BETÜLAY KILIÇ
(Gülhane Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Ankara)
Gülcan BAĞCİVAN
(Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye)
Nalan AKBAYRAK
(Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Hemşirelik Yüksek Okulu)
Hatice ÇİÇEK
(Girne Amerikan Üniversitesi, Kıbrıs)
Yıl: 2018Cilt: 21Sayı: 2ISSN: 1309-5471 / 2687-2498Sayfa Aralığı: 79 - 88Türkçe

214 5
KALP YETMEZLİĞİ HASTALARININ ÖĞRENME GEREKSİNİMLERİ ENVANTERİ’NİN TÜRKÇE GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Amaç: Bu çalışmada “Kalp Yetmezliği Hastalarının Öğrenme Gereksinimleri Envanteri”nin Türkçegeçerlik ve güvenirliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.Yöntem: Metodolojik araştırma modelinde yürütülen araştırma, Ocak-2014/Aralık 2015 tarihleriarasında kalp yetmezliği tanısı ile takip edilen 253 hasta ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak KalpYetmezliği Hastalarının Öğrenme Gereksinimleri Envanteri ve Hasta Bilgi Formu kullanılmıştır. Envanterin dileşdeğerliliği sağlandıktan sonra güvenilirlik değerlendirmesi için iç tutarlılık, madde toplam puan güvenilirliğive test-tekrar test güvenilirliği, geçerlilik değerlendirilmesi için ise yüzey geçerliliği ve yapı geçerliliği analizleriyapılmıştır.Bulgular: Envanterin geneli için hesaplanan Chronbach alfa iç tutarlılık katsayısı değeri 0.973 olup altboyutlar için iç tutarlılık değerleri 0.808 ile 0.951 arasında değişmektedir. Bu değerler Envanter’in iç tutarlılıkkatsayılarının ölçeğin güvenilirliği için kabul edilebilir sınırlarda olduğunu göstermektedir. Tek boyuttanoluşan Envanterin Türkçe formunda bulunan maddelere ait faktör yükleri 0.327 ile 0.809 arasındadeğişmektedir. Bu çalışmadaki faktör yükleri Kalp Yetmezliği Hastalarının Öğrenme GereksinimleriEnvantri’nin Türkçe formunun iyi bir tek boyutlu faktör yapısına sahip olduğunu göstermiştir.Sonuç: Türkçe geçerlik güvenirlik çalışması yapılan Kalp Yetmezliği Hastalarının ÖğrenmeGereksinimleri güvenilir bir değerlendirme aracı olduğu ortaya konmuştur. Envanteri’nin Türk kalp yetmezliğihastalarının öğrenme ihtiyaçlarını ölçmek üzere kullanılabilecek geçerli ve Anahtar Kelimeler: Kalp yetmezliği; Öğrenme gereksinimi; Ölçek uyarlaması
Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Hemşirelik
Sosyal > Beslenme ve Diyetetik
Sosyal > Kadın Araştırmaları
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Yu M, Chair SY, Chan CW, Liu M. Testing the psychometric properties of the Chinese version of the Heart Failure Learning Needs Inventory. Heart & Lung: The Journal of Acute and Critical Care 2010; 39(4): 262-274.
 • Wehby D, Brenner S. Perceived learning needs of patients with heart failure. Heart Lung 1999; 28(1): 31–40.
 • Tavşancıl E. Tutumların Ölçülmesiyle SPSS ile Veri Analizi. 4.Baskı: Nobel Publisher; 2010. Ankara.p.20- 51.
 • Şencan H. Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenilirlik ve Geçerlilik. 1. Baskı: Ankara, Seçkin Yayıncılık; 2005.p.723-41.
 • Shao JH, Chang AM, Edwards H, Shyu YI, Chen SH. A randomized controlled trial of selfmanagement programme improves healthrelated outcomes of older people with heart failure. Journal of Advanced Nursing 2013; 69(11): 2458-69.
 • Savaşır I.Ölçek uyarlamasındaki sorunlar ve bazı çözüm önerileri. Türk Psikoloji Dergisi 1994; 9(33): 27-32.
 • Polit DF, Beck CT. Nursing research: Generating and assessing evidence for nursing practice. 9th Edition. Philadelphia, PA: Lippincott, Williams & Wilkins; 2008.p.539-65.
 • Karlik BA, Yarcheski A. Learning needs of cardiac patients:a partial replication study. Heart Lung 1987; 16(5):544-51.
 • Karasar N. Bilimsel Araştırma Yöntemi. 10. Baskı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Ltd. Şti. 2000.p.136- 153.
 • Heidenreich PA, Albert NM, Allen LA, Bluemke DA, Butler J, Fonarow GC. Forecasting the impact of heart failure in the United States: a policy statement from the American Heart Association. Circ Heart Fail 2013; 6(3): 606–19.
 • Hagenoff BD, Feutz C, Conn VS, Sagehorn KK, Moranville-Hunziker MB. Patient education needs as reported by congestive heart failure patients and their nurses. J Adv Nurs 1994;19: 685-90.
 • Gerard PS, Peterson LM. Learning needs of cardiac patients.Cardiovasc Nurs 1984; 20(2):7-11.
 • Fidancı BE, Acikel C, Fidanci K, Yildiz D, Karaman D, Demirkaya E. Validity and reliability: to use in pediatrics. Annals of Pediatric Rhematology 2012, 1(3): 147-155.
 • McMurray JJ, Adamopoulos S, Anker SD, Auricchio A, Böhm M, Dickstein K, et al. ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2012; Turk Kardiyol Dern Ars. 2012; 40(3):77-137.
 • Demirkıran G, Uzun Ö. Koroner Arter Bypass Greft Ameliyetı Geçiren Hastaların Taburculuk Sonrası Öğrenim Gereksinimleri. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 2012; 28(1): 1-12.
 • Değertekin M, Erol Ç, Ergene O, Tokgözoğlu L, Aksoy M, Erol MK, Eren M, ve ark. Türkiye’deki Kalp Yetersizliği Prevalansı ve Öngördürücüleri: HAPPY Çalışması. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2012; 40(4):298-308.
 • Çam M, Arabacı L. Tutum ölçeği hazırlamada nitel ve nicel adımlar, Hemşirelikte Araştırma ve Geliştirme Dergisi 2010; 2(12): 65-8
 • Cook C, Cole G, Asaria P, Jabbour R, Francis DP. The annual global economic burden of heart failure. Int J Cardiol 2014;171:368-76.
 • Clark JC, Lan VM. Heart failure patient learning needs after hospital discharge. Appl Nurs Res 2004;17:150-7.
 • Büyüköztürk Ş. Faktör analizi: Temel kavramlar ve ölçek geliştirmede kullanımı. Kuram ve uygulamada eğitim yönetimi 2002; 32(32): 470-483.
 • Büyüköztürk, Ş. Geçerlik ve Güvenirlik Analizlerinde Kullanılan Bazı İstatistikler. Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. 15. Baskı. Ankara: Pegema Publisher; 2011.179-81.
 • Bui AL, Horwich TB, Fonarow GC. Epidemiology and risk profile of heart failure. Nat Rev Cardiol 2011; 8(1):30–41.
 • Bader F, Atallah B, Sadik ZG, Tbishat L, Gabra G, Soliman M et al. Nurse-led education for heart failure patients in developing countries. Br J Nurs. 2018; 27(12):690-696.
 • Alpar R. Veri Türü Sayısal Olduğunda Güvenirliğin Hesaplanması ve Güvenirlik Ölçüleri. Uygulamalı İstatistik ve Geçerlik–Güvenirlik. 1.Baskı. Ankara: Detay Publisher; 2010.561-67.
 • Akbıyık A, Koçak G, Oksel E. Kronik Kalp Yetmezliği Olan Hastalarda Öz-Bakım Davranışlarının İncelenmesi. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 2016; 1(2): 1-8.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.