PINAR KARAMAN
(Sinop Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Sinop, Türkiye)
Yıl: 2019Cilt: 0Sayı: 17ISSN: 2147-6152Sayfa Aralığı: 347 - 367Türkçe

276 1
Hayat Bilgisi Öğretim Programındaki Öğelerin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
Bu araştırmada tarama modeline göre, sınıf öğretmenleri-nin hayat bilgisi öğretim programına yönelik görüşlerinin orta-ya çıkarılması amaçlanmıştır. Öğretmenlerin çoğunluğu kaza-nımların öğrenci seviyesine uygun olduğunu belirtirken bazı kazanımların uygun olmadığını belirtenler de olmuştur. İçerik açısından, konuların sadeleştirilmesinin öğretmenler tarafından olumlu karşılandığı ancak bunun yeterli olmadığı, ders saatle-rinin yetmediğine yönelik eleştirilere de rastlanmıştır. Öğret-menlerin çoğunluğu programın sarmal şekilde öğretilmesini eleştirmektedir. Konuların ülkenin bölgesel farklılıkları dikkate alınmadan hazırlanması da önemli eleştiriler arasındadır. Öğ-retmenlerin programın öğrenme-öğretme sürecine ilişkin gö-rüşleri incelendiğinde; çoğunluğun aktif katılımı sağlayan öğre-tim yöntemlerini benimsedikleri ortaya çıkmıştır. Ancak bir kısmı aktif öğretim yöntemlerini yeterli şekilde uygulayama-dıklarını belirtmişlerdir. Öğretmenlerin yapmış oldukları önemli tespitlerden biri de programın öğrenci merkezli olması-na rağmen ölçme ve değerlendirme boyutunun bunu tam ola-rak karşılayamadığı olmuştur. Buna göre araştırmada, hayat bilgisi öğretim programında yapılan değişiklikler ve düzenle-meler öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda tartışılmıştır.
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.