Yıl: 2017Cilt: 39Sayı: 4ISSN: 1305-0028Sayfa Aralığı: 671 - 674
Türkçe
Amaç: Tıp eğitiminin yeterliliğinin ve etkinliğinin değerlendirilmesinde somut veriler ve kanıta dayalı bilgiler önemlidir. Özellikle öğrencilerin görüş ve önerilerinin alınması tıp eğitiminin yönlendirilmesinde yol gösterici olmaktadır. Bu sebeple, çalışmamızda oniki sorudan oluşan anket formu uygulanarak, C.Ü. tıp fakültesi beşinci sınıf öğrencilerinin klinik anatomi dersi hakkındaki düşünceleri ve önerilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmaya anket sorularını cevaplamayı kabul eden 81'i kadın, 63'ü erkek 144 gönüllü öğrenci dahil edildi.Bulgular: Öğrencilerin % 86.8'i ortopedi, % 87.5'i beyin cerrahi stajları içerisinde verilmekte olan klinik anatomi dersinin gerekli olduğunu düşünürken, %75.7'si bu stajlara ek olarak özellikle göz ve KBB stajları içerisinde de klinik anatomi dersinin faydalı olacağını belirtmiştir. Stajlar içerisinde klinik anatomi dersi için ayrılan süreyi öğrencilerin % 39.6'sı yeterli bulurken, %31.9'u ders saatlerinin arttırılmasını istemiştir. Öğrencilerin % 71.5'ine göre teorik derslerden sonra kemik, maket, kadavra üzerinde yapılan uygulama dersleriyle konular pekiştirilmedir. Öğrencilerin % 50'si derslerde yoklama alınmasını istemez iken, %51.4'ü ders bitiminde ya da staj sonunda sınav yapılmasına gerek olmadığını ifade etmiştir. Sonuç: Öğrencilerden alınan pozitif geribildirimler göstermektedir ki halen ortopedi ve beyin cerrahi stajları içerisinde verilen klinik anatomi dersi, staj konularının anlaşılmasını kolaylaştırmakta ve başarıyı arttırmaktadır. Eğitim programları hazırlanırken, ihtiyaç duyulan diğer stajlar içinde klinik anatomi dersinin müfredata dahil edilmesi tıp eğitiminin kalitesinin arttırılmasında faydalı olabilir.
Cumhuriyet Medical Journal 671-674 Original Research December 2017, Volume: 39, Number: 4
Objective: The data gathered objectively, and the information which is evidence-based is essential in evaluating both the sufficiency and the efficiency of medical education. Especially the feedback of students insights and suggestions is a good guidance for management of medical training. In this context, in the present study, it has been aimed to determine the thoughts and recommendations of 5th-grade Medical Faculty Students about Clinical Anatomy Course (CAC) by using a questionnaire which is consist of 12 questions. Method: A hundred and forty-four student (81 female and 63 male) volunteered to participate the study and took the questionary. Results: While 86.8 % of the students mentioned that it would be more necessary to take Clinical Anatomy Course during Orthopedics Course, 87.5 % of the student showed their preference for Neurosurgery Course. 75.7 % of the students suggested that it would also be beneficial to add CAC into the Eye Diseases and Otorhinolaryngology Practise in addition to those practices mentioned above. While the allotted time for CAC in the Clinical Practice was found sufficient to only 39.6 % of the student, 31.9 % asked for an increase in duration of CAC. According to 71.5 % of the students, the information should be solidified after the theoretical lectures by practices in which bones, manikins, and cadavers are used effectively. Giving attendance is not favored by 50 % of the students, and almost same amount of the participants (51.4 %) thinks the exam at the end of the class or the course is unnecessary. Conclusions: It has been understood from the positive feedback of the students that CAC which is currently taken during Orthopedics and Neurosurgery Courses facilitates the understanding Clinical Practise topics and it increases the overall success of the students in Clinic. While preparing the medical training curriculum, adding the CAC into the clinical training curriculums when needed may help to increase the overall quality of the medical education.
1 ATIF
Grafiği büyük boy görüntüle

  • Fen > Tıp > Cerrahi
Dergi
Araştırma Makalesi
Bibliyografik
  • Seçiniz

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.