Nurgün PLATİN
(-)
Sema Burgaz
(-)
Işık BÖKESOY
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Ankara, Türkiye)
Lale TAŞKIN
(Girilmedi)
Proje Grubu: TÜBİTAK SBAG ProjeSayfa Sayısı: 34Proje No: SBAG-AYD-197Proje Bitiş Tarihi: 01.07.1999Türkçe

0 0
Onkoloji hemşirelerinde sitostatik antikanser ilaçlara mesleki maruziyetin incelenmesi ve DNA hasarının değerlendirilmesi
Bu çalışmada Ankara'nın çeşitli hastanelerindeki onkoloji kliniklerinde çalışan 26 hemşirenin deney grubu ile yaş ve cinsiyet yönünden eşleştirilmiş 14 kişilik kontrol grubunun idrarlarında atılan siklofosfamid (CP) miktarına ve periferik lenfositlerde ve bukkal epitel hücrelerinde mikroçekirdek (MN) sıklığına bakılmıştır. İlaca maruz kalan 25 hemşireden 20'sinin idrarında günde 0,02-9,14 (ağ CP bulunduğu belirlenmiştir. Bu sonuç CP (ve diğer antineoplastik ilaçlar) ile çalışan hemşirelerin idrarlarında bu bileşiğe rastlanabildiğim göstermektedir. Deney grubundaki hemşirelerde ve kontrol grubundaki bireylerde periferik lenfositlerdeki MN sıklığının (%) ortalama değerleri (± standart sapma) sırası ile 0,61 (± 0,32) ve 0,28 (± 0,16) olarak belirlenirken (p<0,01); bu gruplardaki bukkal epitel hücrelerindeki MN sıklığının (%) ortalama değerleri (± standart sapma) sırası ile 0,16 (± 0,19) ve 0,08 (± 0,08) olarak bulunmuştur (p>0,05). Çalışmada ele alman idrar ve sitogenetik parametrelerin yaş, cinsiyet, sigara içme alışkanlığı, çalışma süresi (yıl olarak), kullanılan korunma yöntemleri, ilaçların uygulanma sıklığı gibi etmenlerden etkilenmediği belirlenmiştir. Aynca hemşire grubunda idrarda atılan CP ile sitogenetik bulgular arasında bir ilişki saptanamamıştır. Bu bulgular, hemşirelerin en az bir antineoplastik ajana karşı (bu araştırmada marker olarak kullanılan CP) mesleki maruziyetlerinin söz konusu olduğunu ortaya koymaktadır. Yine bu bulguya dayanarak, araştırmanın yapıldığı Ankara'nın bazı hastanelerinde halen antineoplastik ilaçlarla çalışılırken alınan koruyucu önlemlerin maruziyeti önlemede yeterli olmadıkları söylenebilir.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.