AYTEN KAYA KILIÇ
(Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Seydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Sosyal Hizmet Bölümü)
HASAN HÜSEYİN TEKİN
(Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü)
Yıl: 2018Cilt: 0Sayı: 11ISSN: 2149-309X / 2149-309XSayfa Aralığı: 62 - 74Türkçe

975 17
TIBBİ SOSYAL HİZMET BİRİMİNE BİLDİRİLEN ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMAR VAKALARININ RETROSPEKTİF İNCELENMESİ
Bu çalışmanın amacı, Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi’ne bildirim yapılan çocuk ihmal ve istismar vakalarına yönelik sosyal hizmet uzmanları tarafından yapılan mesleki müdahalelerin belirlenmesidir. Araştırma belge tarama yöntemi ile yapılmıştır. Bu kapsamda, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi’nde Ocak 2017 ve Mart 2018 tarihleri arasında kayıtlı olan toplam 46 “çocuk ihmal ve istismarı şüphesi” taşıyan vakaların dosyaları geriye dönük olarak taranmıştır. Bulgular araştırmacılar tarafından geliştirilen formlar ile elde edilmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgulara bakıldığında; sosyal hizmet birimine bildirimi yapılan vakaların 0-17 yaş aralığında dağılım gösterdiği, çoğunluğunun 15-17 yaş arasında kız çocuklar olduğu, bildirimlerin çoğunluğunun kadın doğum ile çocuk poliklinikleri ve klinikleri tarafından yapıldığı, bildirim nedenlerinde ilk sırada adölesan gebelerin yer aldığı, bunu terk bebek ya da çocuk, aile içi ve dışı şiddet mağduru, madde kullanımı, intihar girişimi, davranış sorunu, ilgisiz ebeveyn gibi nedenlerle ihmal edilen çocukların izlediği görülmüştür. Bildirimlere istinaden tıbbi sosyal hizmet birimi tarafından yapılan mesleki müdahaleler arasında; vakanın adli kurumlara ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri’ne (ASPİM) bildirimi, aileye yönelik psiko sosyal çalışma ile sosyal ve ekonomik destek sağlanması gibi mikro ve mezzo düzeyde çalışmaların bulunduğu belirlenmiştir. Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi’ne bildirimleri yapılan çocuk ihmal ve istismar vakaları için gerekli olan psiko-sosyal hizmetlerin zamanında, minimum zarar ve maksimum yarar anlayışıyla hızlı ve etkin bir şekilde verilebilmesi sosyal hizmet müdahalesiyle mümkün olacaktır.
Fen > Tıp > Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Fen > Tıp > Temel Sağlık Hizmetleri
Sosyal > Davranış Bilimleri
Sosyal > Aile Çalışmaları
Sosyal > Sağlık Politikaları ve Hizmetleri
Sosyal > Psikoloji
Sosyal > Sosyal Çalışma
Sosyal > Sosyoloji
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Zastrow, C. (2014). Sosyal Hizmete Giriş. Ed: Baran Çiftçi D, 2. Basım, Ankara: Nika.
 • Yüksel, H., Yüksel, M. (2015). Çocuk ihmali ve istismarı bağlamında Türkiye’de çocuk gelinler gerçeği. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 (2), 1-24.
 • Yılmaz, G., İşiten, N., Ertan, Ü., Öner, A. (2003). Bir çocuk istismarı vakası. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 46, 295-298.
 • World Health Organization (1999). Report of the Consultation on Child Abuse Prevention, 29–31 March 1999, Geneva. Erişim tarihi: 16 Nisan 2018, http://apps.who.int/
 • United Nations Population Fund (UNFPA). Dünya Nüfusunun Durumu Raporu 2013 Erişim tarihi: 27 Şubat 2018, www.unfpa.org
 • Uğurlu, Z., Gülsen, İ.A. (2014). Çocuk hakları ve hukuku bağlamda çocuğun ihmal ve istismardan korunması. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 1 (1).
 • Turla, A. (2002). Çocuk istismarı ve ihmali olgularında tıbbi yaklaşım. O.M.Ü. Tıp Dergisi, 19 (4), 291-300.
 • Tekin, H.H. (2017). Adölesan gebelerde çocukluk çağı istismarı, duygu düzenleme ve evlilik doyumu. (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı. Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulama Yönergesi (2011). Erişim tarihi:16 Nisan 2018, www.saglik.gov.tr
 • Taner, E.C., Kırmızı, A.D., İriş, A., Başoğul, Ö. (2012). Results of adolescent pregnancy. Med M ed J ., 2 7 (1), 6-10. doi: 10.5222/J.GOZTEPETRH.2012.006
 • Taner, Y., Gökler, B. (2004). Çocuk istismar ve ihmali: Psikiyatrik yönleri. Hacettepe Tıp Dergisi, 35, 82-86.
 • Şiddet Önleme ve Rehabilitasyon Derneği (İMDAT) ve Acıbadem Üniversitesi Suç ve Şiddetle Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASUMA), (2016), Çocuk İstismarına Yönelik Rapor. Erişim tarihi: 27 Şubat 2018, www.imdat.org
 • Soylu, N., Ayaz, M., Gökten Sarı, E., Alpaslan, A.H., Dönmez, E.Y., Özcan, Ö.Ö., Ayaz, B.A., Tufan, E.A. (2016). Gender Differences in Sexually Abused Childrenand Adolescents: A Multicenter Study in Turkey. Journal of Child Sexual Abuse, 25(4), 415-427. doi: 10.1080/10538712.2016.1143073
 • Social Work & Child Abuse and Neglect, Erişim tarihi: 28 Şubat 2018, www.socialworkers.org
 • Ryden, N. (2008). Family support in social work with children and families. Ed: Maureen O’Loughlin, Steve O’Loughlin (Eds.), Social work with children and families. Learning Matters Ltd.
 • Resmi Gazete. 15 Temmuz 2005. 5395 sayılı "Çocuk Koruma Kanunu".
 • Resmi Gazete. 12 Ekim 2004. 5237 sayılı “Türk Ceza Kanunu”.
 • Polat, O. (2016). Şiddet. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi MÜHF - HAD, 22 (1), 15-34.
 • Polat Uluocak, G., A İçağasıoğlu Çoban, A. (2011). Çocuk istismarı alanında çalışan sosyal hizmet uzmanları açısından profesyonel karar verme. Toplum ve Sosyal Hizmet, 22 (2), 161-173.
 • Pelendecioğlu, B., Bulut, S. (2009). Çocuğa yönelik aile içi istismar. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi, 9 (1), 49-62.
 • Öztürk, A. B. (2009). Çocuğun cinsel istismarı ve aileyle çalışma. Toplum ve Sosyal Hizmet, 20 (2), 89-98.
 • Özgentürk, İ. (2014). Çocuk istismarı ve ihmal. International Journal of Human Sciences, 11 (2), 265-278. doi.org/10.14687/ijhs.v11i2.2943
 • Özbesler, C., İçağasıoğlu Çoban, A. (2010). Ebeveyn yoluyla Munchausen Sendromu olgularında sosyal hizmetin rolü. Aile ve Toplum, 6 (22), 40-49.
 • O’Loughlin, S. (2008). Values and ethics in social work with children and families. Ed: O’Loughlin, Maureen ve O’Loughlin, Steve: Social work with children and families. Second edition. Learning Matters Ltd.
 • Mavili Aktaş, A. (2004 ). Aile terapisinde sosyal hizmet yaklaşımı. Aile ve Toplum, 6 (2).
 • Maikovich-Fong, A. K., Jaffee, S. R. (2010). Sex differences in childhood sexual abuse characteristics and victims’ emotional and behavioral problems: Findings from a national sample of youth. Child Abuse & Neglect, 34, 429–437. doi:10.1016/j.chiabu.2009.10.006
 • Lueger-Schuster, B, Knefel, M, Glück, T M, Jagsch, R. K antor, V. Weindl, D. (2018). Child abuse and neglect in institutional settings, cumulative lifetime traumatization, and psychopathological long-term correlates in adult survivors: The Vienna Institutional Abuse Study. Child Abuse & Neglect, 76, 488–501. doi.org/10.1016/j.chiabu.2017.12.009
 • Koşar, N. (1992). Sosyal hizmetlerde aile ve çocuk refah alanı. 2. Baskı. Ankara: MN Ofset.
 • Koca, M. (2012 ). Çocuk istismarında ihbar yükümlülüğü. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 3 (1), 113-128.
 • Kara, B., Biçer, Ü., Gökalp, A.S. (2004). Çocuk istismarı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 47, 140-151.
 • Howe, D. (1992 ). Child abuse and the bureaucratisation of social work. The Sociological Review, 40 (3), 491-508. doi.org/10.1111/j.1467-954X.1992.tb00399.x
 • Hancı, İ,H,. (2002). Adli Tıp ve Ali Bilimler. Seçkin yayıncılık 1. Baskı, 263- 284, Ankara.
 • Hamilton, T. A. D., Bundy-Fazioli, K. (2013). Exploring the Complexities of Child Neglect: Ethical Issues of Child Welfare Practice. Journal of Social Work Values & Ethics, 10 (2), 14-24.
 • Güzel, İ.A., Tokmak, A., Üstün-Engin, Y. (2016). Adolesan Gebelikler. Jinekoloji - Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi, 13(1), 28- 31
 • Güner, İ.Ş., Güner, S., Şahan, M.H. (2010). Çocuklarda sosyal ve medikal bir problem; istismar. Van Tıp Dergisi, 17 (3), 108- 113
 • Güler, N., Uzun, S., Boztaş, Z, Aydoğan, S. (2002). Anneleri tarafından çocuklara uygulanan duygusal ve fiziksel istismar/ihmal davranışı ve bunu etkileyen faktörler. C. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, 24 (3), 128 – 134.
 • Gibbel, D.S. (2014). The relationship between child protection workers and school social workers. Master Thesis, Faculty of School of the Social of Social Work St. Catherine University and the University of St. Thomas St. Paul, Minnesota.
 • Darves-Bornoz, J . M ., C hoquet, M., L edoux, S., G asquet, I ., M anfredi, R . ( 1998). G ender d ifferences i n s ymptoms o f adolescents reporting sexual assault. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 33, 111–117.
 • Dallar Bilge, Y., Taşar, M.A., Kılınçoğlu, B., Özmen, S., Tıraş, Ü. (2013). Alt sosyoekonomik düzeye sahip anne-babaların çocuk istismarı ve ihmali hakkındaki bilgi düzeyleri, deneyimleri ve kullandıkları disiplin yöntemleri. Anadolu Psikiyatri Dergisi; 14, 27-35. doi: 10.5455/apd.35949
 • Bulut, I. (1996). Genç anne ve çocuk istismarı. Bizim Büro, Ankara.
 • Boney-McCoy, S., Finkelhor, D. (1996). Is youth victimization related to trauma symptoms and depression after controlling for prior symptoms and family relationships? A longitudinal, prospective study. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 64, 1406–1416. doi:10.1037/0022-006X.64.6.1406
 • Acehan, S., Bilen, A., Ay, M.O., Gülen, M., Avcı, A., İçme, F. (2013). Çocuk istismarı ve ihmalinin değerlendirilmesi. Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, 22(4), 591-614.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.