H. Sibel KALAYCIOĞLU
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh.Bölümü, Ankara)
Filiz KARDAM
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh.Bölümü, Ankara)
Rıttersberger Helga TILIÇ
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh.Bölümü, Ankara)
Kezban ÇELİK
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh.Bölümü, Ankara)
A. Sinan TÜRKYILMAZ
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh.Bölümü, Ankara)
Proje Grubu: TÜBİTAK SBB ProjeSayfa Sayısı: 182Proje No: 104K039Proje Bitiş Tarihi: 31.05.2008Türkçe

0 0
Ankara kent merkezinde toplumsal tabakalaşma, Hareketlilik ve sosyo-ekonomik statü araştırması
 • Abbott, P. (1990). “A Re-examination of ‘Three these re-examined’ ”. G. Payne ve P.Abbott (yay. haz.). The Social Mobility of Women: Beyond Male Mobility Models. Falmer Press: Londra.
 • Allmendinger, J. (1989). “Educational Systems and Labor Market Outcomes”. European Sociological Review. (5): 231-50.
 • Altaban, Ö. ( 1998). “Cumhuriyet’in Kent Planlama Politikaları ve Ankara Deneyimi”, 75 Yılda Değişen Kent ve Mimarlık içinde, Türkiye Đş Bankası Kültür Yayınları ve Tarih Vakfı ortak yaynı, Đstanbul.
 • Bauman, Z. (1999). Work, Consumerism and the New Poor, (Turkish) by Öktem Ü., Çalışma, Tüketim ve Yeni Yoksullar, Sarmal Kitabevi.
 • Beck, U. (1992). Risk Society Towards a New Modernity, Sage Publications.
 • Blau, P.M. ve Duncan, O.R. (1967). The American Occupational Structure. Wiley: New York.
 • Boratav, K. (1999). Türkiye’de Sosyal Sınıflar, Đstanbul: Gerçek Yayınları.
 • Boratav, Korkut (1995). Istanbul ve Anadolu’dan Sınıf Profilleri. Tarih Vakfı Yurt Yayınları: Istanbul.
 • Bornschier, V. and B. Trezzini (1997). “Social Stratification and Mobility in the World System: Different Approaches and Recent Research,“ International Sociology, 12, 4:429–455.
 • Bourdieu, P., Passeron, J.C. (1977). Reproduction in Education, Society and Culture (transl. R.Nice). Sage: Beverly Hills.
 • Bourdieu, P. (1986). “The Forms of Capital” in Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education , ed. by: J.G. Richardson, London: Greenwood Press.
 • Breen, R. (2005). “Foundations of Neo-Weberian Class Analysis”, in the book :Approaches To Class Analysis, edit. by Erik Olin Wright, Cambridge University Pres.
 • Chapin, F. S. (1928). “A Quantitative Scale for the home and social environment of middle class families in an urban community”, Minneapolis University.
 • Chapin, F. S. (1933). “The Measurement of Social Status by the use of social status scale”, Minneapolis University.
 • Crompton, R. (1993). Class and Stratification, Cambridge: Polity Press
 • Duncan, O. D. (1969). Indicators of Social Change, (New York: Russell Sage Foundation.
 • Duncan, O. D., & Hodge, R. W. (1963). Education and occupational mobility: A regression analysis, American Journal of Sociology, 68.
 • Ecevit, Y. (1995). “Kentsel Üretim Sürecinde Kadın Emeğinin Konumu ve Değişen Biçimleri”, 1980’ler Türkiye’sinde Kadın Bakış Açısından Kadınlar içinde, Derleyen Şirin Tekeli, Đletişim yayınları: Đstanbul.
 • Edgell, S and Duke, V. (1991). A Measure of Thatcherism: A Sociology of Britain, Londra: Harper Colins.
 • Edgell, S. (1998). Sınıf. Dost Kitapevi Yayınları: Ankara
 • Erikson, R., Goldthorpe, J.H. (1992). The Constant Flux: A Study of Class Mobility in Industrial Societies. Clarendon Press: Oxford.
 • Fevre, R. (1991). “Emerging ‘alternatives’ to full-time and permanent employment”. P.Brown ve R.Scase (yay. haz.). Poor Work: Disadvantage and the Division of Labour. Open University: Milton Keynes.
 • Ganzeboom, B.G., Luijkx, R., Treiman, D.J. (1989). “Intergenarational Class Mobility in Comparative Perspective”. Res. Soc. Strat. Mobility. (9): 3-79.
 • Ganzeboom, Harry. B.G., Treiman, D.J., Ultee, W.C. (1991). “Comparative Intergenerational Stratification Reseach: Three Generations and Beyond”. Annual Review of Sociology. (17): 277-302.
 • Geniş, A. (2002). Workers in the Small Industry: Employment, Social Space and Patterns of Class Formation. Doktora Tezi, O.D.T.Ü, Ankara.
 • Giddens, A. (1973). The Class Structure of the Advanced Societies, London.
 • Goldthorpe, J.H. (1972). “Class, Status and Party in Modern Britain: Some Recent Interpretations, Marxist and Marxisant”. European Journal of Sociology, (13):342-72.
 • Goldthorpe, J.H. (1987). Social Mobility and Class Structure in Modern Britain. Clarendon Press: Oxford.
 • Goldthorpe, J.H., Müller, W. (1982). Social Mobility and Class Formation in Industrial Nations: Proposal for a Comparative Research Project. Mannheim: Oxford.
 • Goldthorpe, J. H. (1983). “Women and Class Analysis: in Defence of the Conventional View”, Sociology, 17, pp. 465-488.
 • Grusky, D.B., Hauser, R.M. (1984). “Comparative Social Mobility Revisited: models of convergence and divergence in 16 countries”. Annual Sociological Review. (49): 19-38.
 • Gündüz, H.A. (1991). “Log-linear Models: An Application to Social Mobility in Turkey”. METU Studies in Development. 18(4). pp:453-471.
 • Hamilton, M., Hirszowicz, M. (1987). Class and Inequality in Pre-Industrial, Capitalist and Communist Societies. Wheatsheaf: Hertfordshire.
 • Hauser, R. ve Featherman, D. (1977). The Process of Stratification. Academic Press: New York.
 • Heath, Anthony (1981). Social Mobility. Fontana Paperbacks: Glasgow.
 • Hout, M. (2007). “Otis Dudley Duncan’s major contributions to the study of social stratification”, Research in Social Stratification and Mobility, Vol. 25, No: 2.
 • Jones, F.L. (1969). “Social Mobility and Industrial Society: a thesis re-examined”. Sociological Q. (10): 292-305.
 • Jones, F.L., (1971). “Occupational Achievement in Australia and the United States: a comparative path analysis”. Annual Journal of Sociology. (77): 527-39.
 • Kalaycıoğlu, S., Kardam F., Tüzün,S., Ulusoy, M. (1998). “Türkiye Đçin Bir Sosyoekonomik Statü Ölçütü Geliştirme Yönünde Yaklaşım ve Denemeler”. Toplum ve Hekim. Cilt 13. Sayı 2.
 • Kalaycıoğlu, S. (1997). Göçmenlerde Toplumsal hareketlilik ile Ilgili Beklentilerin Din Görüşü ve Cinsiyete Göre Farklılaşması: Ankara’dan Bir Örneklem. II. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildirge Özetleri: Toplum ve Göç. Devlet Istatistik Enstitüsü: Ankara.
 • Kalaycıoğlu, S.; Rittersberger, H. (1998). “Đş Đlişkilerine Kadınca Bir Bakış: Ev Hizmetinde Çalışan Kadınlar”, 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler, Đstanbul: Tarih Vakfı Yayınları.
 • Kalaycıoğlu, S. (2002). “Toplumsal Tabakalaşma” içinde: Đhsan Sezal Sosyolojiye Giriş, Ankara : Martı Kitap ve Yayınevi, s. : 295-316
 • Kalaycıoğlu,S.; Rittersberger-Tılıç, H. (2002). “Yapısal Uyum Programlarıyla Ortaya Çıkan Yoksullukla Başetme Stratejileri” , içinde: Ahmet Alpay Dikmen (yay. haz.) Kentleşme, Göç ve Yoksulluk, Ankara: Đmaj Yayıncılık ve Türk Sosyal Bilimler Derneği, s.: 197-247
 • Kalaycıoğlu,S. (2006). ‘Toplumsal Kurumlar, Gruplar ve Toplumsal Değişme’ içinde Türkiye’nin Toplumsal Yapısı (yay.haz.) Memet Zencirkıran, Nova :Ankara, s.: 3-15
 • Kandiyoti, D. (1997). Cariyeler, Bacılar, Yurttaşlar. Kimlikler ve Toplumsal Dönüşümler, Đstanbul: Metis Yayınları.
 • Lenski, G.E. (1966). Power and Privilege: a Theory of Social Stratification. McGraw-Hill: New York.
 • Lipset, S.M., Bendix, R. (1959). Social Mobility in Industrial Society. University of California Press: Los Angeles and Berkeley.
 • Machonin, P. (1970). “Social Stratification in Contemporary Czechoslovakia”. Annual Journal of Sociology. (75):725-41.
 • Marsh, R.W. (1963). “Values, demand, and social mobility”. Annual Sociological Review. (28): 565- 75.
 • Marshall, G. (1988). Social Class in Modern Britain, Londra, Hutchinson.
 • McClendon, M.J. (1980). “Structural and Exchange Components of Occupational Mobility: a cross national analysis”. Sociol. (21): 493-509.
 • Miller, S.M. (1960). “Comparative Social Mobility”. Current Sociology. (9):1-89.
 • Milner, A. (1999). Class, London: Sage Publications.
 • Milton M. G. (1952); “The Logic of Socio-Economic Status Scales”, Sociometry, Vol. 15, No. 3/4, ss. 342-353.
 • Nakao, K. (1992). “Review: Occupations and Stratification: Issues of Measurement, Reviewed Work: The American Occupational Structute by Peter Blau; Otis Dudley Duncan”, Contemporary Sociology, Vol.21, No.5.
 • Özbay, F. (1998). “Türkiye’de Aile ve Hane Yapısı: Dün, Bugün, Yarın,” 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler, Đstanbul: Tarih Vakfı Yayınları.
 • Parsons, T. (1964). “Social Classes and Class Conflict in the Light of Recent Sociological Theory”, Essays in Sociological Theory, 1964, p 323-335
 • Sims, V. M. (1928). The Measurement of Socioeconomic Status, Bloomington III, Public School Publishing.
 • Smith, D. and White, D. (1992). “Structure and Dynamics of the Global Economy: Network Analysis of International Trade 1965-1980”, Social Forces, Vol. 70, No. 4, pp. 857-893.
 • Şenyapılı, T. (1998). “Cumhuriyet’in 75. Yılı Gecekondunun 50. Yılı”, 75 Yılda Değişen Kent ve Mimarlık içinde, Türkiye Đş Bankası Kültür Yayınları ve Tarih Vakfı Ortak Yayını, Đstanbul.
 • Şenyapılı, T. (2004). Barakadan Gecekonduya: Ankara’da Kentsel Mekanın Dönüşümü:1923-1960, Đletişim yayınları, Đstanbul.
 • Rose, D. Ve Pevalin, D. (2003). A Researchers Guide to the National Statistics Socioeconomic Classification, Gage: London.
 • Thompson, E. P. (1994). Teorinin Sefaleti, çev. A. Fethi Yıldırım, Đstanbul: Alan Yayınları.
 • Treiman, D. J. (1975). Problems of concept and measurement in the comparative study of occupational mobility, Social Science Research, 4.
 • Treiman, D.J., Yip, K.B. (1989). Educational and Occupational Attainment in 21 Countries. in Cross-National Research in Sociology, ed. M.L. Kohn. pp.373-94. Sage: Newbury Park.
 • Weber, M . (1970). Theory of Social & Economic Organization, London : Routledge
 • Westergaard, J., Resler, H. (1975). Class in a Capitalist Society. Penguin:Harmondsworth.
 • Wong, R. S.-K. (1990). “Understanding Cross-National Variation in Occupational Mobility”. Annual Review of Sociology. (89): 560-73.
 • Wright, E.O. (1976). “Class Boundaries in advanced capitalist societies”, New Left Review, 98, 3- 41.
 • Wright, E.O. (1985). Classes, Londra: Verso.
 • Wright, E. O. (2005). Approaches to Class Analysis, ed. by Erik Olin Wright, “Foundations of NeoMarxist Class Analysis”, Cambridge University Pres.
 • Yumuşak, Đ. G. ve Tuna, Y. (2000). “Kalkınmışlık Göstergesi Olarak Beşerî Kalkınma Đndeksi ve Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme”. IV. Uluslararası Ekonomi Kongresi, ODTÜ, Ankara.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.