ZEKİ ÜNAL YÜMÜN
(Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas Meslek Yüksek Okulu Sivas, Türkiye)
ALİ MURAT KILIÇ
(Balıkesir Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Balıkesir, Türkiye)
Yıl: 2006Cilt: 49Sayı: 3ISSN: 1016-9164 / 2564-6745Sayfa Aralığı: 29 - 39Türkçe

50 1
Doğu Toroslarda (Ulaş-Sivas) yeni bir Triyas bulgusu
Sivas güneydoğusunda yapılan önceki çalışmalarda bölgede yüzeyleyen platform karbonatları farklı ad ve yaşlarla verilmiştir. Bu çalışmada ise bölgede yüzeyleyen platform karbonatlarının, içerdiği fosillere {Auloconus permodiscoides, Aulotortus communis, A.friedli, A. sinuosussinuosus, Triasina hantkeni, Trochammina sp. aff. T. alpina, T. sp. aff. T.jaunensis) dayanarak Noriyen-Resiyen yaşlı düzeyler de kapsadığı ortaya konmuştur. Munzur ve Sivas bölgelerinin korelâsyonu ile bu kireçtaşları Munzur Kireçtaşı'na dahil edilmiştir.
Fen > Mühendislik > Jeoloji
DergiDiğerErişime Açık
  • Aktimur, H. T., Atalay, Z., Ateş, Ş., Tekirli, M. E. Ve Yurdakul, M. E., 1988. Munzur Dağları ile Çavüşdağı arasının jeolojisi. M.T.A. derleme raporu, rappr no: 8320, 102 s., (yayımlanmamış).
  • Aktimur, H. T., Tekirli, M. E. ve Yurdakul, M. E., 1990. Sivas-Erzincan Tersiyer Havzasının jeolojisi. M.T.A. Dergisi., 111,25-36.
  • Gökten, E., 1993. Ulaş (Sivas) doğusunda Sivas Havzası güney kenarının jeolojisi: İç Toros Okyanusunun kapanımıyla ilgili tektonik Gelişim. TP. J.D. Bülteni, 5 /1,35-55.
  • İnan, S., 1993. Sivas Baseni güneydoğusunun yapısal evrimi. Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, Seri A: Yerbilimleri, 10,1-1,13-22.
  • İnan, S., Öztürk, A. ve Gürsoy, H., 1993. Ulaş-Sincan (Sivas) yöresinin stratigrafisi. Doğa-Türk Yerbilimleri Dergisi, 2,1-15.
  • Koptagel, O. ve Gökçe, A., 1991. Başçayır-Dağönü (Ulaş-Sivas) yöresinde Divriği Ofiyolitli Karışığı'nın ana bileşenleri ve kromit yataklarının jeolojisi. Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, Seri A: Yerbilimleri, 8,1,
  • Kurtman, F., 1973. Sivas- Hafik- Zara ve İmranlı bölgesinin jeolojisi ve tektonik yapısı. M.T.A. Dergisi, 80,1-32, Ankara.
  • Norman,T., Toker, V., Altıner, D., Örçen, S., Demirtaşlı, E. ve Korkmazer, B., 1986. Stratigrafi sınıflama ve adlama kuralları. Türkiye Stratigrafi Komitesi. M.T.A. Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara.
  • Özgül,N., Turşucu, A., Özyardımcı, N., Şenol, M., Bingöl, İ. ve Uysal, S., 1981. Munzur Dağlarının jeolojisi. M.T.A. Enst. Raport, No. 6995,Ankara (yayımlanmamış).
  • Özgül, N. ve Turşucu, A., 1984. Stratigraphy of the Mesozoic carbonate sequence of the Munzur Mauntains (Eastern Taurides): In: Tekeli, O. and Göncüoğlu, M.C. (Eds.), Geology of the Taurus Belt, Ankara, 173-181.
  • Tunç, M., Özçelik, O., Tutkun, S. Z. ve Gökçe, A., 1991. Divriği-Yakuplu-İliç-Hamo (Sivas) yöresinin temel jeolojik özellikleri. Doğa- Türk Yerbilimleri Dergisi, 15,225-245.
  • Yılmaz, A., Sümengen, M., Terlemez, İ. ve Bilgiç, T, 1990. Sivas ile Şarkışla arasındaki bölgenin jeolojisi. M.T.A. Der. Rap., Rapor No. 9090, 54 s.
  • Yümün,Z. Ü., Kılıç, A. M., Önder, F. ve Yılmaz, A., 2001. Deliktaş (Kangal-Sivas) yöresindeki Mesozoyik yaşlı karbonatların stratigrafik özellikleri. 54. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiriler CD'si, Bildiri No: 54-11, Ankara.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.