KADRİYE BAYRAM
(Nevşehir H.B.V. Üniversitesi)
Nuriye KOCAK
(Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Yıl: 2013Cilt: 8Sayı: 12ISSN: 1308-2140 / 1308-2140Sayfa Aralığı: 167 - 177Türkçe

180 1
ÖĞRETMEN ADAYLARININ GENEL KİMYA DERSİNDEKİ ERİŞİLERİNE VE KALICILIK DÜZEYLERİNE ANİMASYON UYGULAMALARININ ETKİSİ
Bu çalışma, öğretmen adaylarının Genel Kimya dersindeki akademik başarıları ve bilgiyi akılda tutma düzeyleri üzerine animasyonların etkisini ölçmeyi amaçlamaktadır. Araştırma, 2011-2012 akademik yılı bahar döneminde, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümü 1. sınıfta öğrenim gören toplam 80 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Öğretmen adaylarının 40'ı deney grubuna, kalan 40'ı ise kontrol grubuna random olarak atanmıştır. Araştırmada yöntem olarak kontrol gruplu ön testson test deneysel model kullanılmıştır. Bu amaçla Genel Kimya dersinde yer alan "Maddenin Sınıflandırılması ve Karışımların Ayrılması" adlı konu, araştırmacılar tarafından deney grubunda animasyonlarla desteklenmiş yapılandırmacı yaklaşımla; kontrol grubunda ise mevcut program dâhilinde yapılandırmacı yaklaşımla işlenmiştir. Araştırmanın verileri, 25 maddelik "Genel Kimya Akademik Başarı Testi" ile elde edilmiştir. "Genel Kimya Akademik Başarı Testi" araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olup, güvenirlik katsayısı (Cronbach başlangıcında öğretmen adaylarının, ön kimya bilgilerini kontrol altına almak amacıyla Genel Kimya Akademik Başarı Testi ön test, animasyonların rolünü belirlemek amacıyla aynı test son test olarak uygulanmıştır. Ayrıca animasyonların, bilginin hatırlanma düzeyi üzerine etkisini ölçmek için akademik başarı testi, uygulamadan beş hafta sonra kalıcılık testi olarak kullanılmıştır. Elde edilen verilere göre gruplar arasında başarı ve kalıcılık düzeyleri yönünden, ön testleri arasında anlamlı bir fark görülmezken, son testleri arasında deney grubu lehine anlamlı farklılık görülmüştür. Bulgular göz önüne alındığında, Genel Kimya dersinde animasyonlarla desteklenmiş yapılandırmacı yaklaşımın, akademik başarıyı arttırmada ve akılda kalıcılığı sağlamada daha etkili olduğu anlaşılmaktadır
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • AKÇAY, H., TÜYSÜZ, C., FEYZĠOĞLU, B. ve OĞUZ, B. (2008). Bilgisayar tabanlı ve bilgisayar destekli kimya öğretiminin öğrenci tutum ve baĢarısına etkisi. MersinÜniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 169–181.
 • AKILLI, H.Ġ. (2008). Fen ve Teknoloji Öğretiminde Bilgisayar Kullanmanın Öğrencilerin EriĢi Düzeyleriyle, Erişideki Kalıcılık ve Derse Karsı Tutumlarına Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,Ankara.
 • ANNAGYLYJOV, Y. (2006). Geleneksel Öğretim İle Sanal Sınıf Öğretim Süreçlerinin Öğrenci Başarısına Etkisinin Karşılaştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • ARICI, N. ve DALKILIÇ, E. (2006). Animasyonların bilgisayar destekli öğretime katkısı: Bir uygulama örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(2), 421–430.
 • AUBUSSON P., WATSON K. ve BODDY, N. (2003). A trial of thefive es: A referent model forconstructivistteachingandlearning. ResearchInScienceEducation, 33, 27-42.
 • AYVACI, H.ġ., ABDÜSSELAM, Z. ve ABDÜSSELAM, M.S. (2012). Animasyon destekli çizgi filmlerin fen öğretiminde kavramsal anlamaya etkisi: 6. sınıf kuvveti keĢfedelim konusu örneği. X. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi. 27/06/2012 – 30/06/2012. Niğde.
 • BALCI, A. S. (2007). Fen Öğretiminde Yapılandırmacı Yaklaşım Uygulamasının Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • BÜLBÜL, O. (2009). Fizik Dersi Optik Ünitesinin Bilgisayar Destekli Öğretiminde Kullanılan Animasyonların ve Simülasyonların Akademik BaĢarıya ve Akılda Kalıcılığa Etkisinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova ÜniversitesiSosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • BÜYÜKÖZTÜRK, ġ. (2010). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı (12. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • BYBEE, R.W. (1997) AchievingScientificLiteracy: FromPurposestoPractices. Portsmouth, UK: Heinemann.
 • CANER, F. (2009). Öğrencilerin Optik Konularını Öğrenmelerinde Bilgisayara Dayalı Laboratuvar Teknolojisinin Rolü, YüksekLisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ġstanbul.
 • COġTU, B., ÇEPNĠ, S. ve YEġĠLYURT, M. (2002). Kavram yanılgılarının giderilmesinde bilgisayar destekli rehber materyallerin kullanılması (Serbest Bildiri). V. UlusalFen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. 16/09/2002 - 18/09/2002. Ankara.
 • ÇALIġKAN, S. (2002). Uzaktan eğitim web sitelerinde animasyon kullanımı. AÖF’ün 20. Yılı Nedeniyle Uluslararası Katılımlı Açık/Uzaktan Eğitim Sempozyumu. EskiĢehir: 23- 25Mayıs 2002.
 • ÇEKEN, R. (2007). Sekizinci Sınıf Öğrencilerine Fiziksel ve Kimyasal DeğiĢmelerin Basit Fen Aktiviteleri İle Öğretilmesinin BaĢarıya Etkisi, Doktora Tezi,Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • ÇELĠK, E. (2007). Ortaöğretim Coğrafya Derslerinde Bilgisayar Destekli Animasyon Kullanımının Öğrenci Başarısına Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, MarmaraÜniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ġstanbul.
 • DAġDEMĠR, Ġ. ve DOYMUġ, K. (2012). 8. sınıf kuvvet ve hareket ünitesinde animasyon kullanımının öğrencilerin akademik baĢarılarına, öğrenilen bilgilerin kalıcılığına ve bilimsel süreç becerilerine etkisi. Eğitim ve Öğretim AraĢtırmaları Dergisi,1(1), 77-87, ISNN: 2146-9199.
 • DEMĠRCĠ, A. (2008). Bilgisayar Destekli Sabit ve Hareketli Görsel Materyallerin Kimya Öğretiminde Öğrenci BaĢarısına Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, SelçukÜniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • DEMĠRER, C. (2009). Gazlar Ünitesinde Bilgisayar Destekli ve Laboratuar Temelli Öğretimin Öğrencilerin Başarısına, Kavram Öğrenimine ve Kimya Tutumlarına Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ġstanbul.
 • DOYMUġ, K., ġĠMġEK, Ü. ve KARAÇÖP, A. (2009). The effects of computer animations and cooperative learning methods in micro, macro and symbolic level learning of states of matter.Eurasian Journal of Educational Research, 36, 109-128.
 • EKĠCĠ, F. (2007). Yapılandırmacı Yaklaşıma Uygun 5E Öğrenme Döngüsüne göre Hazırlanan Ders Materyalinin Lise 3. Sınıf Öğrencilerinin Yükseltgenme – İndirgenme Tepkimeleri ve Elektrokimya Konularını Anlamalarına Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • ERÖKTEN, S. (2006). Kimya Eğitiminde “YeĢil Kimya” Konusunun Öğretimi İle İlgili ÇeĢitli Değerlendirmeler, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Fen BilimleriEnstitüsü, Ankara.
 • EVREKLĠ E., ĠNEL D. ve BALCI A. (2011). Fen öğretiminde kavram karikatürleri ve zihin haritalarının birlikte kullanımının etkileri üzerine bir araĢtırma. Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 5(2), 58-75.
 • FRAILICH, M., KESNER, M. ve HOFSTEIN, A. (2007).The influence of web-based chemistry learning on students’ perceptions, attitudes, and achievements.TheWeizmann Institute of Science, Israel Research in Science, TechnologicalEducation, 25(2), 179–197.
 • GÖNCÜ, H. (2006). Lise 2. Sınıf Kimyasal Reaksiyonlar Konusunda Hazırlanan Bilgisayar Destekli Ders Sunumlarının Öğrenci BaĢarısına, Kavram Öğretimine ve Öğrencilerin Kimyaya KarĢı Tutumlarına Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, GaziÜniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • GÜNDÜZ, ġ. ve SÜNBÜL, A.M. (2004). Ġlköğretim 6. sınıf fen bilgisi dersinde, Gagne’nin öğretim etkinlikleri modeline göre hazırlanmıĢ bilgisayar destekli öğretim uygulamasının öğrencilerin eriĢi düzeylerine etkisi. IV. EğitimTeknolojileri Sempozyumu, Sakarya.
 • GÜRSAÇ, Y. (1993). Üç Boyutlu Bilgisayarlı Animasyon ve Yaratıcılık İlişkisi, Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, EskiĢehir.
 • ĠLBĠ, Ö. (2006). Ausubel’in SunuĢ Yöntemi ile Bilgisayar Destekli Öğretim Yöntemlerinin Kimya Ünitelerindeki Kavram Yanılgılarının Önlenebilmesi Açısından KarĢılaĢtırılması, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül ÜniversitesiEğitim Bilimleri Enstitüsü, Ġzmir.
 • ĠNAÇ, A.E. (2010). Animasyon Kullanımının İlköğretim Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersindeki Akademik BaĢarılarına ve Akılda Tutma Düzeylerine Etkisi: 6, 7 ve 8. Sınıflar Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz MartÜniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.
 • KAHYAOĞLU, M. (2011). Ġlköğretim öğretmenlerinin fen ve teknoloji dersinde yeni teknolojileri kullanmaya yönelik görüĢleri. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 1(1), 79-96.
 • KARADUMAN, B. (2008). İlköğretim 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi “Maddenin Tanecikli Yapısı” Ünitesinin Öğretiminde, Bilgisayar Destekli ve Bilgisayar Temelli Öğretim Yöntemlerinin, Akademik BaĢarıya ve Kalıcılığa Etkisi, YüksekLisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • KARAL, H., FiĢ ERÜMĠT, S. ve ÇĠMER, A. (2010). Bitkilerde üreme konusunda bilgisayar destekli öğretim materyalinin tasarlanması ve değerlendirilmesi. Türk Fen EğitimDergisi, 7(2), 158–174.
 • KARTAL, T. (2007). İlköğretim Fen Bilgisi Öğretiminde Aktif Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Başarılarına, Tutumlarına ve Hatırda Tutmalarına Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • KIYICI, G. ve YUMUġAK, A. (2005). Fen bilgisi laboratuarı dersinde bilgisayar destekli etkinliklerin öğrenci kazanımları üzerine etkisi; asit-baz kavramları ve titrasyon konusu örneği. The Turkish Online Journal of Educational Technology,4(4), 1303–6521.
 • KIRSCHNER, P.A., SWELLER, J. ve CLARK, R.E. (2006). Why minimal guidance during ınstruction does not work: an analysis of the failure of constructivist, discovery, problembased, experiential, and ınquiry-based teaching. Educational Psychologist, 41(2), 75–86.
 • KURT, A.Ġ. (2006). Anlamlı Öğrenme Yaklaşıma Dayalı Bilgisayar Destekli 7. Sınıf Fen Bilgisi Dersi İçin Hazırlanan Bir Ders Yazılımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Kalıcılığa Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • KUTLUER, S. (2008). Molekül Geometrisi, HibritleĢme ve Moleküllerin Polarlığı Konularıyla Ġlgili Bilgisayar Destekli Materyal GeliĢtirme ve Uygulama, Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ġzmir.
 • MAT ĠSKENDER, B. (2007). Özel Dershanelerde Animasyon Kullanımıyla Bilgisayar Destekli Fen Öğretiminin Öğrenci BaĢarısına, Hatırda Tutuma Düzeyine ve DuyuĢsal Özellikleri Üzerine Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi FenBilimleri Enstitüsü, Muğla.
 • MEB., Talim ve Terbiye Kurulu BaĢkanlığı (2013). İlköğretim Kurumları Fen Bilimleri Dersi (3-4- 5-6-7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara.
 • MENZĠ, N. (2012). Gagne’nin Öğretim Durumları Modeli’ne Göre Hazırlanan İnternet Temelli Öğretim Uygulamasının İlköğretim Bilişim Teknolojileri Dersinde Öğrencilerin Akademik Başarılarına Ve Kalıcılığa Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • MORGIL, Ġ., ERÖKTEN S., YAVUZ, S. ve ÖZYALÇIN OSKAY, Ö. (2004). Computerized applications on complexation in chemical education.The Turkish Online Journal of Educational Technology- TOJET,3(4), 1303-6521.
 • MORGĠL, Ġ., ÖZYALÇIN OSKAY, Ö., YAVUZ, S. ve ARDA, S. (2003). The factors that affect computer assisted education implementations in the chemistry education and comparison of traditional and computer assisted education methods in redox subject. The Turkish Online Journal of Educational Technology TOJET, 2(4),1303–6521.
 • OCAK, G., KOÇYĠĞĠT, M. ve ÖZERMEN, E. (2010). Yapılandırmacı yaklaĢım. Eğitime Bakış, Eğitim Öğretim ve Bilim Araştırma Dergisi, 16, 46-50.
 • ÖZCAN, F. (2008). Dokuzuncu Sınıf Coğrafya Öğretiminde Animasyonların Yeri ve Önemi.
 • Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • ÖZKÖK, E. (2010). Gagne’nin öğretim modeliyle hazırlanan öğretim yazılımının ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin matematik dersi kareköklü sayılar konusundaki akademik başarısına ve öğrenci tutumlarına etkisi. YayımlanmamıĢ YüksekLisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • ÖZMEN, H. (2004). Fen öğretiminde öğrenme teorileri ve teknoloji destekli yapılandırmacı (constructivist) öğrenme. TheTurkish Online Journal of EducationalTechnology – TOJET, 3(1), 100-111, ISSN: 1303-6521.
 • PEKDAĞ, B. (2005). Fen eğitiminde bilgi ve iletiĢim teknolojileri. BAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7(2), 86–94.
 • ġEMS, D. (2006). Lise 1 Biyoloji Dersi Canlıların Temel Bileşenleri Konusunun Öğretiminde Yapılandırmacı Yaklaşımın Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, GaziÜniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • TAVUKCU, F. (2008). Fen Eğitiminde Bilgisayar Destekli Öğrenme Ortamının Öğrencilerin Akademik BaĢarı, Bilimsel Süreç Becerileri ve Bilgisayar Kullanmaya Yönelik Tutuma Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak KaraelmasÜniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak.
 • TÜRKAN, S. (2010). 7. Sınıf Öğrencilerinin YaĢamımızdaki Elektrik Ünitesindeki Akademik BaĢarılarına, Fen ve Teknoloji Dersine KarĢı Tutumlarına Animasyonun Etkisinin AraĢtırılması, Yüksek Lisans Tezi, Gazi ÜniversitesiEğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • TÜRKER, H. ve YAYLAK, E. (2011). Ġlköğretim sosyal bilgiler öğretiminde internet tabanlı öğretim yönteminin ders baĢarısına etkisi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 153-168.
 • TOROĞLU, A. ve ĠÇĠNGÜR, Y. (2007). Üç boyutlu bir animasyon sisteminin tasarımı ve teknoloji eğitiminde kullanılması. Politeknik Dergisi, 10(3), 247-252.
 • YÜCER, S. (2011). Ġnternet yoluyla türkçe öğretimi ve sorunları. Gazi Üniversitesi Türkçe Araştırmaları Akademik Öğrenci Dergisi, 1(1),132-143.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.