TR Dizin Tarama Sonuçları
Sırala :
Tümünü seç
1. İstanbul Tarihi Yarımada Bölgesi için Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemi Tasarım Önerisi
Yıl: 2019 Cilt: 10 Sayı: 27 Sayfa Aralığı: 630 - 652
Veri Tabanı: Fen , Sosyal

The paper presents a smart bike sharing system proposal with intent to promote cycling for tourists as a sightseeing trip in the Historical Peninsula of Istanbul, where high population, inadequate road infrastructure and traffic congestion make the mobility difficult. Cycling offers an alternative sustainable transportation mode to overcome these mobility challenges; it presents low cots and active mobility to the individuals, and also improves the spatial experience with urban environment. The aim of the study is to promote the use of bikes for improving visitors' (tourists) perception of the urban environment by considering bicycle demand. The research concentrates on (1) how to perform more effective bike sharing system, which is able to respond to traffic condition, and (2) adjust the bike capacity according to in user demand. The smart bike sharing system, presented in this study, consists of; 1) bike route, 2) bike use mobile application and 3) bike sharing model stages. In bike-sharing modeling process, we employ agent based modeling as decision support system. In the scope of the study, the model is evaluated through a test case that is designed by randomly selected bike park spots and terminal locations. The results showed that there is an association between bicycle demand and the number and location of biycyle facilities (bike park spots and terminals). The presented bike sharing system offers a navigation map for the visitors unfamiliar with the area and a dynamic model proposal that responds flexibly to user needs. The developed dynamic bicycle system is expected to increase the user satisfaction and thus the use of bicycles by reducing the bicycle waiting time of the users.

2. Bisiklet Kullanımı ile İlişkili Ölümler
Yıl: 2014 Cilt: 23 Sayı: 6 Sayfa Aralığı: 2014236225 - 2014236229
Veri Tabanı: Fen , Sosyal

Amaç: Bisiklet kullanımı ile ilişkili ölümler bisikletkullanımı sırasında meydana gelen ölümlerikapsamaktadır. Bu çalışmada bisiklet kullanımı ile ilişkiliölümler ele alınarak ölüm nedenlerinin ortayakonulması ve alınabilecek önlem ve geliştirilecekstratejilerin literatür eşliğinde tartışılmasıamaçlanmaktadır. Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda İstanbul'da 20022011 yılları arasında yapılan adli otopsilere ait dosyalarretrospektif taranarak bisiklet kullanımı ile ilişkili 23otopsi olgusu değerlendirmeye alınmıştır. Olgular yaş,cinsiyet, olayın meydana geldiği gün ve ay, olayın türüve ölüm nedenleri açısından değerlendirilmiştir.Bulgular: Olguların tamamı erkektir. Sekiz olgunun 18yaş altında, geriye kalan 15 olgunun da 18 yaş üstündeolduğu belirlenmiştir. Olay türünün %60,1 ile en fazlaoranda bisikletten düşme olduğu görülmüştür. Onsekizolguda travmatik ölüm, 5 olguda ise patolojik ölümsaptanmıştır. Otopsi bulgularına bakıldığında ölümeetkili olan en fazla yaralanmanın kafa içi travmatikdeğişim olduğu (n=12, %66,7) belirlenmiştir.Sonuç: Bisiklet kullanıcıları trafikte diğer araçkullanıcılarına göre oldukça, savunmasız olduklarından,diğer araç kullanıcıları bisiklet kullananlara karşı sonderece duyarlı olmalıdırlar. Bisiklet kullanımı ile ilişkilikazaların ve ölümlerin önüne geçilmesinin en önemliyolu bisiklet yollarının yapılması, çocukluk çağındabisiklet kullanımına denge, dikkat ve koordinasyonsağlandıktan sonra başlanması, kask kullanımınıngerekliliği ve öneminin ailelere anlatılması ve bukonuda farkındalık ve duyarlılık geliştirilmesidir

3. BİREYLERİN REKREATİF AMAÇLI BİSİKLET KULLANMA DENEYİMLERİNİN NİTEL BİR BAKIŞ AÇISIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ
Yıl: 2021 Cilt: 19 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 14 - 31
Veri Tabanı: Fen , Sosyal

Bu araştırma, rekreatif amaçlı bisiklet kullanan bireylerin; bisiklet kullanma nedenleri, bisiklet kullanmanın bireylere sağladığı faydalar, bisiklet kullanırken karşılaştıkları zorluklar ve bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması için yapılması gerekenler hakkındaki görüşlerini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada nitel araştırma yönteminin iç içe geçmiş tek durum deseninden yararlanılmış ve veriler, araştırma ekibi tarafından geliştirilen görüşme formu kullanılarak Artvin ili Arhavi ilçesinde rekreatif amaçlı bisiklet kullanan 13 katılımcıdan toplanmıştır. Ölçüt ve kartopu örnekleme teknikleri ile belirlenen bisiklet kullanıcıları ile ofis ortamında yüz yüze görüşmeler yapılmış ve veriler yarı yapılandırılmış açık uçlu soruların betimsel analize tabi tutulması marifetiyle deşifre edilmiştir. Çalışma neticesinde; katılımcıların fiziksel ve ruhsal sağlıklarını korumak için bisiklet kullandıkları, coğrafyanın getirdiği bazı güçlüklerin ve bisiklet kültüründeki eksikliğin bisiklet kullanmada performansı düşürdüğü, bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması için kamu sektörü ve özel sektör iş birliği ile merkez yönetimin de desteğinin alınması ve şehirleri güvenli bisiklet kullanımına uygun hale getirerek çeşitli kulüpleşme ve eğitsel faaliyetlerin yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır. Doğu Karadeniz Bölgesi’nin jeolojik özellikleri dikkate alındığında ilçede bisiklet kullanımının gelişip yaygınlaşabilmesi için merkezi ve yerel yönetimler tarafından yol güvenliğinin sağlanması amacıyla alınacak her önlemin bisiklet sporuna katılımı ve motivasyonu artıracağı değerlendirilmektedir.

4. Osmanlı'dan günümüze Türkiye'de bisiklet sporu
Yıl: 2010 Cilt: 0 Sayı: 24 Sayfa Aralığı: 345 - 360
Veri Tabanı: Sosyal

19. yüzyılın başlarında Avrupa’da icat edilen bisiklet, ilk dönemlerde seçkinlerin kullandığı bir araç olmuş daha sonra sportif amaçla da kullanılmaya başlamıştır. Bisiklet yaygınlaşmaya başladıktan sonra Osmanlı İmparatorluğu’na da levantenler tarafından getirilmiş ve öncelikle posta teşkilatı, polis teşkilatı ve orduda kullanılmıştır. Osmanlı’da bisikletin gelmesiyle ilgili ilk haber Tarik gazetesi tarafından 1885 yılında duyurulmuştur. Mösyö Tomas İstefanis adında bir Amerikalı, yanındaki bisikletiyle önce İstanbul’a gelmiş, daha sonra İzmit üzerinden beş günlük bir yolculuktan sonra Ankara’ya ulaşmış ve oradan da Yozgat üzerinden Sivas’a geçmiştir. 19. yüzyılın sonlarında Osmanlı ülkesinde başkent İstanbul’un dışında bisikletin yaygın olarak kullanıldığı şehirler Osmanlı’nın Batı’ya açılan penceresi konumunda olan İzmir ve Selanik olmuştur. Osmanlı döneminde ilk bisiklet yarışları 1897’de Selanik’teki ahşap tribünlü velodromda düzenlenmiştir. İzmir’deki levanten aileler, Batı’daki diğer yenilikler gibi bisikletin de kente getirilmesinde öncülük etmiştir. İzmir’de ilk bisiklet yarışması 15 Mayıs 1895 tarihinde yapılmıştır. İzmir’de 1900 yılından itibaren Rum kulüplerinin düzenlediği spor oyunlarında bisiklet de yer almaya başlamıştır. Özellikle Bornova’da levantenlerin kurduğu kulüpler tarafından bisiklet ve atletizm yarışlarının düzenli olarak yapıldığı görülmektedir. İstanbul’da ilk bisiklet yarışması 18 Ağustos 1895 tarihinde yapılmıştır. Tarabya’daki bu yarışma 5 ayrı mesafede düzenlendi ancak Türk ahaliden katılan olmadı. II. Meşrutiyetten sonra yaygınlaşan bisiklet cemiyetleri Cumhuriyet döneminde daha organize şekilde varlığını sürdürmüştür. 1923 yılında bisiklet federasyonun kurulmasının ardından Milli Takım oluşturulmuştur. Türk bisikletçiler ilk defa 1924 Olimpiyatları’nda katılmak üzere Paris’e gitmiş ancak teknik nedenlerden dolayı yarışamamıştır. İkinci Dünya Savaşı yıllarında bisiklet sporu yedek parça ve lastik sıkıntısıyla durgunluk dönemine girmiştir. 1948 Londra Olimpiyatları’na katılan dört Türk bisikletçisi, 195 kilometrelik yol mukavemet yarışını lastik patlaması ya da mekanik arızalar nedeniyle tamamlayamamıştır. Bisikletin ilk geldiği 1890’lı yıllardan bu yana aradan geçen 120 yıllık sürede Türkiye’de bisikletin hem gündelik hayatta kullanımı artmış, hem de sportif anlamda hareketlilik yaşanmıştır. Ancak Türkiye’de bisikletin sağlıklı ulaşım aracı olarak gelişmiş ülkeler düzeyinde yaygın bir şekilde kullanıldığını söylemek zordur. Beden sağlığı, enerji tasarrufu, çevre bilinci gibi nedenlerle bisiklet kullanımının teşvik edilmesi, kentlerde yolların buna göre düzenlenmesi çağdaşlığın bir gereğidir.

5. Koroner Arter Baypas Cerrahisi Geçirmiş Hastalarda Bisiklet ve Kol Ergometresi Egzersiz Eğitiminin Fiziksel Fonksiyonlar ve Lipid Profili Üzerine Etkisi: Randomize Bir Çalışma
Yıl: 2020 Cilt: 5 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 487 - 494
Veri Tabanı: Fen , Sosyal

Objective: The aim of this study was to compare the effects on physical functions (PF) and lipid profile (LP) of bicycle and arm ergometer exercises among the patients, who underwent coronary artery bypass graft (CABG) surgery. Material and Methods: The study involved 50 patients, who underwent CABG surgery. The patients were randomly divided into 2 groups. After the exclusion of 11 cases, evaluation was performed of 23 patients in the bicycle ergometer group (BEG) and 16 patients in the arm ergometer group (AEG). All the subjects participated in a cardiac rehabilitation program consisting of exercise training with bicycle or arm ergometer exercise for a total of 30 sessions as 5 sessions per week during 6 weeks. Before and after the exercise training, the 6-minute walking test distance (6MWTD), body composition evaluation, and blood lipid levels were recorded. Results: Before and after the exercise training, statistically significant positive changes were observed in the BEG including increased 6MWD, and LP parameters containing decreased percentage of body fat, LDL, trigliserid level, and total cholesterol. Statistically significant changes were found in the AEG including increased 6MWTD and LP parameters containing HDL, decreased body fat percentage, BMI, LDL, triglycerides, and total cholesterol. Comparing the values between the groups, it was found that there was a statistically significant increase in the 6MWD in the BEG when compared to the AEG. Conclusions: In conclusion, bicycle and arm ergometer exercises had a positive effect on PF and LP after CABG surgery. For improving the functional capacity, the bicycle ergometer training was seen to be more advantageous.

6. Bisiklet kazası nedeniyle çocuk acil ünitemize başvuran olguların değerlendirilmesi
Yıl: 2006 Cilt: 12 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 299 - 304
Veri Tabanı: Fen

AMAÇ: Bu çalışmada, çocukluk çağında bisiklet kullanımına bağlı travma olguları değerlendirilerek bisiklet kullanıcıları için trafik düzenlemelerinin yapılması, eğitimlerinin sağlanması ve kask kullanımının yaygınlaştırılması gibi konulara dikkat çekmeyi amaçladık. GEREÇ-YÖNTEM: Bu çalışmanın verileri Ocak 2003 ve Ağustos 2005 tarihleri arasında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Acil Ünitesine başvuran travmalı olguların retrospektif olarak dosyalarının taranması sonucunda elde edildi. Bisiklet kazasına bağlı travmalı bu olgular yaş grupları, cinsiyet, klinik bulgular, yaralanma tipleri, mevsimlere göre dağılımı ve servislere yatış oranları gibi faktörler açısından değerlendirildi. BULGULAR: Acil servise bisiklet kazası nedeniyle başvuran 61 bisiklet kullanıcısının 15'i (%24.6) kız, 46'sı (%75.4) erkek idi. Bisiklet travmalı bu olguların 42'sinde (%68.9) kafa, 29'unda (%47.5) ekstremite, 49'unda (%80.3) yumuşak doku, 2'sinde (%3.3) abdominal ve birinde ise ürogenital travmalar saptandı. Olguların çoğunluğunda birden fazla travma bulunuyordu. Olguların 13'ünde ekstremite kırıkları ve 3'ünde ise kraniyal kırık mevcuttu. Bisiklet kullanıcılarının hiçbiri travma olduğu anda kask kullanmamaktaydı. SONUÇ: Ülkemizde bisiklet kullanıcılarının eğitimi sağlanmalı, kask kullanımı yaygınlaştırılmalı ve şehir trafiğinde tüm bisiklet kullanıcıları için özel düzenlemeler yapılmalıdır.

7. Bisiklet paylaşım istasyonlarının belirlenmesi: CBS tabanlı çok kriterli karar verme yaklaşımı
Yıl: 2021 Cilt: 23 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 471 - 489
Veri Tabanı: Fen

Dünya genelinde bisiklet kullanımını artırmak için bisiklet paylaşım sistemleri uygulanmaktadır. Bisiklet paylaşım istasyonlarına olan potansiyel talep ve istasyonların yerlerinin uygun şekilde seçilmesi, bu sistemlerin başarısını yüksek derecede etkilemektedir. Genç nüfusun fazla ve bisiklet kullanımı açısından mesafelerin elverişli olduğu üniversite kampüsleri çalışmanın alanını belirlemektedir. Bu çalışmada, Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampüsünde bisiklet rotalarının ve paylaşım istasyonlarının en uygun şekilde belirlenmesi için coğrafi bilgi sistemi (CBS) tabanlı çok kriterli bir karar verme sistemi önerilmektedir. Bu kapsamda öncelikle, coğrafi bilgi sistemlerinden yararlanılarak kampüsteki bisiklet rotaları belirlenmiştir. Sonrasında ise CBS ve kullanımı oldukça yaygın çok kriterli bir karar verme yöntemi olan Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) birlikte kullanılarak kampüsteki öğrenci ve personelin kullanımına en uygun bisiklet paylaşım istasyonlarının belirlenmesine çalışılmıştır. Önerilen bisiklet paylaşım sistemiyle çevresel ve sosyal açılardan kampüsün daha verimli bir ortama dönüştürülmesi, öğrenci ve personele de fiziksel ve ruhsal açılardan daha sağlıklı bir ortam sunulması hedeflenmiştir. Çağış kampüsünde yapılan çalışma kapsamında, kullanılan yöntemin en uygun bisiklet paylaşım istasyonlarının yerlerinin belirlenmesi noktasında verimlilik sağladığı ve kampüs içerisinde daha dinamik ve çevre dostu bir ulaşım imkanı oluşturduğu düşünülmektedir.

8. Ankara İli'nde Bisiklet Kullanan Bireylerin Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Yıl: 2015 Cilt: 5 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 203 - 221
Veri Tabanı: Sosyal

Her geçen gün kalabalıklaşan kentlerde bisiklet kullanımının yaygınlaşması önemlidir. Dolayısıyla kent yaşamında bisiklet kullanımının önündeki çeşitli engellerin belirlenmesi yerel ve merkezi yönetimlere yol gösterici nitelikte olacaktır. Çalışmanın amacı Ankara ilinde bisiklet kullanan bireylerin karşılaştıkları sorunları ortaya koymak ve bu sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik çözüm önerileri sunmaktır. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini, amaçlı örnekleme yöntemine göre belirlenmiş, Ankara'da bisiklet kullanan toplulukların kurucuları konumunda 3 kadın, 9 erkek olmak üzere toplam 12 bisiklet kullanıcısı oluşturmaktadır. Türkiye genelinde kadın bisiklet kullanıcı sayısının erkeklere oranla daha az olması (Ardahan & Mert 2014), örneklem grubuna da yansımıştır. Veriler, nitel araştırma yöntemi doğrultusunda gerçekleştirilen bireysel görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Katılımcılar başlıca sorunları fiziki alt yapı yetersizliği, kent trafiğindeki sorunlar, sosyo-kültürel sorunlar ve yasal sorunlar olarak ifade etmiş, sorunların çözümü noktasında ise; bisikletli ulaşım için fiziki alt yapı uygulamalarının gerçekleştirilmesi, yerel yönetimlerin bisiklet kültürünün oluşturulması konusunda aktif rol alması, kurum ve kuruluşların işbirliği ile bisiklet konusunda farkındalık çalışmaları yapılması ve yasaların işlevsel duruma getirilmesini önermişlerdir

9. Sürdürülebilir Ulaşımda Bisiklet Kullanımını Engelleyen Sebepler: Manisa Örneği
Yıl: 2020 Cilt: 8 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 2164 - 2182
Veri Tabanı: Fen

Manisa, sahip olduğu topoğrafik koşullar ve iklimsel şartlar sayesinde bisiklet kullanımı konusunda Türkiye’deki pek çok kente göre son derece elverişli koşullara sahiptir. Ne var ki, sanayileşme sürecine bağlı olarak gelişen iş olanakları sebebiyle aldığı genç nüfus göçüne, üniversite öğrencilerinin varlığına rağmen bisiklet kullanımı konusunda henüz istenilen seviyeye ulaşamamıştır. Bireysel motorlu araç kullanımına bağlı olarak iş ve okul giriş-çıkış zirve saatlerinde günlük ulaşımda büyük problemlerle karşılaşılmaktadır. Otomobil kullanımı sonucu kentte ulaşım sorunları ve ulaşımdan kaynaklı çevresel, ekonomik ve sosyal sorunlarda giderek atmaktadır. Bisiklet kullanımının artması, sürdürülebilir ulaşım sistemleri için en önemli faktörlerden biridir. Manisa kentinin mevcut olanaklarına rağmen bisiklet kullanıcısı olmayan kesimin bisiklet ile ilgili farkındalıklarını anket çalışması sonucunda belirlemek ve bisiklet kullanımından alıkoyan faktörlerin tespit edilmesi bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Örneklem grupta, demografik değişkenlere göre de analizlerin yapılması hedeflenmiştir. Yapılan görüşmelerde elde edilen veriler SPSS 22 programı ile analiz edilmiştir. Analizlerde ANOVA testi, Tukey testi ve T testleri yapılmıştır. Araştırma sonucunda bisiklet kullanımını etkileyen başlıca faktörlerin bütüncül planlama eksiklikleri, fiziki durum ve altyapı eksiklikleri, güvenlik ve kültürel değerler ve alışkanlıklara bağlı olduğu tespit edilmiştir.

10. KENT DOKUSUNA UYGUN ALTERNATİF ÇEVRESEL ULAŞIMDA BİSİKLET KULLANIMININ SOSYAL FAYDA MALİYET ANALİZİ
Yıl: 2017 Cilt: 0 Sayı: afro-avrasya özel sayısı Sayfa Aralığı: 329 - 346
Veri Tabanı: Sosyal

Kentler kendi ekonomilerini küresel rekabetçi olmasını sürdürmek için büyük bir yeniden yapılandırma baskısı altında iken, sosyal gelişim ve vatandaşlık boyutlarını gözardı ederek, ekonomik kalkınma stratejileri geliştirmeleri sadece kısa görüşlü değil, aynı zamanda başarısızlığa mahkum bir argümandır. Kentler her yerde ekonomik değişimin sosyal etkilerini tasarlama yaparlarken küreselleşmenin getirdiği geniş ve hızlı ekonomik değişimlere stratejik tepkiler geliştirmek için mücadele etmektedirler. Son yıllarda, özel otomobil yolculuğunun azaltılması ve kentsel hava kirliliğinin azaltılması yoluyla ilişkili yükünün azaltılması ile artan kronik bulaşıcı olmayan hastalık ve artan fiziksel aktivite ile önemli sağlık yararları nedeniyle bisiklet kullanımı sürdürülebilir bir ulaşım olarak kamuoyunun dikkatini çekmiştir. Bu çalışma da şehir içi ulaşımda bisiklet kullanımının Amerika’da üniversitelere ulaşımda, Avrupa Birliği Avrupa Şehirlerinde ve Fransa’da bisikletli kültür turlarında bisiklet kullanım uygulamaları karşılaştırma yapılarak literatür olarak incelenmiştir. Uygulama olarak Türkiye’de üniversite olarak ilk projelendirilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulan ve kabul edilen proje koordinatörlüğünü yürüttüğüm Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Bisiklet Yolu Projesi uygulaması maliyet verileri ile uygulama gerçekleştirilmiştir.

11. Konya Turizmi Perspektivinde Bisiklet Turizmi ve Bir Destinesyon Olarak Konya Turizminin Pazarlanması Üzerine Etkisinin PEST Analizi İle İncelenmesi
Yıl: 2017 Cilt: 20 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 175 - 182
Veri Tabanı: Sosyal

Turizm sektörü, küresel boyutta değeri her gecen gün daha iyi anlaşılan ve sürekli yeni yatırımlar yapılan çok önemli bir sektördür. Yakın geçmişimizde, Türkiye ve Konya için bu sektör çok önemli bir faaliyet alanı haline geldiği görülmektedir. Bu araştırmanın amacı, Konya bisiklet turizm potansiyeli, uygulama alanlarını ve Konya turizmine katkısını ortaya koymaktır. Sürdürülebilirliğinin ve turizmde farklılaşmanın yeni bir modeli olan bisiklet turizminin gelişmesi, şehir kültürüne ve Konya turizmine katkısının her gecen gün daha da önemli hale geleceği düşünülmektedir. Bisiklet turizmi ile Konya'da, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak, gençleri tehdit eden bazı kötü alışkanlıkların (sigara, alkol, madde bağımlılığı vs) önlenmesi ve çağımızın önemli bir sağlık problemi olan obezite-stres, çevresel durum, trafik, toplu taşıma, gibi temel düzeydeki sorunlara dikkat çekmek ve turizmin gelişmesine katkı sağlayabilmek için Konya'nın turizm öznelerini ön plana çıkararak, tanıtımına katkıda bulunmaktır. Konya gibi coğrafyası bisiklet kullanıma uygun özelliklede yerel yönetimlerin bu yöndeki alt yapı çalışmalarını haklı göstermek için, bu sportif çalışmaların anlamlı katkıları olacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda Konya Turizm potansiyeli ele alınarak, bu potansiyelin bisiklet aracılığı ile faklı bir sunumunun olacağı düşünülerek, Konya bisiklet rotaları ile Konya ili ve çevresinde turizm öznelerinin daha farklı bir şekilde tanıtılmasına imkân sağlanabilecektir. Farklı bir çıkarımda bisiklet sporunun farklı sosyal tabakalar arasında sosyal paylaşım ve etkileşimi güçlendirmesi bisikletin toplum için birleştirici bir araç olarak kullanılması sonucuna Konya Turizmine önemli katkılarda bulunacağı düşünülmektedir.

12. Gümüşhane İli İçin Bisiklet Ulaşımı Planlaması
Yıl: 2019 Cilt: 12 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 1283 - 1294
Veri Tabanı: Fen

Bu çalışmanın amacı, bisikletin bir ulaşım aracı olarak kullanılabilmesi için Gümüşhane kent merkezinde 10.500 metrelik bir bisiklet yolu tasarlamaktır. Kentin özellikleri ve mevcut ulaşım ağ yapısı göz önünde bulundurularak bir güzergâh belirlenmiştir. Seçilen güzergâh boyunca; bisiklet yollarının tasarımı yapılarak uygulama projeleri ve yaklaşık maliyetleri hazırlanmıştır. Ayrıca, şehir merkezi ve üniversite kampüsünü kapsayan yüz yüze bir anket çalışması yapılmıştır. Anket kapsamında, halkın bisiklet kullanma alışkanlığı, bisiklet sürmenin yararları hakkındaki görüşleri ve önündeki engeller öğrenilmeye çalışılmıştır. Anket sonuçlarının Ki-Kare ve Phi-Cramer V testleri ile değerlendirilmesi sonucunda, katılımcıların cinsiyeti ile bisiklet kullanımı, eğitim düzeyi ile bisiklet kullanımı ve bisikleti tanımlaması arasında önemli ilişkiler bulunmuştur. Tasarlanan bisiklet yolu inşaat imalatlarının maliyeti 2.740.900 Türk Lirası (TL) olup tek şeritli bir karayolu maliyeti ile kıyaslandığında yaklaşık üç kat daha az bulunmuştur. Sonuç olarak, bisiklet kullanımının sağlıklı, güvenli, ekonomik, çevre dostu ve kolay erişilebilir olduğu ortaya çıkmıştır. Bu özelliklerinden dolayı bisiklet kullanımının sürdürülebilir ulaşım için kentsel ulaşım sorunlarına en önemli çözümlerden biri olduğu görülmüştür.

13. Teaching how to ride a balance wheeled bicycle to autistic children using the direct instruction method
Yıl: 2007 Cilt: 0 Sayı: 18 Sayfa Aralığı: 245 - 256
Veri Tabanı: Sosyal

Bu çalışmanın amacı; otistik çocuklarda doğrudan öğretim yönteminin denge tekerlekli bisiklet kullanma becerisinin kazandırılmasına etkisini araştırmaktır. Bu genel amaca ulaşmak üzere çocuklara psiko-motor (ince- kaba devinsel) beceriler ve dikkat kontrolünü artırıcı bir öğretim sunulmuştur. Çalışmaya 3-6 yaş arası denge tekerlekli bisiklet kullanma becerisinden yoksun 3 otistik çocuk alınmıştır. Araştırmanın örneklemine alınan çocukların 3’ü de erkektir. Araştırma tek denekli araştırma yöntemlerinden denekler arası yoklama evreli çoklu yoklama modeline göre yapılmıştır. Bu çalışmada çocuklara denge tekerlekli bisiklet kullanma becerisi öğretimi için doğrudan öğretim yöntemi kullanılmıştır. Çalışmalar bire bir yapılandırılmış ortamlarda gerçekleştirilmiştir. Çocuklar bu beceriyi öğrendiklerinde; dikkat gelişimi, beden denge kontrolü ve kas gelişimlerine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Araştırmanın sonucunda genelleme, izleme, uygulama ve gözlemciler arası güvenirlik verileri toplanmıştır. Araştırmaya katılan çocukların hepsi denge tekerlekli bisiklet kullanma becerisini kazanmışlardır.

14. ZİYARETÇİLERİN DESTİNASYON İMAJI ALGILARININ ETKİNLİKLERE KATILIMA ETKİSİ: ÇANAKKALE BİSİKLET TURU ÖRNEĞİ
Yıl: 2017 Cilt: 20 Sayı: 38 Sayfa Aralığı: 497 - 520
Veri Tabanı: Sosyal

Ziyaretçilerin destinasyon imajı algılarının, etkinliklere katılımlarına etkisini tespit etmeyi amaçlayan bu çalışmada, bisiklet turu etkinliği kapsamında 25-26 Mart 2017 tarihleri arasında Çanakkale ilini ziyaret eden 283 ziyaretçiye yüz yüze anket uygulanmıştır. Araştırmada, ziyaretçilerin bisiklet turuna katılım amaçlarını ölçmeye yönelik kullanılan tutum ve davranış ölçeği, Öter ve Özdoğan'ın (2005) çalışmalarından; destinasyon imajı algısını belirlemeye yönelik ölçek ise Bolton ve Drew (1991), Buhalis (2000), Bigne vd. (2001), Tian-Cole vd. (2002), Sirakaya, Petrick, ve Choi'nin (2004) çalışmalarından yararlanılarak uyarlanmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen veriler; t testi, varyans analizi ve çok değişkenli regresyon analizlerine tabi tutulmuştur. Verilerin analizi sonucunda, destinasyon imajı algılarının, bisiklet turu etkinliklerine katılımı genel anlamda olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonuçlarının, destinasyon yöneticileri ve pazarlamacıları açısından faydalı olması beklenmektedir

15. The Analysis of Mavi Bisiklet (Blue Bicycle, 2016) in the Context of The Representation of Child
Yıl: 2019 Cilt: 0 Sayı: 42 Sayfa Aralığı: 274 - 283
Veri Tabanı: Sosyal

Sinemayı içinde bulunduğu toplumdan ayrı düşünmek olanaksızdır. Sinema bulunduğu toplumda, o toplumun ekonomik, siyasi, kültürel öğelerinin etkisiyle var olmaktadır. Türk sineması 2000 yılından sonra Türkiye’de oluşan değişimler sonucunda yeni bir arayış içine girmiştir. Türk sineması bağımsız filmlerin ülkeye getirdiği ödüller ile dünyaya kendini tanıtmaya çalışmaktadır. Türk yönetmenler tarafından sıkça kullanılan çocuk kahramanlar gözünden anlatılan film örnekleriyle, Mavi Bisiklet filminin çocuk imgesi bağlamında incelenmesi yapılmıştır. Mavi Bisiklet filminde kullanılan sinema dili, çocuk oyuncuların kendi hayatlarından kesitler şeklinde sunulan oyunculuk deneyimleri ve sade anlatı yapısı filmin seyirciye başarılı bir şekilde aktarılmasını sağlamıştır. Tüm bunların sonucunda Mavi Bisiklet filminin başarısının nedeni ve yönetmenin çocuk imgesini sinema diline nasıl yansıttığı incelenmiş ve Ümit Köreken’in filminin analizi yapılmıştır.

16. Bisiklet Paylaşım Sistemlerindeki Yolculuk Uzunluğu Üzerinde Etkili Parametrelerin İncelenmesi
Yıl: 2019 Cilt: 9 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 163 - 172
Veri Tabanı: Fen

Various bike sharing systems (BSS) were designed and used in different cities of the world in the past decade. Many benefits of the BSS have supplied a rapid growth of this transport mode in all around the world. BSS mainly have many benefits such as traffic (flexible mobility and multimodal transport connections), health (physical activity) and cost (low trip cost). Also a planned BSS can serve an easy access to other public transportation system and can be an important actor of the public transportation system. Especially in many big cities, bike sharing systems becomes an important part of the public transportation and ensure short travel times to users. However, the growing may causes many problems such as demand, safety, effectiveness, cost etc. For this purpose many studies have conducted by the planners, researchers and decision makers to find best solutions to mentioned problems. In the scope of this study, the relation among average temperature, trip length and trip number was examined for a bike sharing system. For this purpose, Capital Bikeshare system (Washington, D.C., Arlington and Alexandria, VA and Montgomery County, MD) is chosen as pilot system to investigate. Study results showed that there is a strong and positive correlation among temperature, trip number and trip length. Additionally, it was obtained that bicycle utilization has a maximum value between 5-10 minutes. This results can be caused by the free utilization duration (30 minutes) of the system for the members.

17. Çocuklarda bisiklet travmaları
Yıl: 2007 Cilt: 21 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 86 - 92
Veri Tabanı: Fen

Amaç: Travmaların % 90’ı oluşturan künt travmalar arasında önemsiz gibi görünen; ancak küçük perine kesiklerinden solid organ hasarına kadar değişen yaralanmalar oluşturabilen bisiklet travmalarının çocuklardaki klinik özelliklerinin vurgulanması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Kliniğimize Mayıs 1996-Eylül 2006 tarihleri arasında gelen 624 travma arasında bisiklet travması ile başvuran 3-14 yaşlarında (ortalama 8,7), 41’i erkek, 13’ü kız hasta geriye dönük olarak incelenmiş; yalnızca kafa ve ekstremite travması olan hastalar değerlendirme dışı tutulmuştur. Rutin inceleme ve ultrasonografi (USG) dışında gerekirse doppler ultrasonografi, intravenöz ürografi (IVU), bilgisayarlı tomografi (BT) gibi ileri açınsamalar yapılmıştır. Bulgular: Hastalarımızın, 42’sinde (% 77.7) bisikletten düşme, 12’sinde (% 22.3) bisikletin parçalarına veya hareketli sistemine sıkışma ile oluşan travmalar saptanmıştır. Hastaların 8’inde skrotumun, 2’sinde penisin bisikletin zincirine; 2’sinde skrotumun bisikletin selesine sıkışması sonucu skrotum ve peniste; 3 hastada da düşmeye bağlı labiumlarda oluşan kesiler primer onarılmış, skrotumdaki hematosel drene edilmiştir. Hastaların 3’ünde hematüri; 36’sında bisiklet gidonunun batın veya toraksa batması ile oluşan travmalar görülmüştür. Gidon travmalarının, 10’unda pankreas ve duodenumda hematom, 6’sında karaciğer rüptürü veya hematom, 5’inde dalak rüptürü, 5’inde yalnızca karın derisinde ekimoz ve karın USG’de serbest sıvı, 10’unda de gidonun toraksa çarpmasına bağlı ekimoz ve duyarlılık görülmüştür. Dalak rüptürü saptanan 1 hastaya acil splenektomi yapılırken; diğer hastalar konservatif izlenmiştir. Komplikasyon görülmeyen hastalarımızın tümü izlemdedir. Sonuç: Temel kullanım ögesi denge olan bisiklet ile oluşan travmalarda, başta gidon olmak üzere bisiklet parçalarının çarpması ile bazen dıştan hiçbir belirti olmadan organlarda yaralanmaya sık rastlanır. Ilk anda önemsiz gibi görünse de bisiklet travmalarındaki hasarın değerlendirilebilmesi için ayrıntılı fizik bakı ve ileri açınsamaların gerektiği düşüncesindeyiz.

18. ELİT BİSİKLETÇİ VE TRİATLONCULARDA ANTRENMAN SEZONUNDA FİZİKSEL PERFORMANS PARAMETRELERİYLE AŞIRI YÜKLENMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yıl: 2019 Cilt: 10 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 104 - 113
Veri Tabanı: Fen

Bu araştırma, dayanıklılık sporu yapan bisikletçi ve triatletlerde antrenman sezonu süresince yapılan fiziksel performans test parametreleriyle aşırı yüklenme belirtilerini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Çalışmaya, bisikletçi (n=9) ve triatloncu (n=10) olmak üzere düzenli antrenman yapan toplam 19 sporcu katılmıştır. Sporcular antrenman sezonu içinde 8 haftalık periyodlarla 10 km zamana karşı maksimal bisiklet testi ve kademeli artan maksimal bisiklet testleri yapılarak takip edilmiştir. Veriler bilgisayar ortamında tanımlayıcı istatistikler kullanılarak değerlendirilmiştir. 10 km zamana karşı yapılan bisiklet testi sonucunda, bisikletçilerde maksimal nabız sezon sonu değeri anlamlı olmasa da düşmüş, ancak triatletlerde bu düşüş anlamlı düzeyde olmuştur (p=0,02). Maksimal hız, ortalama hız ve maksimal watt bisikletçilerde sezon sonunda artmıştır (p=,03, p=0,01, p=0,03, sırasıyla). Bu parametreler, triatloncularda anlamlı düzeyde değişmemiştir. Maksimal bisiklet testi değerlendirmesinde maksimal nabız, aerobik güç, göreceli hesaplanan maksimal watt her iki grup sporcu için sezon içinde anlamlı değişiklik göstermemiştir. Göreceli hesaplanan maksimal oksijen tüketimi (VO2max) triatletlerde anlamlı olmasa da sezon sonu değeri düşmüştür. Sonuç olarak, performans gelişimini 10 km zamana karşı bisiklet testi, kademeli artan maksimal bisiklet testine göre daha iyi gösterdi. Dolayısıyla, 10 km zamana karşı bisiklet testi performans değerlendirmesinde daha faydalı sonuçlar verebilir. Maksimal kalp atım sayısı ve göreceli hesaplanan VO2max sezon sonu değerleri triatletlerde düşmüştür, bu durum fonksiyonel aşırı yüklenmeye işaret edebilir.

19. Konya’da bisiklet ulaşımı: planlama ve uygulama süreçlerinin karşılaştırılması
Yıl: 2010 Cilt: 27 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 223 - 240
Veri Tabanı: Fen

Bu çalışmada, bütün dünyada bir ulaşım türü olarak kabul edilen bisikletin Türkiye’deki planlama sürecini, uygulama şartlarını ne yönden etkilediği ve bu ortamda karşılaşılan sorunlar Konya örneğinde ortaya araştırılmıştır. Çalışmada ilk olarak, Türkiye’de bisiklet planları ya da ulaşım planları içinde bisikletle ilgili düzenleme önerileri araştırılmıştır. Türkiye’de bisiklet planları ya da ulaşım planları içerisinde bisiklet için ayrılmış özel bölümler son derece sınırlıdır. Bununla birlikte bisiklet ulaşımının diğer alternatif ulaşım türleri arasındaki yerine değinilmiş, Türkiye’deki ve dünyadaki çeşitli uygulamalar incelenmiş ve diğer ulaşım türlerini tamamlayıcı yönleri belirtilmiştir. Çalışmada bu planların uygulama aşamaları araştırılmıştır. Bunun için, Konya’da bisiklet ulaşımının tarihsel gelişimi incelenmiş; ulaşım planlarında bisiklet kullanımı için getirilen önerilerin geçen zaman içerisinde uygulanan ve uygulanmayan bölümlerinin kendileri ve bunların nedenleri araştırılmış; planlanan ile gerçekleşen durum arasındaki farklar ortaya konmuştur. Gerek yerel gerek merkezi yönetim birimlerinin bisiklet ulaşımı için gerekli adımları atması ve kent halkının alışkanlıklarında oluşturulabilecek bir bisiklet kültürü ile bisiklet ulaşımının Türkiye’de de cazip hale geleceği değerlendirilmiştir.

20. Yaz aylarında çocukların kabusu: Bisiklet yaralanmaları
Yıl: 2008 Cilt: 7 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 24 - 30
Veri Tabanı: Fen

Bu çalışma bisiklet kazalarında travmanın lokalizasyonu, kazaların kliniği, yaş, cinsiyet, tarih, tıbbi tedavi, travmatik lezyonun sıklığı ve sosyal parametreleri araştırmak amacıyla planlanmıştır. 2001-2006 yılları arasında bisiklet kazası nedeniyle acil servise başvuran 133 olgu hastanemiz elektronik kayıt sistemi içinden seçilmiş ve retrospektif olarak incelenmiştir. Bisiklet kazası mağdurlarının 32'si (%24.10) kadınve 101'i (%75.90) erkektir. Genellikle bisiklet kazası erkeklerde görülmektedir. Bisiklet kazaları, evin yakınında ve ana yollarda gerçekleşmektedir. Mayıs-Eylül dönemi bisiklet kazaları açisından öncelikli bulunmuştur. Olgulardan 100'ünde (%75.1) vücut kısımlarından sadece birinde travmatik lezyon saptanmıştır.Üst ekstremiteler, yüz ve baş travmaya uğrayan vücut bölgeleri olarak öncelikli değerlendirilmiştir. 56 olguda (%42.10) travma vücudun sağ tarafındadır. 64 olgu (%48.10) tıbbi tedavi ,69 olgu da (%51.90) cerrahi tedavi almıştır. Olguların tümüne adli rapor düzenlenmiştir. Olgulardan 90'ında basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek türde travmatik lezyonlar saptanmıştır. Bisiklet kazalarına genellikle erkekler maruz kalmaktadır. Mağdurların 1/5 'i ambulansla hastaneye taşınmıştır. Kazalar genellikle yakın çevrede meydana gelmektedir. Bisiklet ve yolun durumu kazalarda önemlidir. Okulların kapalı olduğu yaz aylarında bisiklet kazaları artmakta, genellikle yüz, baş ve ekstremiteler yaralanmaktadır.

Arama Sonuçlarını Kaydet


TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Cahit Arf Bilgi Merkezi © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.