MUHAMMET ASENA
(Sağlık Bilimleri Üniversitesi)
Adem CANAN
(Sağlık Bilimleri Üniversitesi)
ÜNAL ÖZTÜRK
(Sağlık Bilimleri Üniversitesi)
PINAR AYDIN ÖZTÜRK
(Sağlık Bilimleri Üniversitesi)
AYFER GÖZÜ PİRİNÇÇİOĞLU
(Dicle Üniversitesi)
Yıl: 2019Cilt: 46Sayı: 4ISSN: 1300-2945 / 1308-9889Sayfa Aralığı: 799 - 806Türkçe

147 0
Gastroenterit Nedeniyle Yatırılan Pediatrik Hastaların Rotavirüs/Adenovirüs Açısından Değerlendirilmesi
Amaç: Çocuk sağlığı alanındaki global iyileşmeye rağmen, 5 yaş altı çocuk ölümlerinin en sık 2. nedenini hala gastroenteritleroluşturmaktadır. Yenidoğan ve küçük çocuklarda ağır gastroenteritin en sık nedeni rotavirüstür. Enterik Adenovirüs ise ikinci ensık viral gastroenterit nedenidir.Bu çalışma ile gastroenterit etyolojisi olarak rotavirüs/adenovirüs sıklığının araştırılması, klinik bulgu ve laboratuvarparametrelerine etkisi, yatış süreci üzerine etkisinin diğer gastroenteritlerle karşılaştırılarak değerlendirilmesi ile önlem ve tedaviile ilgili çalışmalara temel oluşturulması amaçlandı.Yöntemler: Çalışmamıza hastanemize gastroenterit tanısıyla yatan 353 hasta dahil edilmiştir. Hastaların yaşı, cinsiyeti, ishal sıklığı,rotavirüs veya adenovirüs saptanıp saptanmadığı, klinik bulguları, probiyotik-antibiyotik kullanımı, eşlik eden hastalık varlığı, kaçgün yattığı, yattığı ay, C-reaktif protein düzeyi, hematolojik ve biyokimyasal parametreler retrospektif olarak değerlendirildi.Rotavirüs/adenovirüs antijen pozitifiliği saptanan hastalar rotavirüs/adenovirüs saptanmayan hastalarla (kontrol grubu)istatistiksel olarak karşılaştırıldı.Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 18,8 (1-125) aydı. Yaş grubuna göre diare sıklığına bakıldığında hastaların en sık %56,9 ile 6-24 ay arasında olduğu 6-24 ay arası hasta grubunun %40,.8’inde rotavirüs/adenovirüs saptanmış olup bu durum istatistikselolarak anlamlı bulunmuştur (p=0.03).Gaita sayısına bakıldığında rotavirüs/adenovirüs saptanan hastaların %80,6’sında 10 ve üzerinde gaita sayısı saptanmış olupistatiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Rotavirüs/adenovirüs saptanan hastalarda iştahsızlık, halsizlik ve dehidratasyonbulgularına kontrol grubuna oranla daha sık rastlandığı görülmektedir.Sonuç: Çalışma sonuçları göz önüne alındığında rotavirüs/adenovirüse bağlı gastroenteritlerde klinik bulguların daha belirginolduğu, ancak laboratuvar parametrelerinden anlamlı farklılık olmadığı gözlenmektedir.Bu nedenle özellikle klinik bulguları daha ağır olan gastroenterit hastalarında viral nedenlerin araştırılması etkin semptomatiktedavi ve gereksiz antibiyoterapiden kaçınılmasını sağlayacaktır.
Fen > Tıp > Hematoloji
Fen > Tıp > Enfeksiyon Hastalıkları
Fen > Tıp > Tıbbi Laboratuar Teknolojisi
Fen > Tıp > Genel ve Dahili Tıp
Fen > Tıp > Tıbbi Araştırmalar Deneysel
Fen > Tıp > Mikrobiyoloji
Fen > Tıp > Pediatri
DergiAraştırma MakalesiErişime Açık

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.