Arif Güven SARGIN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, Ankara, Türkiye)
Bülent BATUMAN
(-)
Olgu ÇALIŞLAR
(-)
Ebru ARAS
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, Ankara, Türkiye)
Proje Grubu: TÜBİTAK SBB ProjeSayfa Sayısı: 54Proje No: 104K102Proje Bitiş Tarihi: 01.07.2008Türkçe

0 0
Türk modernleşmesinin çevresel tarihi: batı kaynaklı çevresel söylemlerin, erken Cumhuriyet dönemi kentsel üretim süreçlerine hegemonik etkisi, 1923- 1960
 • AKGÜN, S., “Kurtuluş Savaşı’nın Mekansal Stratejisi ve Ankara’nın Başkent Seçilmesi Kararının Đçeriği”, Tarih Đçinde Ankara, ed. by Yavuz, A. T., T.B.M.M. Basımevi, Ankara, (2000).
 • ANDERSON, B., Hayali Cemaatler, Metis Yayınları, Đstanbul, (1995).
 • ASLANOĞLU, Đ., Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı, O.D.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yayınları, Ankara, (2001).
 • BERMAN, M., All That Is Solid Melts Into Air: The Experience Of Modernity, Simon and Schuster, New York, (1982).
 • BOOKCHIN, M., “Social Ecology Versus Deep Ecology, A Challenge for the Ecology Movement”, Green Perspectives, Newsletter of the Green Program Project, No. 4-5, Summer (1987).
 • BOZDOĞAN, S., Modernism and Nation Building: Turkish Architectural Culture in the Early Republic, University of Washington Press, Washington, (2001).
 • BOZDOĞAN, S and KASABA, R., Rethinking Modernity and National Identity in Turkey, , University of Washington Press, Seattle and London, (1997).
 • BURKETT, P., Marx and Nature; A Red and Green Perspective, St. Martin’s Press, New York, (1999);
 • CENGĐZKAN, A., Ankara’nın Đlk Planı: 1924-1925 Lörcher Planı, Kentsel Mekan Özellikleri, 1932 Jansen Planı’na ve Bugüne Katkıları, Etki ve Kalıntıları, Ankara, Ankara Enstitüsü Vakfı, (2004).
 • COSGROVE, D., Daniels, S., The Iconography of Landscape: Essays on the symbolic representation, design and use of past environments ed., New York, Cambridge University Press, New York, (1988).
 • COSGROVE, D., Social Formation and Symbolic Landscape, University of Wisconsin Press, Wisconsin, (1984).
 • CRONON, W., Nature’s Metropolis: Chicago and the Great West, W.W. Norton, New York, (1992).
 • CRONON, W., Uncommon Ground: Rethinking the Human Place in Nature, W.W. Norton & Co., New York, (1996).
 • DICKENS, D., Society and Nature, Toward a Green Social Theory, Temple University Press, Philadelphia, (1992).
 • ERGUT, E., Making a National Architecture: Architecture and the Nation-State in Early Republican Turkey, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Graduate School of Birmingham University State University of New York, (1998).
 • FOUCAULT, M. The Archaeology of Knowledge and the Discourse on Language, Pantheon Book , New York, (1972).
 • GÜNAY, B., Property Relations and Urban Space, METU Faculty of Architecture Press, Ankara, (1999).
 • HARVEY, D., Justice, Nature and the Geography of Difference, Blackwell Publishers, Oxford, (1979).
 • HARVEY, D, “Mimarlar Arılar ve Olası Kentsel Dünyalar Üstüne”, Any Seçmeler, Mimarlar Derneği-1927, (1992).
 • HOLTON, R.J., Kentler Kapitalizm ve Uygarlık, (çev) R. Keleş, Đmge Kitabevi, Đstanbul, (1999).
 • HOBSBAWM, E., “Inventing Traditions”, The Invention of Tradition, (ed) E. Hobsbawm and T. Ranger, Cambridge University Press, Cambridge, (1983).
 • KARAOSMANOĞLU, Y.K., Ankara, Remzi Kitabevi, Đstanbul, (1972).
 • KARAMUSTAFA, G., Re-reading ‘the Jansen Plan’: the early republican project of modernity within man-nature relationship, Unpublished Master’s Thesis, METU, Ankara, (2003).
 • LEFEBVRE, H., Production of Space, Blackwell Publishing, New York and London, (1991).
 • LIDSKOF, R., “Society, Space and Environment. Towards a Sociological Re-conceptualization of Nature”, Scandinavian Housing and Planning Research, No.15, (1998), pp.19-35.
 • MARX, K., Capital vol.1: A Critical Analysis of Capitalist Production, (ed) F. Engels, International Publishers, New York, (1983).
 • MATLEY, I. M., The Marxist Approach to the Geographical Environment, Association of American Geographers, Vol. 56, 97–111, (1966).
 • MITCHELL, D., Writing the Western: New western history’s encounter with landscape, in Cultural Geography: Critical Concepts in the Social Sciences (ed) by Thrift, N., Whatmore, S., Routledge, New York, (2004).
 • MITCHELL, D., “Cultural Landscapes: the dialectical landscape- recent landscape research in human geography”, Progress in Human Geography 26, (2002), pp. 3: 381-389
 • MITCHELL, D., “Cultural landscapes: just landscapes or landscapes of justice?”, Progress in Human Geography 27, (2003), pp. 6: 787-796.
 • MITCHELL, W. J. T., Landscape and Power, University of Chicago Press, Chicago, (1994).
 • SARGIN, G.A, “Modernleşme Projesinin bir Đmgelemi Olarak Bozkır Deneyimi: ODTÜ Yerleşkesinin Çevresel Tarihine Giriş”, (ed) Ayşen Savaş, Yarışma Projeleri 2000-2008, ODTÜ Yayınları, Ankara, (2008), p. 21-29.
 • SARGIN, G.A., “Towards a Critical Construal of City and Nature: A Brief Environmental History, Ankara”, International Aesthetic Congress 2007 – SANART, Bridging the Cultures, held in Ankara METU, 11-16th of July, (2007).
 • SARGIN, G.A., Ötekinin Gözüyle Ankara’yı Kurmak: Sovyet Propaganda Filmlerinde Devrimci Bellek Kaybı ve Anımsama, in Cumhuriyet’in Ankara’sı, ed. by Şenyapılı, T., ODTÜ Yayıncılık, Ankara, (2005).
 • SARGIN, G.A., “Displaced Memories, or the Architecture of Forgetting and Remembrance,” Environment and Planning D: Society and Space, vol.22, no.5, (2005), p.659-80.
 • SARGIN, G.A., Nature as Space: (re)Understanding Nature and Natural Environments, edt., METU Faculty of Architecture Press, Ankara, (2000).
 • SARGIN, G.A., Myth and Ideology in Middle Landscape: Politics in the Perception of Nature in American Environmental Design Discourse, Unpublished Ph.D. Thesis at University of Wisconsin-Madison, Madison, (1996).
 • SAVAŞ, A, “Üniversite Sosyal Bir Topluluktur,” (ed) A. Savaş, ODTÜ Mimarlık Yarışma Projeleri 2000-2008, ODTÜ Yayınları, Ankara, (2008).
 • SMITH, N., Uneven Development; Nature, Capital and the Production of Space, Basil Blackwell, New York, (1984);
 • SCHMIDT, A., The Concept of Nature in Marx, NLB Press, London, (1965).
 • TANKUT, G., Bir Başkent’in Đmarı: Ankara: 1929-1939, Anahtar Kitaplar, Đstanbul, (1993).
 • TANKUT, G., Ankara’nın Başkent Olma Süreci, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, 8:2, 93-104, (1988).
 • TANKUT, G., Jansen Planı: Uygulama Sorunları ve Cumhuriyet Bürokrasisinin Kent Planına Yaklaşımı in Tarih Đçinde Ankara ed. by Yavuz, A. T., T.B.M.M. Basımevi, Ankara, (2000).
 • TANKUT, G., Ankara Đmar Planı Uygulamasının 1929-1939 Arasındaki Dikkat Çeken Veriler, Tarih Đçinde Ankara II ed. by Yavuz, Y., ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları, Ankara, (2001).
 • TARR, J.A., “Urban History and Environmental History in the United States: Complementary and Overlapping Fields” Christoph Bernhardt (ed), Environmental Problems in European Cities of the 19th and 20th Century, New York/Berlin, Waxmann, Muenster, (2005).
 • TEKELĐ, Đ., ĐLKĐN, S., Cumhuriyetin Harcı, Köktenci Modernitenin Ekonomik Politikasının Gelişimi, Đstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Đstanbul, (2004).
 • TEKELĐ, Đ., Đleri, S., Köktenci Modernitenin Ekonomik Politikasının Gelişimi, Bilgi Üniversitesi Yayınları, Đstanbul, (2004).
 • TEKELĐ, Đ., “Ankara’nın Tarihini Yazmak”, in Cumhuriyet’in Ankara’sı, (ed) by Şenyapılı, T. Ankara, ODTÜ Yayıncılık, Ankara, (2005).
 • TEKELĐ, Đ., “Ankara’nın Başkentlik Kararının Ülkesel Mekan Organizasyonu ve Toplumsal Yapıya Etkileri Bakımından Genel Bir Değerlendirme”, in Tarih Đçinde Ankara (ed) A. Yavuz, T.B.M.M. Basımevi, Ankara, (2000).
 • TEKELĐ, Đ., “Türkiye Çevre Tarihçiliğine Açılırken”, Türkiye’de Çevrenin ve Çevre Korumanın Tarihi Sempozyumu, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Yayınları, Đstanbul, (2000).
 • ULUDAĞ, Z., “Cumhuriyet Döneminde Rekreasyon ve Gençlik Parkı Örneği”, 75 Yılda Değişen Kent ve Mimarlık, (ed) Y. Sey, Tarih Vakfı Yayınları, Đstanbul, (1998).
 • ULUDAĞ, Z., The Social Construction of Meaning in Landscape Architecture: A Case Study of Gençlik Park in Ankara, Unpublished Ph. D Thesis, M.E.T.U., Ankara, (1998).
 • YAVUZ, Y., “1923-1928 Ankara’sında Konut Sorunu ve Konut Gelişimi”, in Tarih Đçinde Ankara (ed) A. Yavuz, T.B.M.M. Basımevi, Ankara, (2000).
 • ZUKIN, S., Landscapes of Power: from Detroit to Disney World, University of California Press, Berkeley, (1991).
 • http://www.arch.vt.edu/CAUS/ED/edp.html.
 • R. Kasaba, “Towards a New International Studies,” in (http://jsis.artsci.washington.edu/programs/is/toanewis.html).
 • http://www.csun.edu/-hfacp001/courses_of_study/96-98/UrbanStudies.htm
 • http://www.brown.edu/Departments/Environmental_Studies/degree/master.html
 • Antony Hawkins, http://www.shef.ac.uk/trp/resource/brochure/baues/structur.html
 • http://www.csun.edu/-hfacp001/courses_of_study/96-98/UrbanStudies.htm

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.