Y Berivan ÖZBUDAK AKÇA
(Dicle Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü. Diyarbakır)
DERYA ÇAKIR AYDIN
(Dicle Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Diyarbakır, Türkiye)
FATMA MERAL HALİFEOĞLU
(Dicle Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü. Diyarbakır)
Yıl: 2018Cilt: 17Sayı: 67ISSN: 1304-0278 / 1304-0278Sayfa Aralığı: 1147 - 1158Türkçe

164 6
MİMARLIK MESLEĞİNE ULAŞILABİLİRLİKTE FARKLI BİR ARAYIŞ DENEMESİ: DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
Ülkemizde son yıllarda üniversite eğitiminde birden fazla bölümü bitirmiş veya eğitimine devam etmekte olan bireylerin sayısında artış olduğu bilinmektedir. Dicle Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencileri içinde de daha önce başka bir bölümü bitirmiş olanların sayısı dikkat çekici geldiğinden bu konu üzerinde kapsamlı araştırma ve inceleme yapılmıştır. Bu çalışma, mimarlık mesleğinin ikinci bir meslek olarak tercih edilmesindeki düşünce, beklenti ve bakış açılarının nedenleri ile mesleki yaşamda tercih ve memnuniyet durumunu sorgulamayı hedeflemiştir. Dicle Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümünde eğitimlerine devam eden ve mezun olan 73 katılımcı ile çalışma gerçekleştirilmiştir. Elde edilen en önemli sonuçlardan biri, mimarlık bölümündeeğitim alan, ancak daha önce başka bir bölümü bitirmiş kişilerin bu yolu mimarlık mesleğine ulaşmak için bilinçli olarak seçtikleri ve daha çok teknik bölümlere yöneldiği olmuştur. İnsanın varoluşuna kadar inen mimarlık mesleğinin, günümüze kadar gelen süreçte gösterdiği yaratıcı, teknik, sosyal ve iletişim kurma yönleriyle toplum içerisinde popülaritesini hiç kaybetmediği ve her dönem tercih edilen meslekler arasında yeralacağı anlaşılmaktadır
Sosyal > Sanat
Sosyal > Tarih
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • YÖK (2015b). Yatay Geçiş. http://yok.gov.tr/documents/10279/12416295/yatay_gecis.pdf adresinden 07.07.2015 tarihinde erişildi
 • YÖK (2015a). Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi. http://www.yok.gov.tr/documents/10279/30217/yok_strateji_kitabi adresinden 07.07.2015 tarihinde erişildi.
 • Günay, D., Günay, A. (2011). 1933’den Günümüze Türk yükseköğretiminde niceliksel gelişmeler. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi / Journal of Higher Education and Science, 1,1-22. http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1517 adresinden erişildi
 • Yazıcıoğlu, F. (2013). Bütünsel mimarlık eğitiminin bir bileşeni olarak mimarlıkta teknoloji eğitimi için model önerisi. Yayınlanmamış doktora tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Pamir, H. (2008). Mimarlık ve eğitimi / süreklilik ve değişim. Mimarlık Dergisi, 339.
 • Nalçakan, H. ve Polatoğlu, Ç. (2008). Türkiye’deki ve dünyadaki mimarlık eğitiminin karşılaştırmalı analizi ile küreselleşmenin mimarlık eğitimine etkisinin irdelenmesi. Megaron Dergisi, 3, 1, 79-103.
 • Lökçe, S. (1994). Mimarlık eğitiminde temel eğitim programlaması ve mimari tasarım programıyla bütünleşebilecek bir model önerisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • İzgi, U. (1999). Mimarlıkta süreç/kavramlar-ilişkiler. 1.baskı, Yapı Endüstri Yayınları, İstanbul.
 • İnceoğlu, M. ve İnceoğlu, N. (2004). Mimarlıkta söylem, kuram ve uygulama. Tasarım yayın grubu, İstanbul.
 • Hasol, D. (2008). Mimarlığı tanımlamak. Yapı Dergisi, 316, 47.
 • Halifeoğlu, F.M., Özbudak Akça, Y.B., Çakır Aydın, D. (2016). Evaluation of reasons to prefer architecture department as a second profession. Proceedings, International Engineering, Science And Education Conference, Dicle Universitesi, Diyarbakır, 01- 03 December, 149-155.
 • Ergül, H. (2015). Mimarlığın ihmal edilen sosyal ve toplumsal yönü. Akademik Platform, ISITES 2015, Valencia -Spain.
 • Erbil, Y. (2009). Geçmişten günümüze mimar profilinde meydana gelen değişim-dönüşüm ve mimarlık eğitimine yansımaları (The change–mutation that took place in the profile of the architect of the past day time and reflections on architectural education). e-Journal of New World Sciences Academy, 4, 1, 58-67.
 • Ciravoğlu, A. (2001). Mimari tasarım eğitiminde workshop-stüdyo paralelliği üzerine. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Birer, E.D. (2003). Mimarlık eğitiminde kalite (Quality in architectural education). Journal of İstanbul University, 3,83-88

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.