TY - JOUR AU - BAYRAM ,Bahri AU - AK ,Ibrahim AU - AKSAKAL ,VECİHİ AU - MAZLUM ,HALİT TI - Organik süt üreten işletmelerin yapısal, teknik ve sosyo - ekonomik analizleri AB - Son on yıllık süreçte, süt ve süt ürünleri başta olmak üzere, organik hayvansal ürünlere olan talepler sürekli artmaktadır. Organik ürün pazarında (54.9 milyar $) meyve ve sebzeden sonra en büyük paya sahip olan süt ve ürünlerine yönelik taleplerin karşılanması amacıyla, AB ülkeleri nde başta olmak üzere, gelişmiş ülkelerde önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Ülkemiz, organik süt sığırcılığı için önemli potansiyele sahip olmakla birlikte; üretim miktarı, işletme ve hayvan sayıları ile iç pazar talepleri dikkate alındığında, arzu edilir düzeyde gelişme gösterdiği söylenemez. Türkiye’de sürdürülebilir süt sığırcılığının gelişmesi ve pazar payını n artırılması için, organik süt sığırcılığının gelişmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’de organik sütün yaklaşık %81’i nin üretildiği Gümüşhane ve Erzincan illerinde mevcut 15 işletmenin yapısal, teknik ve sosyo- ekonomik analizleri iç in an ket çalışması yapılmıştır. Anket sonuçlarına göre, yetiştiricilerin eğitim düzeyi (% 52. 4’ünün lis e ve daha yüksek öğrenime sahip), sürü büyüklüğü (58.2 baş), süt verimi (6 315 kg ) ve yetiştiricilerin yapmış olduğu işten memnuniyetleri (%73.3) ön plana çı kan olumlu sonuçlardır. Geçiş süreci ürününün organik olarak pazarlanamaması , kesif yem fiyatının yüksekliği, üreme performansının düşüklü ğü ve ayak ve tırnak rahatsızlıkları, işletmelerde karşılaşılan en önemli sorunlardır. Yetkili mercilerden, organik tarım desteklerinin artırılması, süt fiyatlarının artırılması ve kesif yeme destek sağlanması gibi beklentiler bulunmaktadır JO - Hayvansal Üretim PY - 2013 VL - 54 IS - 1 SP - 11 EP - 20 SN - 1301-9597 DB - TRDizin UR - https://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRZek1ERTNOdz09/organik-sut-ureten-isletmelerin-yapisal-teknik-ve-sosyo-ekonomik-analizleri