MEHMET GÜL
(İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye İnönü University Faculty of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation, Malatya, Turkey)
TAYLAN ŞAHİN
(İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye İnönü University Faculty of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation, Malatya, Turkey)
GÜLAY ERDOĞAN KAYHAN
(İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye İnönü University Faculty of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation, Malatya, Turkey)
Abdülvahap ASLAN
(İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye İnönü University Faculty of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation, Malatya, Turkey)
Yıl: 2017Cilt: 25Sayı: 3ISSN: 1300-0578Sayfa Aralığı: 122 - 130Türkçe

41 3
RATLARDA OLUŞTURULAN SİYATİK SİNİR BLOĞU MODELİNDE RASEMİK KETAMİNİN ETKİNLİK VE NÖROTOKSİSİTE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Amaç: Bu çalışmanın amacı, ratlarda oluşturulan siyatik sinir bloğu modelinde farklı dozlarda uygulanan rasemik ketamininblok başlama ve sonlanma sürelerine etkilerini incelemek ve sinir hasarına yol açıp açmadığını tespit etmektir.Yöntem: Çalışmada Sprague-Dawley türü, 64 dişi rat kullanıldı. Eter anestezisi sonrası, siyatik sinir posterior yaklaşım velateral insizyon ile eksplore edildi ve test dozları siniri çevreleyen fasya altına enjekte edildi. Deneyin 1.aşaması için Sham ve Salingrubu (0.2 mL salin) dahil toplam 7 grup oluşturuldu. Test dozlarına göre diğer gruplar: Grup B (0.1 mL % 0.5 bupivakain+0.1mL salin), Grup K1 (0.1 mL ketamin 0.5 mg kg-1+0.1 mL salin), Grup K2 (0.1 mL ketamin 1 mg kg-1+0.1 mL salin), Grup BK1 (0.1mL %0.5 bupivakain+0.1 mL ketamin 0.5 mg kg-1), Grup BK2 (0.1 mL %0.5 bupivakain+0.1 mL ketamin 1 mg kg-1). Blok sonrasıgruplardan habersiz araştırmacı tarafından proprioseptif, motor ve duyusal blok süreleri değerlendirildi. Perinöral inflamasyonveya sinir hasarı açısından, 8. günde eksize edilen siyatik sinirler incelendi.Bulgular: Bupivakaine eklenen 0.5 mg kg-1ketamin proprioseptif, motor ve duyusal blok sonlanma sürelerinde sırasıyla %41,%23, %33 oranlarında uzamaya neden olurken, bupivakaine eklenen 1 mg kg-1ketamin blok sonlanma sürelerinde sırasıyla %45,%37, %31 oranında uzamaya neden oldu. Sadece ketamin enjeksiyonu motor blok oluşturmazken, diğer gruplardan daha kısa süreliproprioseptif ve benzer sürelerde duyusal blok sağladığı gözlendi. Analjezi süresindeki uzama dozdan bağımsızdı. Nörotoksisiteaçısından gruplar arasında fark yoktu. Sonuç: Rasemik ketaminin siyatik sinir blokları açısından iyi bir adjuvan olabileceği, fakat çalışmamızdaki olumlu sonuçlararağmen insanlardaki güvenilirliği ve sistemik yan etkiler açısından daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğu kanısındayız.
Fen > Tıp > Cerrahi
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • 1. Thannikary LJ, Enneking FK. Non-Opioid Additives to Local Anesthetics. Techniques in Regional Anesthesia and Pain Management 2004; 8: 129-140.
 • 2. Memifl D, Turan A, Karamanl>o¤lu B, Canbaz S, Akal>n E, Günday I. Brakiyal pleksus blo¤unda bupivakaine eklenen sufentanilin etkinli¤i. Türkiye Klinikleri J Anest Reanim 2004; 1: 17-21.
 • 3. Günefl Y, Özbek H, Al>ç V, Özalevli M, Özcengiz D, Ifl>k G. Brakiyal pleksus blo¤u uygulanan olgularda tek bafl>na bupivakain ile bupivakain-tramadol kombinasyonunun postoperatif analjezi üzerine etkilerinin karfl>laflt>r>lmas>. A¤r> 2003; 15: 59-63.
 • 4. Murphy DB, McCartney CJ, Chan VW. Novel analgesic adjuncts for brachial plexus block: a sistemic review. Anesth Analg 2000; 90: 1112-1128.
 • 5. Axelsson K, Gupta A. Local anaesthetic adjuvants: neuraxial versus peripheral nerve block. Curr Opin Anaesthesiol 2009; 22: 649-654.
 • 6. Brummett CM, Williams BA. Additives to local anesthetics for peripheral nerve blockade. Int Anesthesiol Clin 2011; 49: 104-116.
 • 7. Brummett CM, Amodeo FS, Janda AM, Padda AK, Lydic R. Perineural dexmedetomidine provides an increased duration of analgesia to a thermal stimulus when compared with a systemic control in a rat sciatic nerve block. Reg Anesth Pain Med 2010; 35: 427-431.
 • 8. Weber WV, Jawalekar KS, Jawalekar SR. The effect of ketamine on the nerve conduction in isolated sciatic nerves of the toad. Neurosci Lett 1975; 1: 115-120.
 • 9. Braun S, Werdehausen R, Gaza N, et al. Benzethonium increases the cytotoxicity of S(+)-ketamine in lymphoma, neuronal, and glial cells. Anesth Analg 2010; 111: 1389-1393.
 • 10. Hirota K, Lambert DG. Ketamine: its mechanism(s) of action and unusual clinical uses. Br J Anaesth 1996; 77: 441-444. 11. Frenkel C, Urban BW. Molecular actions of rasemic ketamine on human CNS sodium channels. Br J Anaesth 1992; 69: 292-297.
 • 12. Himmelseher S, Durieux ME. Ketamine for perioperative pain management. Anesthesiology 2005; 102: 211-220.
 • 13. Rojas AC, Alves JG, Moreira E Lima R, et al. The effects of subarachnoid administration of preservative-free S(+)-ketamine on spinal cord and meninges in dogs. Anesth Analg 2012; 114: 450-455.
 • 14. Sudoh Y, Desai SP, Haderer AE, et al. Neurologic and histopathologic evaluation after high-volume intrathecal amitriptyline. Reg Anesth Pain Med 2004; 29: 434-440.
 • 15. Thalhammer JG, Vladimirova M, Bershadsky B, Strichartz GR. Neurologic evaluation of the rat during sciatic nerve block with lidocaine. Anesthesiology 1995; 82: 1013-1025.
 • 16. Estebe JP, Myers RR. Amitriptyline neurotoxicity: dose-related pathology after topical application to rat sciatic nevre. Anesthesiology 2004; 100: 1519-1525.
 • 17. Wang YX, Bowersox SS, Pettus M, Gao D. Antinociceptive Properties of Fenfluramine, a Serotonin Reuptake Inhibitor, in a Rat Model of Neuropathy. The J Pharmacol Exp Ther 1999; 291: 1008-1016.
 • 18. Apan A. "Cyclohexyladenosine"in, Mononöropatik S>çanlarda Morfin Ba¤>ml>l>¤> Üzerine Etkileri. Türk Anest Rean Cem Mecmuas> 2001; 29: 196-201.
 • 19. Gerner P, Mujtaba M, Sinnott CJ, Wang GK. Amitriptyline versus bupivacaine in rat sciatic nerve blockade. Anesthesiology 2001; 94: 661-667.
 • 20. Gerner P, Mujtaba M, Khan M, et al. N-phenylethyl amitriptyline in rat sciatic nerve blockade. Anesthesiology 2002; 96: 1435-1442.
 • 21. Findlow D, Aldridge LM, Doyle E. Comprasion of Caudal Block using Bupivacaine and Ketamine _____lioinguinal Nevre Block for Orchidopexy in Children. Anaesthesia 1997; 52: 1110-1113.
 • 22. Abdel-Ghaffar ME, Abdullatif MA, al-Ghamdi A, Mowafi H, Anwar A. Epidural ketamine reduces post-operative epidural PCA consumption of fentanyl/bupivacaine. Can J Anaesth 1998; 45: 103-109.
 • 23. Zhang GH, Min SS, Lee KS, et al. Intraarticular pretreatment with ketamine and memantine could prevent arthritic pain: Relevance to the decrease of spinal c-fos expression in rats. Anesth Analg 2004; 99: 152-158.
 • 24. Ayoglu H, Altunkaya H, Bayar A, Turan IO, Ozer Y, Ege A. The effect of intraarticular combinations of tramadol and ropivacaine with ketamine on postoperative pain after arthroscopic meniscectomy. Arch Orthop Trauma Surg 2010; 130: 307-312.
 • 25. Viscomi CM, Friend A, Parker C, Murphy T, Yarnell M. Ketamine as an adjuvant in lidocaine intravenous regional anesthesia: a randomized, double-blind, systemic control trial. Reg Anesth Pain Med 2009; 34: 130-133.
 • 26. Tverskoy M, Oren M, Vaskovich M, Dashkovsky I, Kissin I. Ketamine enhances local anestetic and analgesic effects of bupivacaine by peripheral mechanism: a study in postoperative patients. Neurosci Lett 1996; 215: 5-8.
 • 27. Pedersen JL, Galle TS, Kehlet H. Peripheral analgesic effects ketamine in acute inflammatory pain. Anesthesiology 1998; 89: 58-66.
 • 28. Semple D, Findlow D, Aldridge LM, Doyle E. The Optimal dose of ketamine for caudal epidural blockade in children. Anaesthesia 1996; 51: 1170-1172.
 • 29. Lee IO, Kim WK, Kong MH, et al. No enhancement of sensory and motor blokade by ketamine added to ropivacaine interscalene brachial plexus blokade. Acta Anaesthesiol Scand. 2002; 46: 821-826.
 • 30. Gürsoy S, Kaygusuz K, Aldemir B, Öztürk H, Kafal> H, Mimaro¤lu C. Aksiller Brakiyal Pleksus Blo¤unda Lidokaine _____lave Edilen Ketaminin _____ntraoperatif ve Postoperatif Etkileri. Cumhuriyet Üniversitesi T>p Fakültesi Dergisi 2005; 27: 147-152.
 • 31. Kulkarni KR, Kadam Al, Namazi IJ. Efficacy of stellate ganglion block with an adjuvant ketamine for peripheral vascular disease of the upper limbs. Indian J Anaesth 2010; 54: 546-551.
 • 32. Sunder RA, Toshniwal G, Dureja GP. Ketamine as an adjuvant in sympathetic blocks for management of central sensitization following peripheral nerve injury. J Brachial Plex Peripher Nerve Inj 2008; 3: 22.
 • 33. Malinovsky JM, Lepage JY, Cozian A, Mussini JM, Pinaudt M, Souron R. Is ketamine or its preservative responsible for neurotoxicity in the rabbit? Anesthesiology 1993; 78: 109-115.
 • 34. Vranken JH, Troost D, de Haan P, et al. Severe toxic damage to the rabbit spinal cord after intrathecal administration of preservativefree S(-)-ketamine. Anesthesiology 2006; 105: 813-818.
 • 35. Errando CL, Sifre C, Moliner S, et al. Subarachnoid ketamine in swine-pathological findings after repeated doses: acute toxicity study. Reg Anesth Pain Med 1999; 24: 146-152.
 • 36. Gomes LM, Garcia JB, Ribamar JS, Nascimento AG. Neurotoxicity of subarachnoid preservative-free S(+)-ketamine in dogs. Pain Physician. 2011; 14: 83-90.
 • 37. Malinovsky JM, Cozian A, Lepage JY, Mussini JM, Pinaud M, Souron R. Ketamine and midazolam neurotoxicity in the rabbit. Anesthesiology. 1991; 75: 91-97.
 • 38. Tan PH, Kuo MC, Kao PF, Chia YY, Liu K. Patient-controlled epidural analgesia with morphine or morphine plus ketamine for post-operative pain relief. Eur J Anaesthesiol 1999; 16: 820-825.
 • 39. Schnabel A, Poepping DM, Kranke P, Zahn PK, Pogatzki-Zahn EM. Efficacy and adverse effects of ketamine as an additive for paediatric caudal anaesthesia: a quantitative systematic review of randomized controlled trials. Br J Anaesth 2011; 107: 601-611.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.