Faruk Ömer ODABAŞ
(Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Bölümü, Konya, Türkiye)
HALUK GÜMÜŞ
(Karatay Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Medicana Hastanesi, Nöroloji Bölümü, Konya, Türkiye)
Halil Ekrem AKKURT
(Sağlık Bilimleri Üniversitesi Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü, Konya, Türkiye)
ALİ ULVİ UCA
(Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye)
Halim YILMAZ
(Sağlık Bilimleri Üniversitesi Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü, Konya, Türkiye)
Yıl: 2018Cilt: 55Sayı: 4ISSN: 1309-4866 / 1309-4866Sayfa Aralığı: 349 - 353Türkçe

196 1
Multipl Sklerozlu Erkek Hastalarda Cinsel Disfonksiyonun Değerlendirilmesi
Amaç: Erkek cinselliği üzerine multiple skleroz (MS)’un etkileriniaraştırmak.Yöntem: Vaka grubuna 61 MS’li erkek hasta, kontrol grubuna 60sağlıklı erkek birey dahil edildi. MS’li hastaların fonksiyonel durumlarıGenişletilmiş Özürlülük Durum Skalası (Expanded Disability StatusScala –EDSS), depresyon düzeyleri Beck Depresyon Ölçeği (BDİ), ağrıdüzeyleri Vizüel Analog Skala (VAS), cinsel işlevleri International Indexof Erectile Function (IIEF) ve yaşam kaliteleri short form-36 (SF-36) iledeğerlendirildi.Bulgular: MS’li hastalar EDSS <5,5 olan 45 hasta ve EDSS >5,5 olan 19hasta şeklinde sınıflandırıldı. MS’li hastalarda ortalama VAS ve BDİskorları kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksekidi (p<0,05). MS’li hastalarda ortalama IIEF skorları ve SF-36 tüm altgrup skorları kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecededüşük idi (p<0,05). MS’li hasta grubunda EDSS ortalaması 2,75±2,42idi. MS’li erkek hastalarda IIEF skorları ile SF-36 mental ve fizikselkomponent ortalamaları arasında pozitif yönde korelasyon mevcut ikenIIEF skorları ile yaş, hastalık süresi, atak sayısı, evlilik yılı, EDSS, VAS veBDI skorları arasında negatif yönde korelasyon mevcut idi (p<0,00). BDI≥17 depresyon lehine değerlendirildiğinde MS’li hastaların %62,5’unda,kontrol grubunun %11,7’inde depresyon saptandı (p<0,001).Sonuç: MS’li erkek hastalarda cinsel fonksiyonlar olumsuz yöndeetkilenmektedir. MS’li erkek hastalarda cinsel fonksiyonlar; artmışözürlülük (EDSS), ağrı ve eşlik eden depresyon düzeyi ile ilişkiligörünmektedir. Bu nedenle, MS’li erkek hastalar takipleri sırasındaözürlülük yanında cinsel işlev bakımından da değerlendirilmelidir.
Fen > Tıp > Endokrinoloji ve Metabolizma
Fen > Tıp > Geriatri ve Gerontoloji
Fen > Tıp > Hematoloji
Fen > Tıp > Genel ve Dahili Tıp
Fen > Tıp > Tıbbi Araştırmalar Deneysel
Fen > Tıp > Pediatri
Fen > Tıp > Üroloji ve Nefroloji
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık
 • Gauthier SA, Glanz BI, Mandel M, Weiner HL. A model for the comprehensive investigation of a chronic autoimmune disease: the multiple sclerosis CLIMB study. Autoimmun Rev 2006;5:532–536. [CrossRef]
 • Jønsson A. Disseminated sclerosis and sexuality. Ugeskr Laeger 2003;165:2642–2646.
 • Fletcher SG, Castro-Borrero W, Remington G, Treadaway K, Lemack GE, Frohman EM. Sexual dysfunction in patients with multiple sclerosis: A multidisciplinary approach to evaluation and management. Nat Clin Pract Urol 2009;6:96–107. [CrossRef]
 • Gumus H, Akpinar Z, Yilmaz H. Effects of multipl sclerosis on famale sexuality: a controlled study. J Sex Med 2014;11:481–486. [CrossRef]
 • Lew-Starowicz M, Rola R. Prevalence of Sexual Dysfunctions Among Women with Multiple Sclerosis. Sex Disabil 2013;31:141–153. [CrossRef]
 • McDonald WI, Compston A, Edan G, Goodkin D, Hartung HP, Lublin FD, McFarland HF, Paty DW, Polman CH, Reingold SC, Sandberg-Wollheim M, Sibley W, Tompson A, Van den Noort S, Weinshenker BY, Wolinsky JS. Recommended diagnostic criteria for multiple sclerosis: guidelines from the International Panel on the diagnosis of multiple sclerosis. Ann Neurol 2001;50:121–127.
 • Kurtzke JF. Rating neurologic impairment in multiple sclerosis: An expanded disability status scale (EDSS). Neurology 1983;33:1444–1452.
 • Hisli N. Beck depresyon envanterinin gecerliliği üzerine bir calışma. Psikoloji Dergisi 1988;22:118–126.
 • Ware JE Jr. SF-36 health survey update. Spine (Phila Pa 1976) 2000;25:3130– 3139.
 • Rosen RC, Cappelleri JC, Gendrano N 3rd. The International Index of Erectile Function (IIEF): a state-of-the-science review. Int J Impot Res 2002;14:226– 244. [CrossRef]
 • Turunç T, Deveci S, Güvel S, Peşkircioğlu L. Uluslararası cinsel işlev indeksinin 5 soruluk versiyonunun (IIEF-5) Türkçe geçerlilik çalışmasının değerlendirilmesi. Türk Üroloji Dergisi 2007;33:1:45–49.
 • Zhang HL, Wu J, Zhu J. The immune-modulatory role of apolipoprotein E with emphasis on multiple sclerosis and experimental autoimmune encephalomyelitis. Clin Dev Immunol 2010;2010:186813. [CrossRef]
 • O’Brien K, Gran B, Rostami A. T-cell based immunotherapy in experimental autoimmune encephalomyelitis and multiple sclerosis. Immunotherapy 2010;2:99–115.
 • Guo ZN, He SY, Zhang HL, Wu J, Yang Y. Multiple sclerosis and sexual dysfunction. Asian J Androl 2012;14:530–535. [CrossRef]
 • Ho CC, Singam P, Hong GE, Zainuddin ZM. Male sexual dysfunction in Asia. Asian J Androl 2011;13:537–542. [CrossRef]
 • Bronner G, Elran E, Golomb J, Korczyn AD. Female sexuality in multiple sclerosis: the multidimensional nature of the problem and the intervention. Acta Neurol Scand 2010;121:289–301. [CrossRef]
 • Baral I, Enderer M, Gök S, Özkan S. Konsültasyon liyezon psikiyatrisi yönünden psikiyatri dışı kliniklerde değerlendirilen deliryum olguları. Nöropsikiyatri Arşivi 1995;32:32–36.
 • Fraser C, Mahoney J, McGurl J. Correlates of sexual dysfunction in man and women with multiple sclerosis. J Neurosci Nurs 2008;40:312–317.
 • Jobin C, Larochelle C, Parpal H, Coyle PK, Duquette P. Gender issues in multiple sclerosis: an update. Womens Health (Lond) 2010;6:797–820. [CrossRef]
 • Costello K, Haris C. Differential diagnosis and management of fatigue in multiple sclerosis: considerations for the nurse. J Neurosci Nurs 2003;35:139– 148.
 • Schmidt EZ, Hofmann P, Niederwieser G, Kapfhammer HP, Bonelli RM. Sexuality in multiple sclerosis. J Neural Transm (Vienna) 2005;112:1201– 1211. [CrossRef]
 • Tülek Z, Kurtuluş Z. Multipl skleroz ve seksüel disfonksiyon. Androloji Bülteni 2004;19:357–359.
 • Tarhan F, Yücetaş U, Türk Ü, Faydacı G. Multipl sklerozlu hastalarda cinsel işlev bozukluğunun hastalıkla ilgili parametreler ve yaşam kalitesi ile ilişkisi. Turk Urol Derg 2012;38:216–220.
 • McCabe MP. Relationship functioning and sexuality among people with multiple sclerosis. J Sex Research 2002;39:302–309. [CrossRef]
 • Borello-France D, Leng W, O’Leary M, Xavier M, Erickson J, Chancellor MB, Cannon TW. Bladder and sexual function among women with multiple sclerosis. Mult. Scler 2004;10:455–461. [CrossRef]
 • Zivadinov R, Zorzon M, Locatelli L, Stival B, Monti F, Nasuelli D, Tommasi MA, Bratina A, Cazzato G. Sexual dysfunction in multiple sclerosis: a MRI, neurophysiological and urodynamic study. J Neurol Sci 2003;210:73–76.
 • Zivadinov R, Zorzon M, Bosco A, Bragadin LM, Moretti R, Bonfigli L, Iona LG, Cazzato G. Sexual dysfunction in multiple sclerosis: II. Correlation analysis. Mult Scler 1999;5:428–431. [CrossRef]
 • Janardhan V, Bakshi R. Quality of life in patients with multiple sclerosis: the impact of fatigue and depression. J Neurol Sci 2002;205:51–58.
 • Feinstein A, Feinstein K. Depression associated with multiple sclerosis. Looking beyond diagnosis to symptom expression. J Affect Disord 2001;66:193–198.
 • Minden SL, Schiffer RB. Affective disorders in multiple sclerosis Review and recommendations for clinical research. Arch Neurol 1990;47:97–104.
 • Laurent SM, Simons AD. Sexual dysfunction in depression and anxiety: conceptualizing sexual dysfunction as part of an internalizing dimension. Clin Psychol Rev 2009;29:573–585. [CrossRef]
 • Nortvedt MW, Riise T, Myhr KM, Landtblom AM, Bakke A, Nyland HI. Reduced quality of life among multiple sclerosis patients with sexual disturbance and bladder dysfunction. Mult Scler 2001;7:231–235. [CrossRef]
 • Demirkiran M, Sarica Y, Uguz S, Yerdelen D, Aslan K. Multiple sclerosis patients with and without sexual dysfunction: are there any differences? Mult Scler 2006;12:209–214. [CrossRef]
 • Kessler TM, Fowler CJ, Panicker JN. Sexual dysfunction in multiple sclerosis. Expert Rev Neurother 2009;9:341–350. [CrossRef]
 • Koçer E, Koçer A, Yaman M, Eryılmaz M, Özdem Ş, Börü ÜT. Multipl skleroz olgularında yaşam kalitesi: Fiziksel özürlülük ve depresyonun etkisi. J Mood Disord 2011;1:63–67. [CrossRef]
 • Armutlu K, Karabudak R. Pain syndromes in multiple sclerosis. Turkiye Klinikleri J Neurol-Special Topics 2010;3:95–100.
 • Yilmaz H, Polat HAD, Yilmaz SD, Erkin G, Kucuksen S, Salli A, Ugurlu H. Evaluation of sexual dysfunction in women with rheumatoid arthritis: a controlled study. J Sex Med 2012;9:2664–2670. [CrossRef]

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.