Namrun güneydoğusu (Mersin) yöresinin jeolojik ve petrografik incelemesi

Geosound
Mustafa AÇLAN (Çukurova Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Adana, Türkiye) ,
Fikret İŞLER (Çukurova Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Adana, Türkiye)

Yıl: 1996Cilt: -1Sayı: 28ISSN: 1019-1003Sayfa Aralığı: 179 - 187
Türkçe
Çalışma bölgesi İçel iline bağlı Namrun (Çamlıyayla) ilçesinin 15 km güneydoğusunda yeralmakta olup, yaklaşık 150 km2 'lik bir alanı kapsar. Bölgedeki temel kayalar Jura-Kretase yaşlı Demirkazık kireçtaşı, Üst Kretase yaşlı magmatik kaya karmaşığı, ofiyolitik melanj ve ofiyolitik seri ile temsil edilmektedir. Temel kayalar, Oligosen-Alt Miyosen yaşlı Gildirli formasyonu, Alt Miyosen yaşlı Kaplankaya formasyonu ve Alt-Orta Miyosen yaşlı Karaisalı kireçtaşı tarafından diskordansla örtülmektedir. İnceleme alanında magmatik kaya karmaşığı, ofiyolitli melanj ve ofiyolitik seri detaylı bir şekilde incelenmiştir. Magmatik kaya karmaşığı genelde granitoitik karakterlidir. Bu kütlenin daha sonraki evrelerde değişik aralıklarla asit, nötr-bazik derinlik ve damar kayaçlan tarafından kesildiği saptanmıştır, Ofiyolitik seri başlıca harzburjitlerden meydana gelmiş olup, yersel olarak kısmen ve/veya tamamen serpantinleşmiştir.
Geological and petrographical investigation of southeastern part of Namrun (Mersin) area
The study area is located 15 km southeastern part of Namrun (İçel) and covers an area of approximately 150 square kilometers. In the study area, Jurassic-Cretaceous age the Demirkazık limestone, Upper Cretaceous age magmatic complex, ophiolitic melange and ophiolitic series form the basement rocks. Oligocene-Early Miocene age Gildirli Formation, Early Miocene age Kaplankaya Formation and Early-Middle Miocene age Karaisalı limestone discordantly covers the basement rock units. Magmatic complex, ophiolitic melange and ophiolitic series were examined in detail within this study. The magmatic rock complex is mainly shows the characteristics of granitoitic body. This complex rock units were intermittently intersected by acidic, intermediate and basic intrusions. Ophiolitic series are generally represented by harzburgites, which were partly and/or totaly serpentinized.
1 ATIF
Grafiği büyük boy görüntüle

  • Fen > Mühendislik > Jeoloji
Dergi
Araştırma Makalesi
Bilgi yok
  • Seçiniz

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.