FİKRET KOÇBULUT
(Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Sivas, Türkiye)
ORHAN TATAR
(Girilmedi)
Yıl: 2001Cilt: 18Sayı: 2ISSN: 1016-7625Sayfa Aralığı: 103 - 112Türkçe

55 0
Orta Anadolu bindirme kuşağının Akdağmadeni-Yavu arasındaki bölümünün stratigrafik özellikleri
Üst Kretase yaşlı ofiyolitli karışık ve örtü kayalarından oluşan tektonik dilimlerin kuzeyden güneye doğru yerleşimini yansıtan Orta Anadolu Bindirme Kuşağı'nın çalışma alanındaki stratigrafisi, otokton ve allokton konumlu kaya birimleri ile temsil edilmektedir. Otokton konumlu birimlerin temelini Üst Kretase öncesi metamorfizmaya uğramış başlıca şist, kalk şist, mikaşist, kuvarsit ve mermerlerden yapılı Akdağmadeni Litodemi oluşturur. Bu temel üzerinde Alt-Orta Eosen yaşlı kalın bir tortul-volkanotortul istif yer alır. Tabanda yer alan epiklastik istif Tokuş Formasyonu; üstte yer alan volkanik-volkanotortul istif ise Orta-Üst Eosen yaşlı Kaletepe Volkanitleri olarak ayırtlanmıştır. Alt-Orta Eosen yaşlı Tokuş Formasyonu üç üyeden oluşmaktadır. Bu üyeler tabandan tavana doğru, konglomeralardan oluşan Susuzdağ, bol makro fosilli resifal kireçtaşlarmdan oluşan Asar, kumtaşı, kiltaşı ardalanmasmdan oluşan Banaz üyeleridir. Tokuş Formasyonu üzerinde uyumlu olarak Orta-Üst Eosen yaşlı Kaletepe Volkanitleri gelmektedir. Kaletepe Volkanitleri'nin bazaltik-andezitik lav akıntılarından oluşan kısmı Taştepe Üyesi, tüf, aglomera ve volkanik kumtaşlarından oluşan kısmı ise Alıçlısekitepe Üyesi olarak ayırtlanmıştır. Alt-Orta Eosen yaşlı istif, Üst Kretase yaşlı Tekelidağı Karışığı tarafından tektonik dokanakla üzerlenmektedir. Allokton konumlu Tekelidağı Karışığı pembe, kırmızı renkli kireçtaşları, volkanik-volkanosedimanter ve ofiyolitik kayalardan oluşan oluşmaktadır. Tüm bu birimlerin üzerinde ise açılı uyumsuzlukla Pliyosen yaşlı çakıltaşı, kumtaşı ardalanmasmdan oluşan incesu Formasyonu ve alüvyonlar yer almaktadır. Çalışma alanının tektonik deformasyonu, temel ve örtü kayalarını içeren bindirme sistemleri ile denetlenmektedir. Üst Kretase yaşlı Tekelidağı Karışığı'na ait kalın tektonik dilimlerin kuzeyden güneye doğru Eosen yaşlı havza istifi üzerine ilerlemesi ile genel olarak tüm havzada K-G yönünde yoğun kısalma gelişmiştir. Bu deformasyon, DKD-BGB doğrultulu kıvrımlar, bindirme fayları ve doğrultu atımlı faylarla karakterize edilmektedir.
Fen > Mühendislik > Jeoloji
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.