et.20.03.2016
 • Sunal, O. (2006). Sosyal dışlanmaya kuramsal Yaklaşımlar, Çalışma Ortamı Dergisi, http://sosyalpolitika.fisek.org.tr/? Et.20.03.2016
 • Sürüel, T., (2008). “Göç ve sosyal dışlanma ilişkisinin sosyal politika açısından analizi (İstanbul-Sultanbeyli Örneği), Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Kocaeli: Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yıldırım, A., Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, 10. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yin, R.K. (1989). Case study research: Design and metohds. Sage publications. https://books.google.com.tr/books/about/Case_study_research.html?id=gxy2 AAAAIAAJ&redir_esc=yEr. Tarihi:Et:. 08.10.2017.
 • http://www.bbc.com/turkce/haberler/2015/10/151005_suriyeli_multeciler
 • http://www.cnnturk.com/turkiye/chpli-vekil-suriyeliler-teror-orgutleri-icinpotansiyel-guc
 • http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/22127.pdf
 • http://www.goc.gov.tr/icerik6/gecici-koruma_363_378_4713_icerik

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.